img

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego – jak zgłosić urodzenie dziecka?

rejestracja dziecka pozamałżeńskiego

Gdy maluch przyjdzie na świat, rodz­ice wybier­a­ją mu imię i zgłasza­ją jego nar­o­dziny w Urzędzie Stanu Cywilnego. Co zro­bić, gdy dziecko urodzi się w związku niefor­mal­nym? Na czym pole­ga rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego i kto może zgłosić je w USC? Sprawdź – to proste!

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego – formalności

Zgłosić nar­o­dziny dziec­ka mogą przede wszys­tkim mat­ka lub ojciec (prawny) albo ich pełnomoc­nik. Jest to bezpłat­na usłu­ga, a zgłoszenia dokonu­je się w Urzędzie Stanu Cywilnego lub przez inter­net. Musi to być USC właś­ci­wy dla miejs­ca nar­o­dzin dziec­ka, a nie jego miejs­ca zamieszka­nia czy miejs­ca zamieszka­nia rodz­iców.

Rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego może nastąpić w ciągu 21 dni od momen­tu wyda­nia w szpi­talu kar­ty urodzenia. Jakie doku­men­ty przy­go­tować? Wystar­czy doku­ment tożsamoś­ci oso­by zgłasza­jącej. W urzędzie zostanie przy­go­towany spec­jal­ny pro­tokół do pod­pisa­nia – zaw­ier­a­ją­cy dane dziec­ka i rodz­iców. Urzęd­nik wyda następ­nie odpis aktu urodzenia, powiadomie­nie o nada­niu numeru PESEL i powiadomie­nie o zamel­dowa­niu.

Uznanie ojcostwa w czasie rejestracji w USC

Żeby ojciec mógł zgłosić nar­o­dze­nie dziec­ka, musi być jego ojcem prawnym. W przy­pad­ku dziec­ka nar­o­d­zonego w niefor­mal­nym związku najczęś­ciej konieczne jest uznanie ojcost­wa. To dobrowolne oświad­cze­nie mężczyzny, że jest ojcem. Musi ono zostać potwierd­zone przez matkę.

Uznać ojcost­wo moż­na jeszcze w ciąży, jed­nak wiele rodzin decy­du­je się na uznanie ojcost­wa w cza­sie rejes­tracji w USC. Wtedy do urzę­du zgłasza­ją się zarówno mężczyz­na, jak i mat­ka.

To może Cię zain­tere­sować: Uznanie ojcost­wa – na czym pole­ga?

Rejestracja dziecka pozamałżeńskiego: a jeśli dziecko ma innego ojca prawnego?

Gdy mat­ka dziec­ka ma męża albo gdy od unieważnienia lub usta­nia jej małżeńst­wa minęło mniej niż 300 dni – ojcem prawnym dziec­ka jest w tej sytu­acji (były) mąż. To on zostanie wpisany do aktu urodzenia bez wzglę­du na to, czy utrzy­mu­je z matką jakikol­wiek kon­takt. Zas­tosowanie ma bowiem zasa­da dom­nie­ma­nia ojcost­wa. Aby ojciec bio­log­iczny stał się ojcem prawnym, trze­ba najpierw zaprzeczyć ojcost­wo.

Nie masz pewności co do ojcostwa?

Rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego (i nie tylko) następu­je w cza­sie 21 dni. W ciągu tych trzech tygod­ni moż­na spoko­jnie przeprowadz­ić test na ojcost­wo. Co ważne, jego real­iza­c­ja jest możli­wa nawet w ciąży! Wynik takiego bada­nia to niepod­ważal­na pewność, która ułatwia wiele rodzin­nych spraw.

Zobacz też: Test na ojcost­wo od 8 tygod­nia ciąży [INFOGRAFIKA]


Zdję­cie: Aymanjed/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.
Rejes­trac­ja dziec­ka poza­małżeńskiego – jak zgłosić urodze­nie dziec­ka?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
uznanie ojcostwa
Uznanie ojcostwa – na czym polega?

Uznanie ojcostwa to dobrowolne oświadczenie mężczyzny, że jest ojcem danego dziecka. Aby było skuteczne, musi ono zostać potwierdzone przez matkę...

Zamknij