Czym jest uznanie ojcostwa? - informacje
 

Czym jest uznanie ojcostwa? – informacje

Poprzez uznanie ojcostwa należy rozumieć sytuację, gdy mężczyzna dobrowolnie uznaje, że to on jest ojcem dziecka, co zobowiązana jest potwierdzić matka dziecka w ciągu trzech miesięcy od złożenia oświadczenia przez mężczyznę. Procedura dotyczy tylko dzieci, które urodziły się poza związkiem małżeńskim. Szczegółowe jej zasady zostały opisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Uznanie ojcostwa – co oznacza?
Uznanie ojcostwa – jaki jest termin?
Uznanie ojcostwa – jakie są koszty?
Uznanie ojcostwa – gdzie można to zrobić?

Uznanie ojcostwa – co oznacza?

Uznanie ojcostwa to oświadczenie faktu biologicznego pokrewieństwa między dzieckiem i mężczyzną, który uznaje swoje ojcostwo. Uznanie odbywa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a dopełnieniem formalności jest potwierdzenie tego faktu przez matkę dziecka w ciągu trzech miesięcy od momentu złożenia oświadczenia przez mężczyznę.

Uznanie ojcostwa – jaki jest termin?

Uznanie ojcostwa jest procedurą formalną, która wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów. Jednym z nich jest ustawowy czas na złożenie oświadczenia. Rodzice mają określony czas na dopełnienie formalności, który obowiązuje do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Oświadczenie składa mężczyzna, ale to matka dziecka zobowiązana jest potwierdzić złożone oświadczenie nie później niż do trzech miesięcy od dnia jego wpłynięcia do Urzędu Stanu Cywilnego.

Uznanie ojcostwa – jakie są koszty?

Jeśli chodzi o sądowe ustalenie ojcostwa, to strona wnosząca sprawę nie ponosi żadnych kosztów sądowych ani też kosztów  związanych z przeprowadzeniem testu DNA. Jeśli jednak sprawa zakończy się przegraną, to strona może zostać obciążona kosztami związanymi z wynagrodzeniem adwokata przeciwnej strony, a także kosztami postępowania sądowego. Uznanie ojcostwa w Urzędzie Stanu Cywilnego jest także bezpłatne.

Uznanie ojcostwa – gdzie można to zrobić?

Oświadczenie związane z uznaniem ojcostwa zwykle składane jest przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku gdy para mieszka na stałe za granicą, to oświadczenie może być złożone przed odpowiednim konsulem albo opcjonalnie przed stosownym sądem opiekuńczym.

Porozmawiaj o teście DNAPorozmawiaj o teście DNA