img

Jak potwierdzić ojcostwo?

jak potwierdzić ojcostwo

Jak potwierdz­ić ojcost­wo? To pytanie zada­je sobie wiele osób… Może anal­izu­jąc podobieńst­wo wiz­ualne albo sprawdza­jąc grupy krwi? Nie! Najpewniejszym sposobem jest test gene­ty­czny. Jako jedyny pozwala jed­noz­nacznie wskazać, czy badane dziecko pochodzi od badanego mężczyzny. A chy­ba chcesz mieć całkow­itą pewność, praw­da?

Jak potwierdzić ojcostwo? Ustalenie ojcostwa DNA

Zas­tanaw­iasz się, jak potwierdz­ić ojcost­wo? Zrób test DNA, który da Ci pewną odpowiedź! Gene­ty­czne testy na ojcost­wo pole­ga­ją na wyi­zolowa­niu z próbek DNA badanych osób, a później ustal­e­niu ich pro­fili gene­ty­cznych.

Pro­file te nazy­wane są „gene­ty­cznym odciska­mi pal­ca”. Dlaczego? Każdy człowiek (oprócz bliźniąt jed­no­ja­jowych) ma unikalny, który odziedz­iczył w połowie po mamie i w połowie po tacie. Porów­nanie pro­fili gene­ty­cznych ojca i dziec­ka pozwala jed­noz­nacznie wskazać ojcost­wo.

To może Cię zain­tere­sować: Bada­nia na ojcost­wo cena – czy wystar­czy 500 zło­tych, by mieć pewność?

Ustalenie ojcostwa DNA – całkowita pewność

Aby możli­we było ustal­e­nie ojcost­wa DNA musi pochodz­ić od właś­ci­wych osób, o czym warto pamię­tać. Jeśli prób­ki pochodzą rzeczy­wiś­cie od nich, test na ojcost­wo będzie pewny i jed­noz­naczny. Bada­nia nie trze­ba pow­tarzać, ponieważ anal­i­zowane frag­men­ty DNA są niezmi­enne.

Doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um wykona test na ojcost­wo tak naprawdę z każdej prób­ki. Moż­na przekazać nie tylko wymazy z policz­ka, ale też włosy z cebulka­mi, inhala­tor, pest­ki arbuza, pasek z glukometru, chus­teczkę z katarem, smoczek, szk­lankę, sztućce, wkład­kę higien­iczną i wiele innych przed­miotów.

Ciekawy artykuł: Czy Two­je prób­ki nada­ją się do tes­tu na ojcost­wo? [BEZPŁATNY QUIZ]

Jak potwierdzić ojcostwo? Na pewno nie na podstawie grup krwi

Wciąż panu­je mylne przeko­nanie, że na pod­staw­ie porów­na­nia grup krwi moż­na ustal­ić ojcost­wo. Taka meto­da stosowana była wiele lat temu, kiedy gene­ty­ka nie była jeszcze rozwinię­ta. Jak potwierdz­ić ojcost­wo na pod­staw­ie grup krwi? Tą metodą moż­na jedynie bard­zo wstęp­nie je wyk­luczyć, ale niemożli­we jest jego potwierdze­nie.

Dlaczego? Pro­fil gene­ty­czny jest dla każdego unikalny – jest wyróżnikiem danej oso­by. Nie moż­na tego samego powiedzieć o grupie krwi, ponieważ iden­ty­czną mają w zasadzie mil­iony osób na świecie. Ist­nieją pon­ad­to takie układy, gdy dziecko może mieć każdą z czterech grup krwi w układzie AB0. Co więcej – sto­sunkowo częs­to zdarza­ją się błędne oznaczenia grup krwi.

Zobacz też: Ustal­e­nie ojcost­wa z grup krwi


zdję­cie: Blue­O­r­ange Studio/pl.123RF.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.
Jak potwierdz­ić ojcost­wo?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badania na ojcostwo cena
Badania na ojcostwo cena – czy wystarczy 500 złotych, by mieć pewność?

Chcesz zrobić badanie ojcostwa? Cena jest teraz jednym z czynników, na które zwracasz uwagę. Można śmiało powiedzieć, że jednym z...

Zamknij