img

Badania ojcostwa – co warto o nich wiedzieć?

badania ojcostwa

Bada­nia ojcost­wa sta­ją się coraz pop­u­larniejsze – nic dzi­wnego. To jedyny pewny sposób na wyk­lucze­nie lub potwierdze­nie, czy dany mężczyz­na jest ojcem bio­log­icznym danego dziec­ka. Chcesz pozbyć się wąt­pli­woś­ci? Dowiedz się więcej o teś­cie DNA, dzię­ki które­mu jest to możli­we.

1. Badania ojcostwa możesz zrealizować jeszcze w ciąży

Już od 8. tygod­nia masz możli­wość przeprowadzenia pewnego tes­tu na ojcost­wo na pod­staw­ie krwi mat­ki. Pole­ga on na pobra­niu krwi, a później izo­lacji DNA kobi­ety i dziec­ka. Na tym etapie w krwio­biegu ciężarnej krąży wystar­cza­ją­co dużo DNA dziec­ka, żeby wykon­ać pewne badanie.

Badanie ojcost­wa możesz wykon­ać też po 15. tygod­niu ciąży na pod­staw­ie płynu owod­niowego albo po przyjś­ciu dziec­ka na świat.

2. Badania ojcostwa zawsze gwarantują pewność

Nieza­leżnie od tego, czy decy­du­jesz się na test w ciąży czy po urodze­niu dziec­ka, wynik będzie taki sam – jed­noz­naczny i wiary­god­ny. Frag­men­ty DNA, które są anal­i­zowane w bada­niu, nie zmieni­a­ją się bowiem przez całe życie, a ich ustal­e­nie następu­je w momen­cie poczę­cia.

Co ważne, dla rezul­tatu bada­nia ojcost­wa nie ma także znaczenia, jaki mate­ri­ał wyko­rzys­tasz. DNA w każdej komórce jest iden­ty­czne, więc wiary­god­ny test moż­na przeprowadz­ić na postaw­ie dowol­nego mate­ri­ału z DNA.

3. Badania ojcostwa są pewnym dowodem dla sądu

Rezul­tat tes­tu na ojcost­wo do celów sądowych (z wyko­rzys­taniem ustalonej pro­ce­dury) może być wyko­rzys­tany np. w sprawach o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa. Jest to dla sądu jed­noz­naczny dowód. Pry­watne testy ojcost­wa (dla włas­nej wiedzy, bez konkret­nej pro­ce­dury) w niek­tórych przy­pad­kach może być dowo­dem wstęp­nym.

Zobacz też: Jaką wartość dla sądu ma badanie DNA?

4. Badania ojcostwa wykonasz z dowolnej próbki

Decy­du­jąc się na test pry­wat­ny po urodze­niu dziec­ka, możesz wyko­rzys­tać dowolne prób­ki z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanych osób. Co zatem nada­je się do bada­nia ojcost­wa? Mogą to być m.in. uży­wana szc­zotecz­ka do zębów, wymaz z policz­ka, uży­wany smoczek, słom­ka od napo­ju, niedopałek papierosa, guma do żucia, włosy z cebulka­mi czy paznok­cie ze skórka­mi.

5. Badania ojcostwa to szansa na odzyskanie spokoju

Ich wynik pozwala zyskać pewność, spokój i radość życia, których tak braku­je osobom niepewnym ojcost­wa. To również szansa na odzyskanie kon­troli nad swoim życiem oraz zaplanowanie wspól­nej, szczęśli­wej przyszłoś­ci całej rodziny.

Przeczy­taj: Bada­nia na ustal­e­nie ojcost­wa — kluczem do rodzin­nego szczęś­cia


Czat

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
wzdęcia
Masz wzdęcia – sprawdź, czy nie powoduje ich celiakia

Wzdęcia mogą być objawem celiakii – trwającej przez całe życie nietolerancji glutenu. Choroba ta ma podłoże genetyczne i dotyczy nawet...

Zamknij