img

Czy to mój wnuk? Badania pokrewieństwa

czy to mój wnuk

Czy to mój wnuk?” Coraz częś­ciej zdarza­ją się sytu­acje, kiedy dzi­ad­kowie nie mają pewnoś­ci co do pokrewieńst­wa… z włas­nym wnukiem. To rodzi m.in. wąt­pli­woś­ci co do tego, komu przepisać spadek. W takiej sytu­acji znalazł się jeden z moich czytel­ników – Pan Maciej.

Synowa miała romans…”

Później urodz­ił się wnuk – Mateusz. Mój syn wybaczył syn­owej zdradę i wychowywał chłop­ca, ale dla mnie sprawa nigdy nie była do koń­ca pew­na. Tym bardziej, że po śmier­ci mojego syna z wnukiem miałem kon­takt raczej spo­rady­czny, widu­je­my się kil­ka razy w roku. Ter­az zas­tanaw­iam się, komu należy się spadek po mnie i chci­ałbym wiedzieć, czy Mateusz rzeczy­wiś­cie jest ze mną spokrewniony.

Ciekawy artykuł: „Chcę, żeby syn poz­nał dzi­ad­ków…” – badanie na pokrewieńst­wo

Czy to mój wnuk? To można sprawdzić – badanie pokrewieństwa

Mało kto zda­je sobie sprawę, że gene­ty­ka dys­ponu­je nie tylko tes­ta­mi na ojcost­wo. Pan Maciej może rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci, wykonu­jąc inne badanie gene­ty­czne – porów­nanie mate­ri­ału DNA od siebie i Mateusza.

Jeśli wynik tes­tu będzie wyko­rzys­tany w sądzie, konieczne jest wyko­nanie bada­nia z pełną pro­ce­durą sądową. Chodzi m.in. o pobranie próbek (zwyk­le wymazów z policz­ka) w placów­ce i po sprawdze­niu tożsamoś­ci badanych. W przy­pad­ku tes­tu dla włas­nej wiedzy moż­na wyko­rzys­tać również tzw. mikrośla­dy, np. uży­waną maszynkę do gole­nia.

Analiza chromosomów Y – pewny wynik

Jeśli w bada­niu mogą wziąć udzi­ał dzi­adek i wnuk, lab­o­ra­to­ri­um wykona anal­izę chro­mo­somów Y. To poz­woli uzyskać pewny wynik. Jak to możli­we?

Człowiek ma dwa chro­mo­somy, które określa­ją jego płeć. U kobi­et są to chro­mo­somy XX, a u mężczyzn XY. Oznacza to, że jeśli mężczyz­na przekaże swo­je­mu dziecku X, będzie miał córkę, a jeśli Y – urodzi się syn.

Chro­mo­som Y jest przekazy­wany z pokole­nia na pokole­nie w linii męskiej. Mężczyz­na przekazu­je go swo­je­mu syn­owi, jego syn swo­je­mu i tak dalej. Jeśli pan Maciej i Mateusz są spokrewnieni, muszą mieć więc iden­ty­czne chro­mo­somy Y. Pan Maciej przekazał go bowiem swo­je­mu syn­owi, a jeśli to rzeczy­wiś­cie on jest ojcem chłopa­ka – otrzy­mał go również Mateusz.

Zobacz też: Pomył­ka przy in vit­ro – kobi­eta urodz­iła nie swo­je dziecko?!


zdję­cie: Ole­sia Bilkei/123RF.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.
Czy to mój wnuk? Bada­nia pokrewieńst­wa
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
wynik prywatnego testu na ojcostwo w sądzie
Wynik prywatnego testu na ojcostwo w sądzie [BEZPŁATNY PORADNIK]

Zastanawiasz się, czy możesz wykorzystać w sądzie wynik prywatnego testu na ojcostwo? W badaniu mogą wziąć udział tylko mężczyzna i...

Zamknij