Rozwód z orzeczeniem o winie - kiedy się go przeprowadza oraz kto pokrywa jego koszty?
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy się go przeprowadza oraz kto pokrywa jego koszty?

Truizmem będzie powiedzenie, że życie jest przewrotne i bardzo często dzieją się sytuacje, których nikt nie planuje, ale które, w pewnych okolicznościach są jedynym remedium na zaistniały problem. Jedną z takich właśnie sytuacji jest rozwód. Jest to formalne rozwiązanie przez sąd ważnie zawartego małżeństwa. Rodzajów rozwodów jest kilka, ale jednym z bardziej znanych jest rozwód z orzeczeniem o winie. Czym tak właściwie jest oraz co się z nim wiąże?

Kiedy najczęściej przeprowadza się rozwód z orzeczeniem o winie?
Kto pokrywa koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?
Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie?
Jak wygląda podział majątku w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie?

Kiedy najczęściej przeprowadza się rozwód z orzeczeniem o winie?

Zaczynając omawiać problematykę rozwodu z orzeczeniem o winie, warto pochylić się nad kwestią, z jakich przyczyn się go przeprowadza. Rozwód z orzeczeniem o winie stosowany jest w przypadku, kiedy za rozpad pożycia małżeńskiego odpowiada jeden bądź oboje małżonków. Jak można z tego wysnuć, kluczowe jest więc wykazanie winy partnera. Najczęściej ma to miejsce w przypadku zdrady bądź uzależnień. Niekiedy, nieco lakonicznie, jako przesłankę stosowania rozwodu z orzeczeniem o winie wskazuje się brak możliwości polubownego rozwiązania małżeństwa.

Kto pokrywa koszty rozwodu z orzeczeniem o winie?

W przypadku kosztów rozwodu z orzeczeniem o winie stosuje się zasady ogólne zawarte w art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że strona przegrana powinna zwrócić przeciwnikowi koszty procesu. Na podstawie tej regulacji należy wskazać, że w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie koszty procesu będzie zmuszona pokryć strona, która przyczyniła się do rozpadu pożycia społecznego. Kiedy jednak odpowiedzialne są obie strony, koszty procesu zostaną podzielone między każdą z nich, proporcjonalnie do ich winy (np. 40:60).

Jak przebiega rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest swoim charakterem zbliżony do zwykłego postępowania rozwodowego. Jedyną różnicą w tej kwestii jest to, że sąd po formalnym rozwiązaniu małżeństwa wskazuje, która ze stron postępowania była winna. W takim postępowaniu konieczne jest więc udowodnienie, że podnoszone przez nas roszczenia są zasadne. Przeprowadza się wtedy postępowanie dowodowe, które najczęściej polega na dostarczeniu materiałów wykazujących winę drugiej strony, bądź na wskazaniu świadków, które mogą potwierdzić podnoszone przez nas racje. Trzeba tutaj mieć na uwadze podstawową zasadę prawa cywilnego, która stanowi, że ciężarem dowodu obciążona jest strona, która z istnienia pewnego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego). Z tego też wynika, że strona broniąca się nie musi dostarczać (chociaż może) dowodów, które będą wykazywać jej niewinność.

Jak wygląda podział majątku w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie?

Wiele osób błędnie uznaje, że w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, strona wygrana zawsze uzyskuje większą część majątku, niż strona uznana przez sąd za winną. Nie jest to do końca prawda. Podział majątku jest postępowaniem odrębnych od procesu rozwodowego, a to powoduje, że nie ma tutaj znaczenia, czy któryś z małżonków odpowiada za rozpad pożycia małżeńskiego, czy też nie. Co do zasady majątek dzielony jest między małżonków po połowie.

Jednak istnieje pewna możliwość, aby uzyskać nierówny podział majątku. Kluczowy jest art. 42 par. 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który wskazuje, że z pewnych ważnych powodów możliwe jest nierówne podzielenie majątku, w takim stopniu, w jakim strony przyczyniły się do jego powstania. Tak więc, jeżeli strona przegrana znacząco uszczuplała wspólny majątek, np. poprzez hazard bądź alkoholizm, to możliwe jest uzyskanie większych udziałów w majątku. Dokładnym tego ustaleniem zajmuje się sąd.

 

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA