img

Zlecenie testu na ojcostwo — krok po kroku

Zlecenie testu na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 23 sierp­nia 2016 r. 

Testy gene­ty­czne to obec­nie najpewniejsza meto­da wery­fikacji bio­log­icznego pokrewieńst­wa między potenc­jal­nym rodz­icem a dzieck­iem. Pozwala­ją one raz na zawsze pozbyć się wszel­kich wąt­pli­woś­ci. I choć bada­nia DNA wyma­ga­ją przeprowadzenia wielu złożonych czyn­noś­ci, to od strony klien­ta zlece­nie tes­tu na ojcost­wo jest bard­zo proste, skła­da się z zaled­wie kilku etapów. Poniżej omówimy pokrótce każdy z nich. 


REKLAMA

Etap pierwszy: Zamówienie zestawu do samodzielnego pobrania próbek DNA

Jeśli wynik tes­tu ma stanow­ić dowód w postępowa­niu sądowym, pobranie próbek musi zostać przeprowad­zone przez upoważnioną do tego osobę w placów­ce medy­cznej. Jeśli jed­nak badanie real­i­zowane jest wyłącznie na potrze­by własne, to prób­ki DNA moż­na przy­go­tować samodziel­nie, a służy do tego spec­jal­ny zestaw testowy. Moż­na go zarez­er­wować na wiele sposobów, np. tele­fon­icznie lub za pośred­nictwem strony inter­ne­towej lab­o­ra­to­ri­um.

Etap drugi: pobranie materiału biologicznego

Czyn­ność pobra­nia wymazu pole­ga na potar­ciu wewnętrznej częś­ci policz­ka przy­pom­i­na­ją­cym nieco wacik do czyszczenia uszu paty­czkiem zwanym wymazówką. W ten właśnie sposób z jamy ust­nej zbiera się komór­ki nabłon­ka, z których potem, w wyniku pewnych pro­cesów lab­o­ra­to­ryjnych, wydoby­wa się już „czyste” DNA. Cały ten pro­ces trwa zwyk­le nie więcej niż kilka­dziesiąt sekund, nie boli i jest w 100% bez­pieczny dla jego uczest­ników.

Etap trzeci: odesłanie próbek do laboratorium

Gdy już wszys­tkie prób­ki zostaną pobrane trze­ba je jeszcze odesłać do odd­zi­ału lab­o­ra­to­ryjnego, w którym przeprowad­zona zostanie anal­iza. Służy do tego zaadresowana kop­er­ta zwrot­na. Wraz z próbka­mi odesłać należy również niezbędne doku­men­ty, a w tym m. in. for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia ojcost­wa.

Etap czwarty: analiza DNA

Usta­la­niu ojcost­wa towarzyszy kil­ka zasad­niczych etapów. Pier­wszym z nich jest wspom­ni­ana już wcześniej izo­lac­ja DNA, później, na pod­staw­ie dostęp­nego mate­ri­ału tworzy się pro­file gene­ty­czne każdej badanej oso­by. Porów­nanie tych właśnie pro­fili, a konkret­nie mark­erów gene­ty­cznych, zwanych też inaczej układa­mi STR, umożli­wia już pre­cyzyjne określe­nie stop­nia pokrewieńst­wa między dom­nie­manym ojcem a dzieck­iem.

Warto wiedzieć, że poje­dynczy mark­er wys­tępu­je u każdego człowieka w dwóch wari­antach, z których jeden dziedz­ic­zony jest po matce, a dru­gi po ojcu. Gdy wszys­tkie anal­i­zowane układy STR dziec­ka pasu­ją do DNA badanego mężczyzny, wów­czas jego ojcost­wo zosta­je potwierd­zone. Jeśli dziecko posi­a­da mark­ery, które różnią się (w przy­na­jm­niej 4 miejs­cach) od tych wys­tępu­ją­cych u mężczyzny, wtedy jego ojcost­wo zosta­je całkowicie, a więc 100% wyk­luc­zone.

.

Etap piąty: przekazanie wyniku

Klient ma możli­wość wyboru sposobu w jakim chce otrzy­mać infor­ma­c­je o ojcost­wie. Rezul­tat anal­izy może zostać przekazany pocztą, tele­fon­icznie lub mailowo.

Tekst pow­stał we współpra­cy z Kra­jowym Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trumD­NA  http://www.centrumdna.pl/

centrumDNA

.

 

 

 


Zobacz też:

Zlece­nie tes­tu na ojcost­wo — krok po kroku
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak zaprzeczyć ojcostwo
Fakty i mity o testach na ojcostwo

Aktualizacja: 10 listopada 2015 Testy na ojcostwo budzą coraz większe zainteresowanie wśród Polaków. Badania, które jeszcze do niedawna były dość...

Zamknij