img

Jak pobiera się materiał do testów DNA?

Test na ojcostwo w aptece
Odpowiedź na pytanie zawarte w tema­cie jest bard­zo pros­ta, ale tylko dla tych, którzy mieli już do czynienia z tym skom­p­likowanym na pier­wszy rzut oka zagad­nie­niem. Badanie odby­wa się bowiem zwyk­le na pod­staw­ie mate­ri­ału pobranego od pac­jen­ta, lecz ten mate­ri­ał moż­na także dostar­czyć samodziel­nie. Test DNA na ojcost­wo oraz usta­lanie ojcost­wa to dzi­ała­nia wyma­ga­jące trochę zaan­gażowa­nia.

.

Pole­ga to przede wszys­tkim na tym, że każdy pac­jent, chcąc nie chcąc ten mate­ri­ał musi pozostaw­ić. Bez mate­ri­ału do bada­nia nie moż­na wykon­ać skom­p­likowanej anal­izy. Test DNA na ojcost­wo oraz usta­lanie ojcost­wa prowadzi się na pod­staw­ie na przykład krwi, która jest wyko­rzysty­wana przy więk­szoś­ci badań. Test DNA na ojcost­wo oraz usta­lanie ojcost­wa prze­b­ie­ga w jas­ny sposób. Są tutaj również sytu­acje, które powodu­ją nieco bardziej skom­p­likowane pro­ce­dury. Niek­tórzy sto­ją bowiem w sytu­acji, kiedy tego mate­ri­ału ofic­jal­ną drogą odd­ać nie moż­na. Zatem warto wiedzieć, jakie możli­woś­ci czeka­ją przed każdym z nas, chęt­nych do bada­nia. W takim przy­pad­ku do bada­nia moż­na dostar­czyć tzw. Mikrośla­dy. Do tej grupy próbek nie­s­tandar­d­owych zal­icza się włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zoteczkę do zębów czy chus­teczkę z wydzieliną z nosa. Warto jed­nak zaz­naczyć, że mate­ri­ały te są z reguły niesteryl­ny, a co za tym idzie, DNA które się w nich zna­j­du­je może być częś­ciowo zniszc­zone albo zde­grad­owane.


Zobacz też:

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy testy DNA na ojcostwo są skuteczne?

Bardzo ważne aby nawiązując do pytania zawartego w temacie wiedzieć, do czego takie badanie jest potrzebne. Ustalanie ojcostwa oraz testy...

Zamknij