img

Tanie badania na ojcostwo

tanie badania na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 5.03.2018 r.

Artykuł spon­sorowany

Geneti­cus ofer­u­je tanie i pewne testy na ojcost­wo za 677 zło­tych (testy pry­watne z wymazów z policz­ka dla dwóch osób). Jest to cena, w której klient ma zapewniony zestaw do pobra­nia próbek DNA i szy­bką, dyskret­ną przesyłkę. Badanie wykony­wane jest w pol­skim lab­o­ra­to­ri­um z cer­ty­fikata­mi.

Tanie badania na ojcostwo – szybka i łatwa realizacja

Aby przeprowadz­ić tanie bada­nia na ojcost­wo, najpierw zamaw­ia się zestaw do pobiera­nia próbek, a następ­nie pobiera DNA badanych i odsyła do lab­o­ra­to­ri­um. Taki zestaw umożli­wia pobranie próbek samemu w domu, bez koniecznoś­ci robi­enia tego w placów­ce. Zestaw wysyłany jest szy­bko – do 24 godzin.

Zamówie­nie zestawu jest możli­we tele­fon­icznie, mailowo albo z wyko­rzys­taniem czatu bądź for­mu­la­rza na stron­ie inter­ne­towej. Pobranie próbek jest bard­zo łatwe i szy­bkie, wymazy z policz­ka uzysku­je się bez prob­le­mu nawet od małego dziec­ka.

Tanie badania na ojcostwo – dyskretnie i anonimowo

Geneti­cus dba o kom­fort i dyskrecję, a więc zestawy do pobiera­nia próbek i wyni­ki na życze­nie klien­ta przesyłane są tak, by nikt nie domyślił się zawartoś­ci – w kop­er­cie, która nie posi­a­da pieczątek czy oznakowań lab­o­ra­to­ri­um.

Co więcej, klient może wybrać dowol­ny adres, na który zostanie przesłana przesył­ka (domowy, zakładu pra­cy, zau­fanej oso­by lub do paczko­matu). Geneti­cus ma w swo­jej ofer­cie również bada­nia anon­i­mowe – na zlece­ni­ach i wyniku nie ma żad­nych danych osobowych badanych, a opisy „dziecko” i „dom­nie­many ojciec”.

Tanie badanie na ojcostwo w polskim laboratorium

Tanie badanie na ojcost­wo real­i­zowane przez markę Geneti­cus jest naj­tańsze na rynku, a jed­nocześnie zachowu­je wszelkie stan­dardy i gwarancję pewnego wyniku. Połącze­nie wysok­iej jakoś­ci i niskiej ceny spraw­ia, że test dostęp­ny jest dla każdego.

Bada­nia przeprowadzane są w pol­skim lab­o­ra­to­ri­um przez ekspertów z uży­ciem wysok­iej jakoś­ci sprzę­tu i odczyn­ników. Lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci i wdrożyło sys­tem jakoś­ci ISO. Badanie zapew­nia więc jed­noz­nacznie potwierdze­nie bądź wyk­lucze­nie ojcost­wa.

By znaleźć więcej infor­ma­cji na tem­at mar­ki Geneti­cus i jej ofer­ty, warto zajrzeć na stronę: www.geneticus.pl, wysłać maila na adres: kontakt@geneticus.pl albo zadz­wonić na numer tele­fonu: 575 347 086.

logo_geneticus 


Zobacz też: 

Tanie bada­nia na ojcost­wo
4.7 (93.33%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
domowy test na ojcostwo
Domowy test na ojcostwo

Test na ojcostwo, którego wynik jest całkowicie pewny, można przeprowadzić nawet w domu. Aby to zrobić, wystarczy zamówić specjalny zestaw...

Zamknij