img

Nie jesteś ojcem dziecka? Test ojcostwa pomoże Ci to udowodnić!

test ojcostwa

Zostałeś uznany przez pra­wo za ojca dziec­ka, choć wiesz, że nim nie jesteś? Test ojcost­wa pomoże Ci to udowod­nić. Wystar­czy, że w ciągu 6 miesię­cy od dnia, w którym dowiedzi­ałeś się o nar­o­dz­i­nach dziec­ka złożysz pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa do sądu rejonowego, a potem na rozpraw­ie przed­staw­isz wynik bada­nia gene­ty­cznego.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa – w jakich sytuacjach jest konieczny

Jeśli Ciebie i matkę dziec­ka łączy związek małżeńs­ki, to na mocy prawa jesteś jed­nocześnie ojcem tego dziec­ka i jego for­mal­nym opiekunem. Zosta­jesz też wpisany do jego aktu urodzenia. Nie będzie w tym przy­pad­ku istotne, kto jest rzeczy­wiś­cie bio­log­icznym ojcem dziec­ka, gdyż zosta­je on ustalony na zasadzie dom­nie­ma­nia. To dom­nie­manie możesz jed­nak obal­ić, wnosząc pozew o zaprzecze­nie ojcost­wa do wydzi­ału rodzin­nego sądu rejonowego w mieś­cie, w którym mieszkasz. Następ­nie będziesz musi­ał dowieść przed wymi­arem spraw­iedli­woś­ci, że to nie Ty jesteś bio­log­icznym ojcem dziec­ka. Potrzeb­ne Ci będą do tego wiary­godne dowody. Test ojcost­wa, a właś­ci­wie jego wynik może być jed­nym z nich. Co jeszcze?

Test ojcostwa i inne dowody w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa

Dowoda­mi w spraw­ie o zaprzecze­nie ojcost­wa mogą być zez­na­nia świad­ków, doku­men­ty, wyni­ki przesłucha­nia obu stron, zdję­cia, nagra­nia dźwiękowe, bada­nia antropo­log­iczne, czy grupowe bada­nia krwi. Jeśli wiesz, że nie możesz być ojcem dziec­ka, bo w okre­sie kiedy doszło do poczę­cia prze­by­wałeś np. za granicą, to fakt ten również może posłużyć jako dowód. Musi być jed­nak dobrze udoku­men­towany. Najbardziej wiary­god­ny dla sądu jest jed­nak wynik bada­nia DNA. Może ono na 100% wyk­luczyć Two­je ojcost­wo lub potwierdz­ić je z praw­dopodobieńst­wem wyższym niż 99,9999%. Wynik jest wiec pewny i jed­noz­naczny. Jak prze­b­ie­ga test ojcost­wa dla sądu.

Test ojcostwa – możesz go zlecić samodzielnie lub przez sąd

Następ­nie wraz z matką i dzieck­iem staw­ia­cie się w wyz­nac­zonym ter­minie do placów­ki medy­cznej, w której per­son­el pobiera od Was wymazy z policz­ka. Wcześniej wery­fikowana jest również Wasza tożsamość, dlat­ego na pobranie przy­chodzi­cie z ważny­mi doku­men­ta­mi tożsamoś­ci. Na pobra­niu obec­ni są świad­kowie i spisy­wany jest z niego spec­jal­ny pro­tokół. Do wyniku bada­nia, który otrzy­mu­jesz prze­ważnie po kilku dni­ach (zależy od lab­o­ra­to­ri­um) biegły sądowy dołącza również swo­ją opinię. Oba doku­men­ty możesz następ­nie przed­staw­ić w sądzie jako wiary­god­ny dowód. Żeby wykon­ać sądowy test ojcost­wa nie potrze­bu­jesz skierowa­nia z sądu, możesz go wykon­ać na włas­ną rękę.

Oprócz sądowych testów na ojcost­wo wiele lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych ofer­u­je jeszcze testy pry­watne (dla włas­nej wiedzy).  Próbek do tego rodza­ju tes­tu (który­mi może być w zasadzie cokol­wiek: wymazy z policz­ka, włosy, guma do życia, szc­zotecz­ka do zębów i wiele innych) nie musisz pobier­ać w placów­ce, możesz spoko­jnie przy­go­tować je w domu, a potem wysłać pocztą do lab­o­ra­to­ri­um lub przekazać przez kuri­era, która je tam dostar­czy. Nie musisz też potwierdzać swo­jej tożsamoś­ci, ani angażować do bada­nia mat­ki. To że temu bada­niu nie towarzyszy for­mal­na pro­ce­du­ra, nie oznacza jed­nak, że jego wynik jest dla sądu bezwartoś­ciowy. Może on pełnić funkcję dowodu wstęp­nego Co więcej, taki test ojcost­wa w niek­tórych przy­pad­kach (brak sprze­ci­wu obu stron) może zostać włąc­zony do sprawy jako dowód główny. Wtedy sąd orze­ka właśnie na jego pod­staw­ie.

Nie jesteś ojcem dziec­ka? Test ojcost­wa pomoże Ci to udowod­nić!
4.5 (90%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

1 komentarz

  1. to co otrzy­małem ja doskonale wiem, 6 miesię­cy minęło 20 lat temu. Ja to tak komentuje,21lat temu popełniłem błąd i wró­ciłem do łóż­ka kobi­etę i nie zori­en­towałem się że ona oprócz sek­su chce zapłod­nienia ja to nazy­wam in vit­ro nat­u­ralne, czyli zaplod­nie­nie poza małżeńskie, 6 misiecy byla sielan­ka gdy minął ten czas bylem zbyteczny ale pod­pisałem oświad­cze­nie USC to jest doży­wocie ali­men­ta­cyjne. Jeżeli ktoś by chci­ał ze mna poroz­maw­iać oal­i­men­tach moze­cie podać podać mój e-meil

    Odpowiedz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Testy na ojcostwo online
Testy na ojcostwo online

Test na ojcostwo o całkowicie pewnym wyniku da się zrealizować nawet nie wychodząc z domu. Aby to zrobić, zamawia się...

Zamknij