Czym jest uznanie ojcostwa?
 

Czym jest uznanie ojcostwa?

Uznanie ojcostwa to jedno z trzech obowiązujących w prawie cywilnym typów uznań. Jego rezultaty mogą być zniwelowane za pomocą ustalenia bezskuteczności uznania. Co warto wiedzieć o tego rodzaju procedurze sądowej?

Uznanie ojcostwa – problematyka powództwa
Uznanie ojcostwa w małżeństwie – jak wygląda?
Uznanie ojcostwa przed sądem – kiedy jest konieczne?
Uznanie ojcostwa – jaki sposób jest najprostszy?

Uznanie ojcostwa – problematyka powództwa

Uznanie ojcostwa może nastąpić poprzez wniesienie powództwa przez matkę dziecka lub domniemanego ojca. W drugim przypadku dokonuje tego mężczyzna, który nie jest mężem kobiety, ale jest biologicznym ojcem dziecka. Może tego dokonać na kilka sposobów, również przed jego narodzinami. W chwili uznania ojcostwa spoczywa na nim obowiązek alimentacyjny.

Uznanie ojcostwa w małżeństwie – jak wygląda?

Uznanie ojcostwa w przypadku, gdy kobieta pozostaje w związku małżeńskim z mężczyzną innym niż ojciec dziecka wymaga w pierwszej kolejności zaprzeczenia jego ojcostwa. Dopiero później można rozpocząć procedurę uznania ojcostwa polegającą na złożeniu odpowiednich dokumentów w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Uznanie ojcostwa przed sądem – kiedy jest konieczne?

Uznanie ojcostwa zwykle odbywa się przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku jednak, gdy ten odmówi  przyjęcia oświadczenia wniosek taki można złożyć przed sądem opiekuńczym. Takie procedury traktowane są jednak jako alternatywne, ponieważ standardową ścieżką uznania ojcostwa jest złożenie stosownego oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Sądowe uznanie ojcostwa przeprowadzane jest w trybie postępowania nieprocesowego.

Uznanie ojcostwa – jaki sposób jest najprostszy?

Uznanie ojcostwa i obowiązujące w tym zakresie procedury prawne i administracyjne są jasno sprecyzowane. Obecnie najprostszą metodą ubiegania się o uznanie ojcostwa jest złożenie oświadczenia w Urzędzie Stanu Cywilnego. Takie oświadczenie zobowiązani są złożyć zarówno matka, jak i ojciec dziecka. Kierownik Urzędu sporządza protokół ze zdarzenia, który następnie pozostawia do podpisania ojcu, jak i matce dziecka. Potwierdzenie oświadczenia przez matkę kończy procedurę uznania ojcostwa i uznaje mężczyznę za biologicznego ojca dziecka.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA