img

Test na ojcostwo a przeziębienie – czy choroba może zmienić wynik?

test na ojcostwo a przeziębienie

Jesteś przez­iębiony, masz grypę, rozłożyła Cię angi­na… ale chcesz pobrać próbkę do tes­tu na ojcost­wo? A może to dziecko właśnie się roz­chorowało? Nie ma prob­le­mu! Przez­ię­bi­e­nie czy inna choro­ba nie ma żad­nego wpły­wu na wynik bada­nia gene­ty­cznego. Bez wzglę­du na stan zdrowia rezul­tat będzie zawsze taki sam – pewny i jed­noz­naczny. Test na ojcost­wo a przez­ię­bi­e­nie – co jeszcze warto wiedzieć?

Test na ojcostwo a przeziębienie – śmiało możesz zrobić badanie

Gorącz­ka, katar, kaszel, ból gardła czy inne prob­le­my zdrowotne nie mają żad­nego wpły­wu na wynik tes­tu na ojcost­wo. Jeśli Ty, dziecko lub inna badana oso­ba nie jesteś­cie całkowicie zdrowi – nie szkodzi. Badanie i tak może zostać wyko­nane. Jak to możli­we?

Badanie na ojcost­wo jest badaniem DNA, a anal­i­zowane w nim frag­men­ty są niezmi­enne, odziedz­ic­zone w połowie po tacie i w połowie po mamie. Bez wzglę­du na wiek, stan zdrowia, uży­w­ki, zaży­wane leki i inne czyn­ni­ki zewnętrzne…

A co więcej… W cza­sie choro­by masz szan­sę pobra­nia innych próbek do bada­nia, np. chus­tecz­ki z katarem czy liza­ka na ból gardła.

To może Cię zain­tere­sować: Pale­nie papierosów przed testem na ojcost­wo – czy wpły­wa na wynik?

A co z zażywanymi lekami?

Leki także nie mają wpły­wu na wynik Two­jego bada­nia. Możesz więc zaży­wać anty­bio­ty­ki, tablet­ki prze­ci­w­bólowe i inne far­ma­ceu­ty­ki. Pamię­taj jed­nak, że jeśli wykonu­jesz test na ojcost­wo na pod­staw­ie wymazu z policz­ka, godz­inę przed pobraniem nie powinieneś już ssać żad­nych tabletek, pić syropu czy podawać ich chore­mu dziecku. Doty­czy to również jedzenia, picia (innego niż czys­ta woda), pale­nia papierosów, żucia gumy…

Chodzi po pros­tu o to, aby nie zanieczyszczać jamy ust­nej na godz­inę przed pobraniem wymazu. Reszt­ki pokar­mu czy innych sub­stancji mogą bowiem uniemożli­wić anal­izę. Oczy­wiś­cie nie ma mowy o zafałs­zowa­niu wyniku – po pros­tu może się okazać, że wymaz trze­ba będzie pobrać jeszcze raz.

Test na ojcostwo to zawsze pewny wynik

Badanie gene­ty­czne poz­woli jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo – nawet wtedy, gdy wykonasz je pod­czas przez­ię­bi­enia. Jeśli więc wahasz się, czy odwołać pobranie lub pobrać wymaz w innym ter­minie – możesz być spoko­jny.

Ciekawy artykuł: Test na ojcost­wo w aptece – jak zro­bić badanie DNA i zyskać pewność?


zdję­cie: Bru-nO/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.

Test na ojcost­wo a przez­ię­bi­e­nie – czy choro­ba może zmienić wynik?
5 (100%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
statyny skutki uboczne
Zażywasz statyny? Sprawdź, co na to Twoje geny

Pamiętasz mój artykuł na temat zespołu Gilberta – jednego z najczęstszych schorzeń genetycznych? Może powodować nie tylko żółtaczkę, ale też...

Zamknij