img

Oznaki zdrady żony, o których powinieneś pamiętać

oznaki zdrady żony, objawy zdrady żony, zdrada żony objawy

Pode­jrze­wasz zdradę? Nie wiesz, czy wychowu­jesz swo­je dziecko? Sprawdź, czy Two­ja intu­ic­ja Cię nie zawodzi! Poz­naj najczęst­sze ozna­ki zdrady żony, o których warto wiedzieć. Dowiedz się, jak wykryć zdradę i jak zyskać pewność, czy ona jest Ci wier­na!

Spis treś­ci:

Jakie są najczęstsze objawy zdrady żony?

Nie tylko mężczyźni zdradza­ją – coraz częś­ciej niewierne są również kobi­ety. Mało kto przyz­na­je się jed­nak do takiego skoku w bok: według rapor­tu „Sek­su­al­ność Polaków 2017” aż 71% zdradza­ją­cych osób ukryło ten fakt przed swoim part­nerem! [1]

Pytanie „czy ona mnie zdradza?” nie daje Ci spoko­ju? Chcesz mieć pewność, że żona niczego nie ukry­wa? Oto najczęst­sze objawy zdrady żony.

1. Ciągle telefon i telefon…

Two­ja part­ner­ka wciąż pisze smsy, wychodzi poroz­maw­iać przez tele­fon, zabiera ze sobą komórkę do łazien­ki? A może bez prz­er­wy spędza czas pogrążona w internecie z lap­topem na kolanach?

Bądź czu­jny – być może rozpoczęła flirt i prowadzi go właśnie przez inter­net czy tele­fon! Szczegól­nie zaniepokoić powin­ny Cię nowe hasła do kom­put­era, lap­topa, tele­fonu czy table­tu – w wielu przy­pad­kach to właśnie ozna­ki zdrady żony!

Zobacz też: Zdradę pomógł mi wykryć… dziecię­cy smoczek

2. Dystans lub wręcz przeciwnie

Kobi­ety są bard­zo różne i każ­da reagu­je inaczej. Niek­tóre odczuwa­ją bard­zo duże poczu­cie winy, dlat­ego chcą part­nerowi wyna­grodz­ić zdradę, inne – dys­tan­su­ją się i unika­ją kon­tak­tu.

Być może Two­ja żona jest ter­az dla Ciebie bardziej czuła, intere­su­je się Twoim hob­by, gotu­je i piecze, przy­go­towu­je coraz to nowe niespodzian­ki.

Jeśli wcześniej tego nie robiła, to może być powód do niepoko­ju. A może widzisz inną zmi­anę w jej zachowa­niu – wcześniej kochana i pomoc­na, ter­az stała się oschła i oziębła, nie chce spędzać z Tobą cza­su?

3. Wyjątkowo piękny i atrakcyjny wygląd

Wcześniej stara bieliz­na i wynos­zone ubra­nia, ter­az – koronkowy stanik i dopa­sowana sukien­ka? Być może to zmi­ana dla Ciebie, a może… dla niego? Ułożone włosy, staran­ny mak­i­jaż, uśmiech nieschodzą­cy z ust – to być może inne ozna­ki zdrady żony, która stara się wyglą­dać sek­sown­ie dla nowego part­nera.

4. Dziwne wydatki

Dzi­wi Cię duża wypła­ta w banko­ma­cie? Zas­tanaw­iasz się, po co ta gotówka, a part­ner­ka nie do koń­ca chce wyjaw­ić prawdę? To dość częsty sce­nar­iusz w związkach, w których obec­na jest oso­ba trze­cia.

5. Brak ochoty na seks

Jestem zmęc­zona”, „boli mnie głowa”, „Kochanie, dziś nie”… Ile razy słysza­łeś te wymów­ki? Być może oznacza­ją, że Two­ja ukochana zaspoka­ja potrze­bę bliskoś­ci u boku kogoś innego.

6. Jest bardzo zajęta

Ciągłe nad­godziny, służbowe wyjazdy, spotka­nia z przy­jaciółka­mi… Jeśli żona ma pode­jrzanie napię­ty grafik, być może swój czas spędza z innym mężczyzną, wciąż szuka­jąc wymówek. Co więcej: wiele zdrad odby­wa się ze współpra­cown­ika­mi w pra­cy, pod­czas służbowego wyjaz­du czy imprezy inte­gra­cyjnej!

Jak wykryć zdradę żony?

Wymienione ozna­ki zdrady żony (lub inne niecodzi­en­nie zachowani part­ner­ki) Cię niepoko­ją? Oczy­wiś­cie najważniejsza jest szcz­era roz­mowa. Two­je pode­jrzenia wcale nie muszą być słuszne.

Jeśli jed­nak chcesz upewnić się co do wier­noś­ci w inny sposób, masz taką możli­wość. O co chodzi? Możesz zle­cić test zdrady, który pole­ga na sprawdze­niu, czy na przed­mio­tach codzi­en­nego użytku (bieliz­na, poś­ciel) zna­j­du­je się nasie­nie.

Jeśli nato­mi­ast obaw­iasz się, że to nie Ty jesteś ojcem dziec­ka, które wspól­nie wychowu­je­cie, możesz także zde­cy­dować się na test na ojcost­wo.

Na czym polega test zdrady?

To proste badanie gene­ty­czne. Do lab­o­ra­to­ri­um wystar­czy dostar­czyć przed­miot, na którym może zna­j­dować się nasie­nie – np. bieliznę, poś­ciel, frag­ment innej tkaniny, prez­er­waty­wę. Tam spec­jal­ista sprawdzi, czy sper­ma rzeczy­wiś­cie zna­j­du­je na przekazanym przed­mio­cie.

Co potem? Jeśli nasie­nie jest obec­ne, możesz przekazać próbkę (np. wymaz z policz­ka) od siebie. Prób­ki zostaną porów­nane ze sobą, a Ty dowiesz się, czy doszło do zdrady.

Pod­stawa bada­nia to wyi­zolowanie DNA z dostęp­nego mate­ri­ału oraz ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego oso­by, od której pochodzi znalezione nasie­nie. Utwor­zony pro­fil porówny­wany jest później z pro­filem uzyskanym z innej prób­ki pobranej od oso­by, do której ta sper­ma przy­puszczal­nie może należeć. Celem tes­tu jest sprawdze­nie, czy otrzy­mane pro­file są takie same, a więc czy należą do jed­nej i tej samej oso­by.

Bar­bara Proku­rat, ekspert ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

(źródło: Infor­ma­c­ja pra­sowa – Badanie na udowod­nie­nie zdrady jest już w ofer­cie testD­NA)

Dlaczego kobiety zdradzają?

Dla skoku w bok nie ma uspraw­iedli­wienia, jed­nak być może w Waszym związku od daw­na się nie ukła­da? Najczęst­sze powody, dlaczego kobi­ety zdradza­ją, to:

 • brak doce­nienia w związku,
 • uczu­cie zanied­ba­nia przez part­nera,
 • potrze­ba dowartoś­ciowa­nia się,
 • potrze­ba bliskoś­ci, której part­ner nie zaspoka­ja,
 • uczu­cie nudy w związku, potrze­ba odmi­any,
 • pobud­ki czys­to sek­su­alne, brak zaspoko­je­nia.

Jak uniknąć zdrady w związku?

Nad związkiem zawsze trze­ba pra­cow­ać – i muszą tego chcieć dwie strony. Zatem jak uniknąć zdrady w związku? 6 ważnych rad dla Was obo­j­ga:

 1. Pamię­ta­j­cie o wza­jem­nym sza­cunku.
 2. Stwórz­cie poczu­cie bez­pieczeńst­wa na co dzień.
 3. Doce­ni­a­j­cie się wza­jem­nie – słowa­mi, ges­ta­mi, drob­ny­mi upominka­mi.
 4. Nie zapom­i­na­j­cie o cza­sie tylko dla siebie – każdy powinien mieć taką sferę.
 5. Dziel­cie się ze sobą wszys­tkim – bądź­cie ze sobą szcz­erzy.
 6. Rób­cie coś razem – niech w Waszym życiu nie ma miejs­ca na nudę.

To też może Cię zain­tere­sować: Jak się robi badanie na ojcost­wo?


zdję­cie: StockSnap/pixabay.com

[1] http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413058%2Craport-jedynie-42-proc-polakow-zadowolonych-z-zycia-seksualnego.html

tagi: objawy zdrady żony, ozna­ki zdrady żony, zdra­da żony objawy

Ozna­ki zdrady żony, o których powinieneś pamię­tać
5 (99.33%) 30 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badanie ojcostwa
Badanie ojcostwa – z jakich próbek można je wykonać?

Badanie ojcostwa wykonuje się na podstawie różnych próbek z materiałem genetycznym. Ich rodzaj zależy od tego, kiedy i w jakim...

Zamknij