img

Wynik potwierdzający ojcostwo — kiedy jest pewny? [FILM EKSPERTA]

wynik potwierdzajacy ojcostwo

Kiedy wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo jest pewny? Musi być zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii. Zobacz filmik i dowiedz się, co mówi o tym dr Pauli­na Wolańs­ka-Nowak – ekspert ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Spis treś­ci:

Kiedy wynik potwierdzający ojcostwo jest pewny? [FILM EKSPERTA]

Co wpływa na pewność wyniku testu na ojcostwo? 6 najważniejszych punktów

  1. Akredy­tac­ja PCA i cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um – udzi­ał w zewnętrznych kon­tro­lach potwierdza jakość wykony­wanych badań i bezstron­ność w dzi­ała­niu. Co ważne, tylko wyni­ki badań przeprowadzanych w akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um mogą być wyko­rzys­tane w sądzie.
  2. Wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki – jakość odczyn­ników może wpły­wać na pewność wyniku (odczyn­ni­ki „domowej robo­ty” mogą nie posi­adać odpowied­niej wal­i­dacji, nie są skon­trolowane), dlat­ego warto o nie dopy­tać.
  3. Anal­iza 24 mark­erów DNA – czyli 24 charak­terysty­cznych miejs­ca na DNA. Badanie tak dużej licz­by mark­erów pozwala wydać pewny wynik nawet bez udzi­ału mat­ki (badanie tylko ojca i dziec­ka).
  4. Pro­file gene­ty­czne na wyniku – są one tak naprawdę dowo­dem, że badanie w ogóle się odbyło. Na wyniku powin­ny być też pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych badanie.
  5. Doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um – obec­nie bada­nia na ojcost­wo są coraz częś­ciej wykony­wane w zwykłych lab­o­ra­to­ri­ach anal­i­ty­cznych. Warto na to uważać i wybrać taki pod­miot, który spec­jal­izu­je się w bada­ni­ach DNA i ma duże doświad­cze­nie w ich real­iza­cji.
  6. Stacjonarne punk­ty pobrań – nawet jeśli chcesz wykon­ać badanie bez udawa­nia się do placów­ki, sieć punk­tów wskazu­je, że lab­o­ra­to­ri­um fak­ty­cznie ist­nieje.

Czym jest Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii?

To orga­ni­za­c­ja, której celem jest przede wszys­tkim orga­ni­zowanie i upowszech­ni­an­ie pra­cy naukowej i prak­ty­cznej w zakre­sie m.in. gene­ty­ki sądowej. Pol­skie Towarzyst­wo Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii orga­nizu­je np. zjazdy, wykłady i kon­fer­enc­je, wyda­je cza­sopis­ma czy właśnie opra­cowu­je zasady prowadzenia badań (w tym gene­ty­cznych).

PTM­SiK wpisano do KRS w 1996 roku, a naw­iązu­je do pow­stałego w 1938 roku Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.

To może Cię zain­tere­sować: Bada­nia na ojcost­wo cena – czy wystar­czy 500 zło­tych, by mieć pewność?


zdję­cie: Wave­break Media Ltd/pl.123rf.com

Wynik potwierdza­ją­cy ojcost­wo — kiedy jest pewny? [FILM EKSPERTA]
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test na ojcostwo dyskretnie
Test na ojcostwo dyskretnie – jak go zrobić?

Chcesz zrobić test na ojcostwo dyskretnie? Nie ma w tym nic dziwnego! Aby dyskrecja była zachowana, musisz jednak wybrać odpowiednie...

Zamknij