img

Test na ojcostwo przez Internet?

test na ojcostwo przez internet

Pewny test na ojcost­wo wykon­ać moż­na nawet bez wychodzenia z domu. Wystar­czy zamówić zestaw do pobiera­nia próbek, pobrać je samodziel­nie, a następ­nie odesłać do lab­o­ra­to­ri­um. Po wyko­na­niu anal­izy, wynik zostanie przesłany w wybrany przez klien­ta sposób. Ta for­ma jest wygod­na i dostęp­na dla każdego – zestawy wysyłane są również za granicę.

Test na ojcostwo przez Internet – jak go zamówić?

Test na ojcost­wo przez Inter­net zamówić moż­na mailowo lub korzys­ta­jąc ze strony inter­ne­towej i dostęp­nego na niej for­mu­la­rza albo czatu. Lab­o­ra­to­ri­um wysyła wtedy zestaw do pobiera­nia próbek wraz z instrukcją oraz for­mu­la­rzem zlece­nia bada­nia.

Wysył­ka możli­wa jest na dowol­ny adres, także za granicą albo do paczko­matu, punk­tu czy poste restante – nie trze­ba podawać więc adresu domowego. Zestaw do pobiera­nia próbek przesyłany jest za dar­mo kuri­erem lub poprzez pocztę – ist­nieje możli­wość wysła­nia przesył­ki dyskret­nej, bez żad­nych pieczątek lab­o­ra­to­ri­um. Dzię­ki temu nikt nie domyśli się jej zawartoś­ci.

Test na ojcostwo przez Internet – jak pobrać i przesłać próbki?

Prób­ki pobiera się samodziel­nie – jest to bard­zo proste, szy­bkie i kom­for­towe, ponieważ nie ma koniecznoś­ci uda­nia się do przy­chod­ni czy innej placów­ki. Prób­ki powin­no się pobrać z policz­ka (wymaz z policz­ka) lub mikrośladów, czyli dowol­nych ele­men­tów z mate­ri­ałem gene­ty­cznym badanej oso­by.

Do mikrośladów zal­icza się m.in. smoczek, zużytą chus­teczkę higien­iczną, uży­waną szc­zoteczkę do zębów, włosy z cebulka­mi, paznok­cie ze skórka­mi czy uży­wane sztućce. Sko­rzys­tanie z mikrośladów pozwala na uzyskanie równie pewnego wyniku, a jest dużo wygod­niejsze, szczegól­nie dla dziec­ka.

Prób­ki przesyła się w opła­conej i zaadresowanej kop­er­cie zna­j­du­jącej się w zestaw­ie lub kuri­erem, również na koszt lab­o­ra­to­ri­um.

REKLAMA

Test na ojcostwo przez Internet – jak odebrać wynik?

Wynik przesyłany jest w taki sposób, w jaki klient określił w zamówie­niu. Moż­na sko­rzys­tać zarówno z przekaza­nia go przez tele­fon czy e-mail, jak i z lis­townej przesył­ki. Lab­o­ra­to­ri­um przesyła wynik na dowol­ny adres: pocztą, poste restante, paczko­matem lub do punk­tu (np. do apte­ki). Na życze­nie klien­ta przesył­ka jest nieoz­nakowana i dyskret­na. Wynik zawsze jest pewny i jed­noz­naczny, ponieważ porów­nanie pro­fili gene­ty­cznych osób badanych pozwala wiary­god­nie potwierdz­ić albo wyk­luczyć ojcost­wo.

Zdję­cie: pixabay.com


Zobacz też:

 

Test na ojcost­wo przez Inter­net?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
tani test ojcostwa
Tani test ojcostwa?

Aktualizacja 5.03.18 r. Obecnie testy ojcostwa można już wykonać za 600-700 złotych. Najczęściej są to testy wysyłkowe, które polegają na...

Zamknij