img

Lekarz kliniki niepłodności… ojcem 49 dzieci!

podmiana przy in vitro

Ostat­nio bard­zo głośno jest o spraw­ie Jana Kar­baa­ta – holen­der­skiego lekarza, który wyko­rzysty­wał własne nasie­nie do zapład­ni­a­nia pac­jen­tek w klin­ice in vit­ro. Oczy­wiś­cie bez ich zgody… Bada­nia DNA wykaza­ły ojcost­wo wzglę­dem 49 dzieci.

Podmiana przy in vitro – kluczowe okazały się testy DNA

Zmarły w 2017 roku Kar­baat określał siebie mianem „pio­niera na polu sztucznego zapłod­nienia”. Mężczyz­na od lat był oskarżany nie tylko o pod­mi­anę nasienia pod­czas in vit­ro, ale też wiele innych niepraw­idłowoś­ci w klin­ice (która została zamknię­ta w 2009 roku).

Prób­ki do badań gene­ty­cznych zabez­piec­zono po jego śmier­ci. Niedawno sąd zez­wolił na ujawnie­nie wyników badań – szoku­ją­cych dla osób, które okaza­ły się dzieć­mi lekarza, oraz dla ich rodzin.

In vitro – pomyłki, celowe podmiany…

Sprawa z Holandii nie jest jedyną taką his­torią. Co jak­iś czas opinią pub­liczną wstrząsają doniesienia o celowych pod­mi­anach komórek rozrod­czych lub pomyłkach wynika­ją­cych z błędów w pro­ce­du­rach.

Jed­na z nich miała nawet miejsce w Polsce – jak­iś czas temu wyszło na jaw, że w jed­nej z klinik zapłod­niono niewłaś­ci­wą komórkę jajową. Kobi­eta, która urodz­iła dziew­czynkę i która przekaza­ła swo­ją komórkę jajową, nie jest więc tak naprawdę jej bio­log­iczną matką.

Poczy­taj więcej o tej sytu­acji: Pomył­ka przy in vit­ro – kobi­eta urodz­iła nie swo­je dziecko?!

Pewność co do ojcostwa – jedna z podstawowych potrzeb dziecka

Brak pewnoś­ci co do włas­nej tożsamoś­ci może poważnie zaburzyć rozwój dziec­ka i nieko­rzyst­nie wpłynąć na całe jego życie, prowadząc nawet do prob­lemów emocjon­al­nych – co do tego psy­chol­o­gowie są zgod­ni są. Testy na ojcost­wo to więc dla wielu rodzin nie tylko szansa na unor­mowanie prawnej sytu­acji, ale przede wszys­tkim na odpowied­nie zad­ban­ie o dzieci.

Również w spraw­ie Kaar­ba­ta mamy do czynienia z dra­matem wielu dzieci. Jeden z synów lekarza powiedzi­ał: „Po 11 lat­ach poszuki­wań mogę kon­tyn­uować życie. Cieszę się, że w końcu mam jas­ność” (źródło: https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/jan-karbaat-holenderski-lekarz-bezplodnosci-ojcem-49-dzieci/759gjd8)

To może Cię zain­tere­sować: Świado­mość pochodzenia – pod­sta­wowa potrze­ba dziec­ka


źródła: https://www.rp.pl/Przestepczosc/190419685-Holandia-Lekarz-leczacy-nieplodnosc-byl-ojcem-49-dzieci.html || https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/jan-karbaat-holenderski-lekarz-bezplodnosci-ojcem-49-dzieci/759gjd8

zdję­cie: Iev­geniy Salov/pl.123rf.com

Lekarz klini­ki niepłod­noś­ci… ojcem 49 dzieci!
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
uznanie ojcostwa przed porodem, jak uznać ojcostwo przed porodem
Uznanie ojcostwa przed porodem – o tym pamiętaj…

Czy uznanie ojcostwa przed porodem jest możliwe? Tak! Zanim zdecydujesz się jednak uznać dziecko, sprawdź, jakie są konsekwencje tej decyzji...

Zamknij