img

Jak się robi badanie na ojcostwo?

badanie na ojcostwo

Chcesz wykon­ać badanie na ojcost­wo? Jeśli tak, to masz do wyboru dwie opc­je. Możesz zde­cy­dować się na badanie pry­watne (wykony­wane po nar­o­dz­i­nach dziec­ka bądź jeszcze w cza­sie ciąży) lub badanie sądowe. Wynik tes­tu na ojcost­wo jest zawsze tak samo pewny, bez wzglę­du na jego rodzaj. Badanie albo jed­noz­nacznie wyk­luczy ojcost­wo, albo je potwierdzi.

Badanie na ojcostwo – jakie są jego rodzaje?

Możesz przeprowadz­ić pry­watne badanie na ojcost­wo lub badanie na potrze­by pro­ce­su sądowego (sądowe). Które wybrać? Rodzaj tes­tu na ojcost­wo dopa­sowu­je się do indy­wid­u­al­nych potrzeb i możli­woś­ci każdego pac­jen­ta – tego, ile osób może brać udzi­ał w bada­niu, jakie prób­ki uda się dostar­czyć do anal­izy i wresz­cie (chy­ba najważniejsze), do czego ma posłużyć wynik bada­nia.

Pry­watne testy na ojcost­wo dedykowane są bowiem tym osobom, które chcą po pros­tu wiedzieć, czy badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka. Wykonu­je się je, gdy maluch jest już na świecie lub jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Wyni­ki sądowych badań na ojcost­wo są nato­mi­ast respek­towane przez sądy. Moż­na je zatem wyko­rzys­tać np. w spraw­ie o ali­men­ty, spadek czy ustal­e­nie ojcost­wa.

Warto przeczy­tać: Badanie DNA – czyli ojcost­wo pewne na 100%!

Badanie na ojcostwo – próbkę do testu prywatnego pobierzesz nie wychodząc z domu

Badanie na ojcost­wo po nar­o­dz­i­nach dziec­ka moż­na przeprowadz­ić na pod­staw­ie dowol­nej prób­ki – wymazu z policz­ka, pobranego przy pomo­cy paty­czków zaku­pi­onych w spec­jal­nym zestaw­ie, dziecięcego smocz­ka, gryza­ka, szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, chus­tecz­ki z katarem czy kub­ka. Gotowe prób­ki wystar­czy potem wysłać do lab­o­ra­to­ri­um i czekać na wynik, który przyjdzie pocztą, na maila lub zostanie przekazany tele­fon­icznie. Całe badanie na ojcost­wo moż­na więc zre­al­i­zować nie wychodząc z domu, wygod­nie i anon­i­mowo.

Próbkę do tes­tu na ojcost­wo w ciąży moż­na pobrać już od 8. tygod­nia. Jest nią krew mat­ki, pozyskana z żyły w zgię­ciu łok­ciowym. Od mężczyzny (potenc­jal­nego ojca) pobiera się nato­mi­ast wymaz z policz­ka. W okoli­cach 15. tygod­nia ciąży da się też przeprowadz­ić badanie na ojcost­wo z płynu owod­niowego. Pozysku­je się go do badań pre­na­tal­nych. Tym sposobem dowiesz nie tylko, czy badany mężczyz­na jest ojcem dziec­ka, ale również, czy rozwój to dziecko dobrze się rozwi­ja (badanie to pozwala wyk­luczyć lub potwierdz­ić wady gene­ty­czne).

Zobacz też: Jak krok po kroku ustal­ić ojcost­wo w cza­sie ciąży?

Badanie na ojcostwo do celów sądowych — odbywa się według określonej procedury

Przede wszys­tkim musi uczest­niczyć w nim mat­ka dziec­ka (a więc łącznie 3 oso­by: dom­nie­many ojciec, dziecko oraz mat­ka). Sądowe badanie na ojcost­wo nie odbędzie się bez poda­nia danych osobowych wszys­t­kich jego uczest­ników. Ich tożsamość jest wcześniej sprawdzana, dlat­ego na pobranie muszą przyjść z aktu­al­ny­mi doku­men­ta­mi tożsamoś­ci. Cała pro­ce­du­ra pobra­nia próbek (w postaci wymazu z policz­ka bądź krwi) prze­b­ie­ga w obec­noś­ci świad­ków w placów­ce medy­cznej. Spisy­wany jest też pro­tokół.

Badanie na ojcostwo – daje całkowitą pewność

Nieza­leżnie od tego, który rodzaj bada­nia wybierzesz, jaką próbkę dostar­czysz do anal­izy, wynik będzie jed­noz­nacznie wskazy­wał, czy mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka. Porówny­wane w teś­cie na ojcost­wo pro­file gene­ty­czne, nazy­wane „gene­ty­cznym odciskiem pal­ca” są bowiem niepow­tarzalne. Otrzy­mu­je­my je już w momen­cie poczę­cia i przez całe nasze życie nie zmieni­a­ją się. Co więcej, DNA, na pod­staw­ie którego usta­la się te pro­file jest takie samo w każdej komórce ciała. Nie ma więc znaczenia ani rodzaj anal­i­zowanego mate­ri­ału, ani też moment wyko­na­nia anal­izy. Badanie na ojcost­wo da Ci zawsze tę samą pewność.

Pole­camy artykuł: Bada­nia ojcost­wa – tylko anal­iza DNA daje całkow­itą pewność


Czat

 

Jak się robi badanie na ojcost­wo?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badanie DNA ojcostwo
Badanie DNA – czyli ojcostwo pewne na 100%!

Badanie DNA pozwala w prosty i szybki sposób rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące biologicznego ojcostwa. Może wykluczyć to ojcostwo na 100%...

Zamknij