img

Sfałszowanie wyniku badania na ojcostwo – czy jest możliwe?

sfałszowanie wyniku badania na ojcostwo

Testy gene­ty­czne są najpewniejszym sposobem, by potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. To właśnie dlat­ego korzys­ta­ją z nich nie tylko oso­by pry­watne, ale też sądy i polic­ja. Zdarza się jed­nak, że komuś po głowie chodzi sfałs­zowanie wyniku bada­nia na ojcost­wo… Jeśli w teś­cie uczest­niczą właś­ci­we oso­by, jest to prak­ty­cznie niemożli­we. Dlaczego?

Rezultat testu na ojcostwo – niektórzy chcą go zmienić…

…kieru­jąc się naprawdę bard­zo różny­mi moty­wa­mi. Jed­ni chcą uniknąć płace­nia ali­men­tów lub wręcz prze­ci­wnie – zyskać dodatkowe pieniądze, inni ukryć przed part­nerem zdradę, a jeszcze kole­jni po pros­tu boją się możli­wego wyniku. Czy mają jakieś szanse, aby sfałs­zować rezul­tat i „oszukać przez­nacze­nie”?

Sfałszowanie wyniku badania na ojcostwo – właściwie niemożliwe

Nieważne, czy test zostanie wyko­nany na pod­staw­ie mikrośladu (np. szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia czy guma do żucia), wymazu z policz­ka czy krwi – wynik bada­nia ojcost­wa zawsze będzie taki sam i całkowicie jed­noz­naczny.

DNA człowieka jest takie samo w każdej komórce orga­niz­mu, a anal­i­zowane frag­men­ty nigdy się nie zmieni­a­ją. Co więcej, w bada­niu porównu­je się ze sobą pro­file gene­ty­czne (zwane „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”) – każdy z nas ma swój unika­towy pro­fil, który dziedz­iczy po rodz­i­cach.

To może Cię zain­tere­sować: DNA z włosa i innych niety­powych próbek

Jeśli tylko prób­ka zostanie pobrana od właś­ci­wej oso­by, moż­na mieć więc pewność, że ojcost­wo zostanie wyk­luc­zone bądź potwierd­zone. Co ważne, sądowy test DNA na ojcost­wo wyma­ga sko­rzys­ta­nia ze spec­jal­nej pro­ce­dury. Obe­j­mu­je ona m.in. pobranie próbek w obec­noś­ci świad­ków i dokładne sprawdze­nie tożsamoś­ci badanych.

Alkohol, choroba czy resztki jedzenia – nie mają wpływu na wynik

Zdarza się, że uczest­ni­cy bada­nia ojcost­wa próbu­ją wpłynąć na wynik, wyko­rzys­tu­jąc alko­hol, narko­ty­ki, leki czy pobier­a­jąc próbkę w cza­sie infekcji. Niek­tóre oso­by celowo lekce­ważą wskazów­ki lab­o­ra­to­ri­um i bezpośred­nio przed pobraniem mate­ri­ału jedzą, żują gumę, palą papierosy czy zanieczyszcza­ją jamę ust­ną w inny sposób.

To jed­nak nie ma zupełnie żad­nego znaczenia dla uzyskanego wyniku. Być może okaże się, że prób­ka będzie zanieczyszc­zona i niezbęd­na stanie się dodatkowa anal­iza, ale to tylko wydłuży wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo. Nie zmieni jed­nak rezul­tatu.


Czat

Zobacz też: 

Sfałs­zowanie wyniku bada­nia na ojcost­wo – czy jest możli­we?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
DNA z włosa
DNA z włosa i innych nietypowych próbek

Chcesz wykonać badanie na ojcostwo, ale nie masz możliwości pobrania wymazu z policzka? Nic straconego! Laboratorium może pobrać DNA z...

Zamknij