img

Badanie chromosomu Y – na czym polega?

badanie chromosomu Y

Badanie chro­mo­so­mu Y pozwala sprawdz­ić, czy między mężczyz­na­mi w tej samej linii (np. dzi­adek i wnuk, bra­cia, bratanek i wujek) ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo. To możli­we, ponieważ chro­mo­som Y jest przekazy­wany w linii męskiej z pokole­nia na pokole­nie. Co jeszcze warto wiedzieć o tym bada­niu?

Badanie chromosomu Y – w jakich sytuacjach można je wykonać?

Taka anal­iza jest wykony­wana wtedy, gdy chce­my ustal­ić, czy dwóch mężczyzn jest ze sobą spokrewnionych. Muszą to być mężczyźni pochodzą­cy (potenc­jal­nie) z tej samej linii męskiej.

Możli­we zas­tosowa­nia:

• sprawdze­nie, czy dwaj bra­cia mają tego samego bio­log­icznego ojca;
• sprawdze­nie, czy dzi­adek (ojciec ojca) i wnuk (syn ojca) są ze sobą spokrewnieni;
• sprawdze­nie, czy bratanek (syn ojca) i wujek (brat ojca) są ze sobą spokrewnieni.

Badanie chro­mo­so­mu częs­to real­i­zowane jest wtedy, gdy wyko­nanie bada­nia DNA na ojcost­wo jest niemożli­we (np. po śmier­ci ojca czy w przy­pad­ku jego nieobec­noś­ci i gdy rodz­i­na nie dys­ponu­je żad­ny­mi przed­mio­ta­mi oso­bisty­mi do bada­nia).

Badanie chromosomu Y – na czym polega?

Człowiek ma 2 chro­mo­somy warunk­u­jące płeć. U mężczyzn są to XY, a u kobi­et – XX. Chro­mo­somy dziedz­iczymy po rodz­i­cach, każde z nich przekazu­je nam jeden. Mat­ka zawsze przekazu­je dziecku X, nato­mi­ast ojciec może przekazać albo X (i wtedy ma córkę), albo Y (i ma syna).

Chro­mo­som przekazy­wany jest więc wyłącznie z ojca na syna, z pokole­nia na pokole­nie. Przez wiele pokoleń nie ma w nim żad­nej zmi­any, dlat­ego dwa mężczyźni pochodzą­cy z tej samej linii męskiej mają iden­ty­czne chro­mo­somy Y.

To może Cię zain­tere­sować: Jak sprawdz­ić, czy wnukowi należy się spadek?

Badanie chromosomu Y – jak to działa w praktyce?

Dzi­adek nie ma pewnoś­ci, czy jego wnuk jest rzeczy­wiś­cie dzieck­iem jego syna. Syn nie żyje, rodz­i­na nie ma żad­nych przed­miotów po mężczyźnie, więc bada­nia na ojcost­wo nie da się wykon­ać. Jeśli między dzi­ad­kiem a wnukiem ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo, będą mieli takie same chro­mo­somy Y.

Aby zyskać pewność, rodz­i­na może więc zle­cić badanie w lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­cznym, które porów­na mate­ri­ał dzi­ad­ka i wnu­ka.

Chcesz dowiedzieć się więcej o bada­niu chro­mo­so­mu Y? Napisz info@testynaojcostwo.pl
Badanie chro­mo­so­mu Y – na czym pole­ga?
5 (100%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Z tych próbek można wykonać badanie DNA

Czy wiesz, że badanie DNA można wykonać na podstawie bardzo wielu różnych próbek, m.in. włosów, szczoteczki do zębów, szklanki, sztućców,...

Zamknij