img

Prywatny test na ojcostwo – kiedy i dla kogo?

Aktu­al­iza­c­ja: 21 listopa­da 2016 r. 
 .
Choć kwest­ie związane z usta­laniem ojcost­wa wyda­ją się być tem­atem dość delikat­nym, moż­na zauważyć coraz więk­sze zain­tere­sowanie tą właśnie prob­lematyką. Częstym powo­dem, dla którego mężczyz­na decy­du­je się na pry­wat­ny test na ojcost­wo jest brak zau­fa­nia do part­ner­ki i kwes­t­ionowanie jej wier­noś­ci. Zwyk­le towarzyszy temu cią­gle pojaw­ia­jące się w głowie pytanie „Czy dziecko, które wychowu­ję na pewno jest moje?”

Prywatny test na ojcostwo — dla kogo jest przeznaczony i jak się go przeprowadza?

Sposób w jaki test zostanie przeprowad­zony powinien być uza­leżniony od sytu­acji oraz od indy­wid­u­al­nych potrzeb oso­by, która chce go wykon­ać. Mężczyz­na decy­du­ją­cy się na takie badanie musi wiedzieć, że ma do wyboru dwie opc­je. Pier­wszą z nich jest pry­wat­ny test na ojcost­wo, drugą nato­mi­ast test sądowy. O ile sądowe testy na ojcost­wo skierowane są do osób, które chci­ały­by wyko­rzys­tać wynik takiego tes­tu w sądzie, o tyle pry­watne testy adresowane są do osób, które chcą jedynie uzyskać infor­ma­cję potwierdza­jącą lub wyk­lucza­jącą ojcost­wo. Pro­ce­dury związane z wyko­naniem tes­tu na ojcost­wo do celów sądowych są  bardziej sfor­mal­i­zowane, jeśli więc niepewny tata chce wyłącznie dla samego siebie wiedzieć czy jest ojcem dziec­ka, powinien sko­rzys­tać z tej drugiej metody. Wykonu­jąc pry­wat­ny test na ojcost­wo również może przed­staw­ić jego wynik w sądzie. Zostanie on wów­czas potrak­towany jako dowód wstęp­ny. Chy­ba, że żad­na ze stron nie zgłasza sprze­ci­wu — wów­czas sąd może rozstrzy­gać i na jego pod­staw­ie.

Prywatny test na ojcostwo  — wystarczy pobrać materiał od dziecka oraz potencjalnego ojca 

Nie jest nato­mi­ast konieczne pobranie mate­ri­ału od mat­ki, tak jak to jest w przy­pad­ku tes­tu sądowego. Jest to zasad­nicza cecha odróż­ni­a­ją­ca te dwie metody. W związku z czym, jeśli z jakiegoś powodu mat­ka nie może być obec­na pod­czas bada­nia, pry­wat­ny test na ojcost­wo jest jak najbardziej uza­sad­niony. Dużą zaletą pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo jest również pros­to­ta jego wyko­na­nia. Wystar­czy zamówić lub zakupić w aptece spec­jal­ny zestaw, a następ­nie pobrać wymaz z policz­ka, szc­zoteczkę do zębów maszynkę do gole­nia, gumę do żucia, plamy krwi, chus­teczkę z wydzieliną z nosa, czy włosy wraz z cebulka­mi. Pobranie próbek to czyn­ność na tyle nieskom­p­likowana, a jed­nocześnie całkowicie bez­piecz­na i bezbolesna, że moż­na ją wykon­ać samodziel­nie w domu..

Prywatny test jest tak samo skuteczny, jak test sądowy

I dają gwarancję pewnego wyniku, zwłaszcza jeśli anal­iza odby­wa się na pod­staw­ie 24 mark­erów DNA. Praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa wynosi wtedy pon­ad 99,9999% przy jego potwierdze­niu i 100% przy wyk­lucze­niu. I to nawet w sytu­acji, kiedy jedyny­mi uczest­nika­mi tes­tu jest ojciec i dziecko. Taki wynik speł­nia wów­czas wyma­gania Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.

Lab­o­ra­to­ria zaj­mu­jące się tes­ta­mi na ojcost­wo mają obow­iązek zachować całkow­itą dyskrecję i nie mogą w jakikol­wiek sposób udostęp­nić danych osób, które się do nich zgłasza­ją. Mężczyz­na chcą­cy sko­rzys­tać z usług takiej placów­ki ma więc gwarancję, że żadne dane doty­czące jego oso­by nie wypłyną na zewnątrz.

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzieci są genetycznie bardziej podobne do ojców
Kiedy test na ojcostwo może okazać się pomocny?

W ostatnich latach zauważono znaczy wzrost zainteresowania testami na ojcostwo. Problem ten powoli przestaje być tematem tabu, co więcej robienie...

Zamknij