img

Dlaczego potwierdzenie ojcostwa nie jest stuprocentowe?

Czy badanie DNA, które potwierdza ojcost­wo na pon­ad 99,9999% jest pewne? Takie pytanie pada z ust wielu osób,  zgłasza­ją­cych się do lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w celu ustal­e­nia ojcost­wa. Dlaczego wyk­lucze­nie ojcost­wa jest zawsze stupro­cen­towe, a potwierdze­nie nie? Moż­na to bard­zo łat­wo wytłu­maczyć.

Ustalenie ojcostwa za pomocą badań DNA opiera się na zasadzie prawdopodobieństwa

Lab­o­ra­to­ri­um oblicza praw­dopodobieńst­wo, z jakim badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem badanego dziec­ka. Aby przeprowadze­nie tego typu obliczeń było jed­nak możli­we, w pier­wszej kole­jnoś­ci usta­la indy­wid­u­alne pro­file gene­ty­czne badanych osób, a następ­nie sprawdza czy są do siebie podob­ne (czy poszczególne ele­men­ty pro­filu pokry­wa­ją się ze sobą). Zawsze trze­ba jed­nak wziąć pod uwagę możli­wość wys­tąpi­enia iden­ty­cznych pro­fili DNA u dwóch niespokrewnionych ze sobą osób. Taka szansa jest w zasadzie bliska zeru, niem­niej jed­nak ist­nieje. Stąd nigdy nie moż­na potwierdz­ić czy­je­goś ojcost­wo na 100%. Potwierdze­nie ojcost­wa na poziomie 99,9999% w zupełnoś­ci wystar­czy jed­nak do wyda­nia pewnego wyniku. Lab­o­ra­to­ri­um trak­tu­je taki rezul­tat jako „graniczą­cy z pewnoś­cią”.

 

Pol­skie Towarzyst­wo Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii za pewny wynik tes­tu na ojcost­wo uzna­je taki, w którym potwierdza on ojcost­wo na pon­ad 99,9999%, nato­mi­ast wyk­lucza na 100%.

 

Pewność wyniku zależy od ilości badanych markerów – dlaczego warto badać ich aż 24

Ponieważ anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych daje pewny wynik również w sytu­acji, kiedy jedyny­mi uczest­nika­mi bada­nia jest ojciec i dziecko. Pewny tj. właśnie na poziomie 99,9999% przy potwierdze­niu ojcost­wa oraz 100% przy jego wyk­lucze­niu. W przy­pad­ku mniejszej licz­by mark­erów (np. 16) wynik może wskazać niższe praw­dopodobieńst­wo.

Pewny test na ojcostwo – jak laboratoria to robią

Mark­ery, które anal­i­zowane są w tes­tach na ojcost­wo to w rzeczy­wis­toś­ci konkretne miejs­ca na DNA. Wszys­tkie mają swo­je indy­wid­u­alne nazwy, np. TPOX, vWA, Pen­ta E, D12S11. Każde­mu przy­porząd­kowane są również po dwie wartoś­ci liczbowe, np. 6,7. To allele, czyli dwie odmi­enne formy tego samego genu. Jeden z nich dziecko otrzy­mu­je po bio­log­icznej matce, dru­gi po bio­log­icznym ojcu. Nie ważne który, ich kole­jność nie ma tutaj najm­niejszego znaczenia.

Praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa (PI — pater­ni­ty index) obliczane jest dla każdego mark­era odd­ziel­nie. Następ­nie obliczana jest łącz­na szansa ojcost­wa. Może ona osiągnąć wartość od 0 do nieskońc­zonoś­ci. Lab­o­ra­to­ri­um opiera wszys­tkie swo­je obliczenia na określonych wzo­rach matem­aty­cznych.

Dlaczego potwierdze­nie ojcost­wa nie jest stupro­cen­towe?
4.2 (84%) 5 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test na ojcostwo
Test na ojcostwo – na co zwrócić uwagę przy wyborze laboratorium?

Aktualizacja 23 lutego 2018 r. W internecie znajdziemy wiele ofert laboratoriów, które wykonują testy na ojcostwo. Są badania DNA tańsze...

Zamknij