img

Czy można sprawdzić ojcostwo na podstawie grup krwi ojca i dziecka?

ojcostwo na podstawie grup krwi

Aktu­al­iza­c­ja: 10 sierp­nia 2016 r.

W cza­sach kiedy testy gene­ty­czne nie były dostęp­ne, porówny­wanie grup krwi w celu ustal­e­nia ojcost­wa stosowano na sze­roką skalę. Pozwalało to jed­nak wyłącznie wstęp­nie wyk­luczyć ojcost­wo, bez możli­woś­ci jego potwierdzenia.

Obec­nie ist­nieją dużo skuteczniejsze metody usta­la­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa między osoba­mi. Są nimi testy DNA na ojcost­wo.

Ojcostwo na podstawie grup krwi — metoda, która nie dostarcza wielu ważnych informacji

Na pod­staw­ie grup krwi w niek­tórych przy­pad­kach moż­na było wyłącznie wyk­luczyć ojcost­wo, ale z potwierdze­niem ojcost­wa sytu­ac­ja nie była już taka oczy­wista. A to dlat­ego, że każdy z nas może posi­adać jed­ną z tylko czterech możli­wych grup krwi (0, A, B, AB). Tak więc szanse, że dwaj obcy mężczyźni będą posi­adać taką samą grupę krwi są bard­zo duże, stąd potwierdze­nie ojcost­wa tylko na tej pod­staw­ie jest prak­ty­cznie niemożli­we.
 .
Jeśli gru­pa krwi ojca, mat­ki i dziec­ka była pewną i sprawd­zoną infor­ma­cją, to zdarza­ły się przy­pad­ki, kiedy moż­na było wyk­luczyć ojcost­wo. Poniżej zamieszcza­my tabelę przed­staw­ia­jącą grupy krwi rodz­iców wraz ze wskazaniem  grup krwi, jakie może odziedz­iczyć dziecko.
 
ojcostwo na podstawie grup krwi
 .
Przykład­owo, jeśli oby­d­wo­je rodz­ice posi­ada­ją grupę krwi „A” to nie jest możli­we, aby dziecko posi­adało inną grupę krwi niż „A” lub „0”. Jeśli dziecko posi­adało­by grupę krwi „B” lub „AB” to przy takim układzie moż­na by wyk­luczyć ojcost­wo, gdyż bio­log­iczny ojciec musi­ał­by posi­adać przy­na­jm­niej grupę krwi „B”.
 
Źródło: http://www.ciazowy.pl/
 .
Ist­nieją też sytu­acje kiedy nie moż­na wyk­luczyć ojcost­wa na pod­staw­ie grup krwi. Taka sytu­ac­ja ma miejsce w przy­pad­ku rodz­iców posi­ada­ją­cych grupę krwi „A” i „B”. Przy takim układzie dziecko pochodzące z tego związku może posi­adać każdą z czterech możli­wych grup krwi: 0, A, B, AB. Bywały też przy­pad­ki gdy grupy krwi były oznaczane niepraw­idłowo, stąd infor­ma­c­ja doty­czą­ca samego ojcost­wa też mogła być zafałs­zowana..
 

DNA lepsze od grupy krwi, bo unikalne

I charak­terysty­czne tylko dla danego człowieka, a jed­nocześnie (tak jak w przy­pad­ku grup krwi) dziedz­ic­zone po rodz­i­cach. Te dwie cechy mate­ri­ału gene­ty­cznego spraw­ia­ją, że na pod­staw­ie jego anal­izy moż­na pre­cyzyjnie ziden­ty­fikować daną osobę, jak również określić relację bio­log­iczną jaka łączy dwo­j­ga ludzi — np. dziecko i jego potenc­jal­nego ojca. Za pomocą badań gene­ty­cznych moż­na w sposób całkowicie pewny ustal­ić ojcost­wo, nie tylko je wyk­luczyć, ale również potwierdz­ić. 
 .
Pomi­mo, że meto­da usta­la­nia ojcost­wa na pod­staw­ie grup krwi była kiedyś sze­roko stosowana również w sądown­ictwie, to w chwili obec­nej jest małowartoś­ciowym narzędziem, obar­c­zonym dużym ryzykiem błę­du i prak­ty­cznie w 100% wypar­tym przez testy DNA.

Zobacz film: Z jakich próbek możesz zro­bić test na ojcost­wo?

Czat

Zobacz też:
Czy moż­na sprawdz­ić ojcost­wo na pod­staw­ie grup krwi ojca i dziec­ka?
5 (100%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Testy ojcostwa bez próbki ojca!

Wielu z Państwa bardzo często zastanawia się jak przeprowadzić test na ojcostwo w sytuacji kiedy potencjalny ojciec nie żyje. Pierwsza myśl...

Zamknij