img

Testy ojcostwa oparte na 24 markerach

NOWOŚĆ!

Do tej pory więk­szość pol­s­kich lab­o­ra­toriów wykony­wało anal­izę na pod­staw­ie 16 gene­ty­cznych mark­erów DNA. Według świa­towych stan­dard­ów taka anal­iza pozwala na uzyskanie jed­noz­nacznego i pewnego wyniku bada­nia.

 .
Mark­era­mi nazy­wamy określone miejs­ca na DNA, które charak­teryzu­ją się pewnym wzorem, dziedz­ic­zonym po oby­d­wo­jgu rodz­i­cach. Każdy mark­er na wyniku bada­nia jest opisany w formie dwóch liczb. Wyni­ka to z fak­tu, że połowę mate­ri­ału gene­ty­cznego dziedz­iczymy po matce a połowę po ojcu.
 .
Niedawno kil­ka pol­s­kich lab­o­ra­toriów rozsz­erzyło swo­ją anal­izę o liczbę badanych miejsc na DNA do 24 mark­erów. Zapewne ter­az wielu mężczyzn, którzy wykon­ali już test zada sobie pytanie: czy poprzed­nie testy były wiary­godne? Czy otrzy­many wynik jest pewny? A może warto wykon­ać test raz jeszcze?
 .
Tak jak zostało to opisane powyżej,  testy oparte na 16 gene­ty­cznych mark­er­ach w więk­szoś­ci badań są w zupełnoś­ci wystar­cza­jące i nie jest koniecz­na powtór­na anal­iza. Wiele między­nar­o­dowych ośrod­ków wyda­ją­cych cer­ty­fikaty jakoś­ci pod­dawało anal­izie właśnie 16 gene­ty­cznych mark­erów.
 .
Warto jed­nak zaz­naczyć, że, zwięk­sze­nie iloś­ci badanych mark­erów do 24 wiąże się z wielo­ma korzyś­ci­a­mi zwłaszcza dla tych osób, które uzyskały wynik niejed­noz­naczny:
 .
  1. Uzysku­je się wyższe praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa (powyżej 99,999%) - zwłaszcza w przy­pad­ku testów gdzie anal­i­zowano mate­ri­ał tylko od dom­nie­manego ojca i dziec­ka. Do tej pory bada­nia bez udzi­ału mat­ki charak­tery­zowały się nieco niższym praw­dopodobieńst­wem, w porów­na­niu z tes­ta­mi włącza­ją­cy­mi jej próbkę.
  2. W przy­pad­ku uzyska­nia wstęp­nie niejed­noz­nacznego wyniku znacznie rzadziej konieczne jest włącze­nie do tes­tu mate­ri­ału od mat­ki. Jest to istotne zwłaszcza w przy­pad­ku badań pry­wat­nych, które prze­ważnie opier­a­ją się na anal­izie próbek tylko od ojca i dziec­ka..
Dlat­ego też jeśli jest możli­wość, to zde­cy­dowanie lep­iej wybrać ofer­tę, która pozwala na anal­izę 24 mark­erów gene­ty­cznych tym bardziej kiedy w teś­cie będzie brał udzi­ał tylko ojciec i dziecko.

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badanie ojcostwa w ciąży
Badanie ojcostwa w ciąży – hit czy kit?

Badania ojcostwa w ciąży zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością. Nie zawsze ich wykonanie jest konsekwencją zdrady. Czasem partnerzy chcą...

Zamknij