img

Test na ojcostwo a leki – czy stosowane leki mogą zmienić wynik?

test na ojcostwo a leki, czy leki mogą zmienić wynik testu na ojcostwo

Sto­su­jesz leki – czy to z powodu chwilowego przez­ię­bi­enia czy choro­by przewlekłej? A może to dziecko jest lec­zone? Być może zas­tanaw­iasz się, jaki będzie ich wpływ na wynik tes­tu na ojcost­wo. W końcu chcesz, by wynik na pewno był jed­noz­naczny. Spoko­jnie! Zaży­wane leki nie mają żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia ojcost­wa. Test na ojcost­wo a leki – co jeszcze warto wiedzieć?

Spis treś­ci:

Czy leki mogą zmienić wynik testu na ojcostwo?

Stosowane leki – tablet­ki, syropy, prosz­ki, czop­ki, zas­trzy­ki, żele, maś­ci, zaw­iesiny… Nie mają wpły­wu na wyni­ki testów na ojcost­wo. Nie ma też znaczenia, czy sto­su­jesz je w związku z chwilową infekcją czy poważniejszym prob­le­mem zdrowot­nym. Jak to w ogóle możli­we?

W bada­niu na ojcost­wo anal­izu­je się DNA, a badane frag­men­ty są niezmi­enne – bez wzglę­du na czyn­ni­ki zewnętrzne, m.in. właśnie różnego rodza­ju leki. Wynik będzie więc pewny i jed­noz­naczny nawet wtedy, gdy aktu­al­nie sto­su­jesz jakieś leki.

To może Cię zain­tere­sować: Pale­nie papierosów przed testem na ojcost­wo – czy wpły­wa na wynik?

Czy przed wykonaniem testu na ojcostwo można zażywać leki?

Jeśli robisz test na ojcost­wo na pod­staw­ie wymazu z policz­ka, godz­inę przed jego pobraniem nie należy zanieczyszczać w żaden sposób jamy ust­nej (np. jeść, pić, myć zębów, pal­ić papierosów). Doty­czy to również stosowa­nia takich leków, jak tablet­ki do ssa­nia, syropy czy zaw­iesiny.

W prze­ci­wnym razie może dojść do sytu­acji, że prób­ka nie nada się do bada­nia i konieczne będzie ponowne pobranie. Oczy­wiś­cie nie ma tu mowy o żad­nym zafałs­zowa­niu wyniku – czas wyko­na­nia bada­nia może się po pros­tu trochę wydłużyć.

Jakie czynniki wpływają na wynik badania na ojcostwo?

Takie czyn­ni­ki jak zaży­wane leki, infekc­ja, choro­ba, alko­hol, narko­ty­ki czy wiek nie mają żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia na ojcost­wo. Testy gene­ty­czne zawsze dadzą taki sam rezul­tat – w prze­ci­wieńst­wie np. do badań krwi, gdzie każdy czyn­nik może spowodować odchyle­nie.

To, czy wynik będzie pewny, jest więc zależne tylko od wyboru lab­o­ra­to­ri­um. Jed­noz­naczny i nieza­leżny wynik zapew­ni­a­ją takie czyn­ni­ki jak: akredy­tac­ja PCA i posi­adane cer­ty­fikaty, wysok­iej jakoś­ci odczyn­ni­ki, rygo­rysty­czne pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa czy doświad­cze­nie w real­iza­cji badań DNA.

Ciekawy artykuł: Test na ojcost­wo a przez­ię­bi­e­nie – czy choro­ba może zmienić wynik?


zdję­cie: frolicsomepl/pixabay.com

Test na ojcost­wo a leki – czy stosowane leki mogą zmienić wynik?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
wynik potwierdzajacy ojcostwo
Wynik potwierdzający ojcostwo — kiedy jest pewny? [FILM EKSPERTA]

Kiedy wynik potwierdzający ojcostwo jest pewny? Musi być zgodny z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii. Zobacz filmik i...

Zamknij