Grupa krwi dziecka a ojcostwo - czy znajomość grupy krwi pozwala orzec o ojcostwie?
 

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czy znajomość grupy krwi pozwala orzec o ojcostwie?

Grupa krwi warunkowana jest czynnikami genetycznymi, zatem znajomość grup krwi obojga rodziców pozwala określić prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych grup u dziecka. Znajomość grup krwi nie jest sposobem na potwierdzenie ojcostwa, jednak w niektórych przypadkach może je wykluczyć, co wynika z przedstawionych poniżej zasad dziedziczenia.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – zasady dziedziczenia grup krwi
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czy grupę krwi można odziedziczyć po dziadkach?
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czy można wierzyć kalkulatorowi grup krwi?
Grupa krwi dziecka a ojcostwo – w jaki sposób poznać grupę krwi dziecka?

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – zasady dziedziczenia grup krwi

Układami grupowymi krwi mającym największe znaczenie w praktyce są układy AB0 oraz Rh. Cztery z możliwych grup: A, B, AB lub 0 wyodrębniono na podstawie obecności w błonie erytrocytów specyficznych białek – antygenów. Na powierzchni erytrocytów osoby z grupą krwi A znajdują się antygeny A, u osoby z grupą B są to antygeny B, oba rodzaje występują u osoby z grupą krwi AB. Osoba o grupie krwi 0 nie posiada żadnych wymienionych anygenów. Na powierzchni erytrocytów mogą znajdować się również antygeny D: ich obecność oznacza się jako Rh+, a brak jako Rh-.

Grupa krwi to więc obecność lub brak określonych białek na powierzchni erytrocytów. Nie ulega ona zmianom w ciągu życia i jest warunkowana genetycznie – stąd mówi się o dziedziczeniu grup krwi i związkach grupy krwi dziecka z ojcostwem.

Układ grupowy AB0 dziedziczony jest za pomocą alleli wielokrotnych: w całej populacji występują trzy allele danego genu, choć u pojedynczego osobnika występują dwa, a w komórkach rozrodczych po jednym – dziecko więc otrzymuje po jednym allelu od każdego z rodziców. Allele kodujące obecność antygenów A i B są allelami dominującymi, zaś za brak antygenów (grupę krwi 0) odpowiada allel recesywny. Oznacza to, iż osoba o grupie krwi A może posiadać dwa dominujące allele kodujące obecność antygenu A lub jeden allel dominujący i jeden recesywny, który nie ujawni się u niej w fenotypie, ale może zostać przekazany potomstwu. Analogicznie wygląda sytuacja z grupą B, z kolei osoba o grupie AB posiada dwa dominujące allele: ten kodujący grupę A i ten grupę B. Osoba o grupie krwi 0 musi posiadać dwa recesywne allele odziedziczone po każdym z rodziców.

Czynnik Rh kodowany jest przez dwa allele: dominujący (D) i recesywny (d). Osoby o grupie krwi Rh+ mogą mieć genotyp DD lub Dd, natomiast te o grupie Rh- muszą posiadać dwa allele recesywne (dd).

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czy grupę krwi można odziedziczyć po dziadkach?

Dziecko grupę krwi dziedziczy wyłącznie po rodzicach, choć jest możliwe, by jego grupa krwi nie pokrywała się z grupą krwi żadnego z rodziców – może się tak stać gdy rodzice są heterozygotami (posiadają recesywne allele, które nie ujawniają się u nich w fenotypie, ale mogą być przekazane potomstwu).

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – czy można wierzyć kalkulatorowi grup krwi?

Kalkulator grup krwi jest narzędziem wiarygodnym, ale ma swoje ograniczenia wynikające z zasad genetyki bazujących na regule prawdopodobieństwa. Kalkulator może podać tylko prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych grup krwi dziecka wyliczone na podstawie znajomości grup krwi obojga rodziców.

Grupa krwi dziecka a ojcostwo – w jaki sposób poznać grupę krwi dziecka?

Znajomość grup krwi rodziców pozwala określić prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych grup krwi u dziecka, ale jedynym pewnym sposobem na określenie jego grupy krwi są odpowiednie badania laboratoryjne.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA