Rozwód z orzeczeniem o winie - czym jest oraz jakie są jego konsekwencje?
 

Rozwód z orzeczeniem o winie – czym jest oraz jakie są jego konsekwencje?

Rozwód jest zjawiskiem dość częstym, zwłaszcza w obecnych czas, kiedy pożycie małżeńskie jest wystawione na wiele czynników, które mogą je zachwiać. Jednym z typów rozwodów jest rozwód z orzeczeniem o winie. Jego istotą jest to, że za rozpad małżeństwa odpowiedzialny jest jeden z małżonków, bądź to obie strony ponoszą winę za taki stan rzeczy. Jest to często jedyna możliwość orzeknięcia rozwodu, kiedy polubowne zakończenie małżeństwa nie jest możliwe. Trzeba mieć na uwadze, że rozwód z orzeczeniem o winie niesie za sobą wiele doniosłych konsekwencji. Jakich?

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie?
Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą rozwód z orzeczeniem o winie?
Jakie mogą być powody rozwodu z orzeczeniem o winie?
Ile trwa sprawa sądowa, gdy w grę wchodzi rozwód z orzeczeniem o winie?

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie z orzeczeniem o winie?

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego byłych już małżonków mają miejsce z reguły od razu o orzeczeniu rozwodu. Co do zasady majątek ten dzielony jest na połowę. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w wielu, ściśle określonych okolicznościach, sąd może ustalić nierówne udziały, jakie przypadną poszczególnym małżonkom. Należy od razu zaznaczyć, że stopień winy przy rozpadzie małżeństwa nie ma raczej większego znaczenia. Chodzi tu bardziej o wszelkiego rodzaju okoliczności będące działaniami podejmowanymi przez małżonka, które w sposób znaczący uszczuplały majątek wspólny. W orzecznictwie najczęściej wskazuje się w tym przypadku alkoholizm, uzależnienie od narkotyków bądź hazard. Wykazanie, że takowe miały miejsce, może okazać się przesłanką, którą sąd uwzględni przy nierównym podziale udziałów do majątku wspólnego.

Jakie konsekwencje prawne niesie za sobą rozwód z orzeczeniem o winie?

Trzeba być świadomym, że rozwód z orzeczeniem o winie niesie za sobą niezwykle doniosłe konsekwencje w świetle prawa. Podstawowym z nich jest powstanie po stronie winnego obowiązku alimentacyjnego. Innymi skutkami są, np. możliwość zawarcia nowego małżeństwa, możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska, a także powstanie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Trzeba także wskazać bardzo doniosłą konsekwencję z zakresu prawa spadkowego, która polega na braku możliwości dziedziczenia przez małżonka, którego uznano za winnego rozpadu małżeństwa, majątku należącego do jego byłej żony bądź męża.

Jakie mogą być powody rozwodu z orzeczeniem o winie?

Powodów rozwodów z orzeczeniem o winie jest wiele. Jako podstawowe wskazuje się przede wszystkim zdradę małżeńską oraz alkoholizm. Na dalszym miejscu można umieścić niechęć do prokreacji bądź współżycia w szerokim tego słowa znaczeniu, a także brak zaangażowania drugiej połówki w związek.

Ile trwa sprawa sądowa, gdy w grę wchodzi rozwód z orzeczeniem o winie?

Sprawy sądowe, których przedmiotem jest rozwód z orzeczeniem o winie, są sprawami dość długimi. Wynika to z reguły z ich skomplikowania, a także z konieczności wysłuchania argumentów obu stron, które rzecz jasna starają się udowodnić, że to nie one doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Są to procesy, w których nierzadko angażuje się świadków, a także dostarcza się liczne dowody, które mają na celu wykazać prawdziwość tez podnoszonych przez strony. Dość często bywa, że sprawy te ciągną się latami, ale uśredniając, można wskazać, że taka średnio skomplikowana sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie trwa ok. 1,5 roku, ale w żadnym wypadku nie jest to reguła.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA