img

Badanie ojcostwa – jak je zrobić i dlaczego warto?

badanie ojcostwa

Po testy na ojcost­wo sięgamy coraz chęt­niej. Nic dzi­wnego – badanie ojcost­wa jest obec­nie powszech­nie dostęp­ne, łatwe w wyko­na­niu, no i przede wszys­tkim daje całkow­itą pewność w kwestii ojcost­wa. Wykonasz je dyskret­nie i na pod­staw­ie dowol­nej prób­ki (także takiej jak nad­gryzione ciastko!), a wynik uzyskasz nawet… w 48 godzin!

Jak zlecić badanie ojcostwa? To naprawdę proste

 1. Umów się na badanie w placów­ce w swoim mieś­cie lub zamów zestaw do pobra­nia próbek na dowol­ny adres (również do paczko­matu czy za granicę).
  .
 2. Przyjdź na pobranie (w punkcie zostaną wypełnione też doku­men­ty) lub pobierz prób­ki samodziel­nie i odeślij do lab­o­ra­to­ri­um bezpłat­nym kuri­erem. Jeśli w bada­niu anal­i­zowane są 24 mark­ery DNA, wystar­czy udzi­ał tylko ojca i dziec­ka, żeby wynik był pewny.
  .
 3. Czekaj na pewny i jed­noz­naczny wynik – dostęp­ny nawet w 48 godzin! Rezul­tat zostanie wysłany e-mailem, pocztą, kuri­erem, do paczko­matu i/lub przekazany tele­fon­icznie. Możesz ode­brać go też oso­biś­cie. Możesz wybrać for­mę dyskret­ną, bez pieczątek i oznakowań lab­o­ra­to­ri­um.

Jeśli dziecko jest dopiero w drodze, to pamię­taj, że pewne badanie ojcost­wa możesz wykon­ać jeszcze w trak­cie ciąży. Przeprowadza się je wtedy albo z krwi mat­ki i wymazu z policz­ka od potenc­jal­nego ojca (badanie dostęp­ne już od 8. tygod­nia ciąży) albo z płynu owod­niowego i dowol­nych próbek od rodz­iców (badanie dostęp­ne od 15. tygod­nia ciąży).

Pełna dyskrecja i dowolne próbki

Próbką do tes­tu DNA na ojcost­wo może być jakikol­wiek przed­miot z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanej oso­by, np.

 • wymazy z policz­ka,
 • sztućce, szk­lan­ka, pusz­ka po napo­ju,
 • niedopałek papierosa,
 • włosy z cebulka­mi,
 • pla­ma krwi na plas­trze,
 • szc­zotecz­ka do zębów,
 • czap­ka, kask,
 • inhala­tor,
 • nad­gryzione ciastko, lizak, guma do żucia,
 • smoczek, dziecię­cy gryzak.

Bezpłatna pomoc – zadzwoń lub napisz na anonimowym czacie

Chcesz wiedzieć więcej na tem­at tes­tu na ojcost­wo? Skon­tak­tuj się ze spec­jal­istą, który odpowie na wszys­tkie Two­je pyta­nia!

Badanie ojcostwa – 3 najważniejsze korzyści

Dlaczego warto wykon­ać badanie ojcost­wa i co zyskasz, dzię­ki jego real­iza­cji?

 • Dowiesz się, czy jesteś biologicznym ojcem dziecka

Taką właśnie rolę pełni badanie ojcost­wa – ma dostar­czyć Ci pewnej i rzetel­nej infor­ma­cji na tem­at Two­jego pokrewieńst­wa z dzieck­iem – jed­noz­nacznie potwierdz­ić ojcost­wo albo na 100% je wyk­luczyć. Dzię­ki temu pozbędziesz się stre­su spowodowanego niepewnoś­cią.

Być może między Tobą a dzieck­iem wyt­worzy się też sil­niejsza i trwal­sza więź. Udowod­niono, że mężczyźni, u których badanie DNA potwierdz­iło ojcost­wo są dużo bardziej odd­any­mi i opiekuńczy­mi rodzi­ca­mi.

 • Odzyskasz zaufanie do partnerki

Dzię­ki bada­niu ojcost­wa masz szan­sę stać się nie tylko lep­szym ojcem, ale i lep­szym part­nerem. Jeśli do tej pory w Waszym związku nie układało się najlepiej, to badanie ojcost­wa może to zmienić.

Przede wszys­tkim da Wam pewność, dzię­ki której będziecie mogli na nowo obdarzyć się zau­faniem. Two­ja part­ner­ka odzys­ka poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cję. Ty będziesz mógł zapewnić jej, dziecku i oczy­wiś­cie sobie lep­szą przyszłość.

 • Badanie ojcostwa może mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka

Two­je dziecko, wiedząc kim jest, skąd pochodzi i kim są jego bio­log­iczni rodz­ice ma szan­sę na lep­szy, bardziej har­moni­jny rozwój. Zna­jo­mość włas­nej tożsamoś­ci, poczu­cie bycia częś­cią rodziny to jedne z pod­sta­wowych potrzeb każdego młodego człowieka.

Ksz­tał­tu­ją jego osobowość i mają ogrom­ny wpływ na całe przyszłe życie. Nie zaspoka­ja­jąc tych potrzeb u swo­jej pociechy, narażasz je na zbęd­ny stres. Spraw­iasz, że do jego świa­ta wkra­da się chaos. Decy­du­jąc się na badanie ojcost­wa możesz ją przed tym uchronić.

Badanie ojcost­wa pozwala również ure­g­u­lować sytu­ację prawną, np. w kwestii spra­wowa­nia opie­ki nad dzieck­iem, nada­nia nazwiska czy płace­nia ali­men­tów.


Czat

autor: Testynaojcostwo.pl | zdję­cie: Designed by Freepik | aktu­al­iza­c­ja: 13 grud­nia 2018 r.

Badanie ojcost­wa – jak je zro­bić i dlaczego warto?
5 (100%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badanie na ojcostwo
Jak się robi badanie na ojcostwo?

Chcesz wykonać badanie na ojcostwo? Jeśli tak, to masz do wyboru dwie opcje. Możesz zdecydować się na badanie prywatne (wykonywane...

Zamknij