img

Święta po rozwodzie – 4 przydatne wskazówki

święta po rozwodzie

Świę­ta po roz­wodzie nie należą do najłatwiejszych… Trud­no ustal­ić sposób i miejsce spędza­nia tego okre­su, dlat­ego odpowied­nio wcześnie warto wszys­tko zaplanować. Oto 4 przy­datne wskazów­ki, które pomogą Ci przetr­wać Boże Nar­o­dze­nie!

1. Zaplanuj Święta – i nie odkładaj tego na ostatnią chwilę

To poz­woli Ci uniknąć nieprzy­jem­nej atmos­fery i niezręcznych pytań w sty­lu „To chy­ba widz­imy się wszyscy na wig­ilii, praw­da?”. Im więcej cza­su blis­cy będą mieli na oswo­je­nie się z sytu­acją, tym lep­iej. Łatwiej będzie im przy­wyknąć do myśli, że kolację wig­ili­jną spędzisz – przykład­owo – u teś­ciów, a nie u rodz­iców.

Konkret­ny plan bard­zo ważny jest też dla dzieci, ponieważ popraw­ia poczu­cie bez­pieczeńst­wa i pozwala przy­go­tować się do tego, co je czeka.

Zobacz też: Czy to moja rodz­i­na?

2. Nie każ dzieciom wybierać – niech zrobią to dorośli

Ogrom­nym błę­dem jest poprosze­nie dzieci o decyzję, w jakim miejs­cu chci­ały­by spędz­ić świę­ta. To powodu­je, że muszą wybier­ać – między dzi­ad­ka­mi, mamą a tatą czy inny­mi bliski­mi… Konieczność doko­na­nia takiego wyboru może być z kolei zbyt trud­na i może stanow­ić dla dziec­ka emocjon­alne obciąże­nie.

Świę­ta po roz­wodzie są już wystar­cza­ją trudne dla wielu dzieci – po co zatem zwięk­szać towarzyszą­cy stres?

3. Święta po rozwodzie – unikaj rywalizacji

Każdy rodz­ic marzy o tym, żeby dzieci najlepiej czuły się właśnie z nim. Nie możesz jed­nak kry­tykować czy dyskredy­tować drugiego rodz­i­ca (i jego nowego part­nera), sposobu spędza­nia świąt, prezen­tów, jedzenia czy deko­racji. Zami­ast okazy­wa­nia zaz­droś­ci ciesz się szczęś­ciem swoich dzieci i nie rywal­izuj z byłym małżonkiem.

4. Ustal plan świąt tak, żeby był sprawiedliwy

I żeby odpowiadał każde­mu. Cho­ci­aż to będzie naprawdę trudne, zapro­cen­tu­je na przyszłość i poz­woli Wam jakoś się dogadać. Jak moż­na ustal­ić plan i rozdzielić dni? Przykład­owo: każdy dzień świąt i wig­ilia w innym miejs­cu, spędze­nie świąt w tym roku tu, a w przyszłym tam, Boże Nar­o­dze­nie tu, Wielka­noc tam.

To może Cię zain­tere­sować: Rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego – jak zgłosić urodze­nie dziec­ka?


autor: Testynaojcostwo.pl | zdję­cie: 6979608/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.

Świę­ta po roz­wodzie – 4 przy­datne wskazów­ki
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test na ojcostwo z zagranicy
Test na ojcostwo z zagranicy – czy to możliwe?

Jak najbardziej! Akredytowane i certyfikowane laboratoria kierują swoje oferty także do osób, które mieszkają za granicą. Jeśli chcesz wykonać test...

Zamknij