img

Hemochromatoza – możliwa przyczyna dysfunkcji seksualnych

hemochromatoza

Impo­tenc­ja, brak popę­du sek­su­al­nego, niepłod­ność… Może spowodować je nielec­zona hemochro­ma­toza! To choro­ba meta­bol­icz­na – nawet 3,8 mil­iona Polaków ma min­i­mum jed­ną zmi­anę w genie, który za nią odpowia­da. Dowiedz się, jak chronić się przed hemochro­ma­tozą, jak ją diag­no­zować i leczyć.

Hemochromatoza – na czym polega?

Hemochro­ma­toza to schorze­nie, które pole­ga na nad­miernym przyswa­ja­niu żelaza z suple­men­tów i jedzenia. Później pier­wiastek odkła­da się w narzą­dach, prowadząc do poważnych uszkodzeń. Jeśli masz hemochro­ma­tozę, brak leczenia może powodować prob­le­my wątrobą, serem, trzustką, szpikiem kost­nym, stawa­mi, nerka­mi, przysad­ką móz­gową i inny­mi organa­mi. Najczęś­ciej choro­ba spowodowana jest obec­noś­cią mutacji w genie HFE.

Hemochromatoza – pierwsze objawy Cię zaskoczą

Są bowiem bard­zo nieoczy­wiste i mogą być kojar­zone z inny­mi choroba­mi. Chodzi m.in. o przewlekłe zmęcze­nie, osła­bi­e­nie orga­niz­mu, bóle brzucha i inne zaburzenia żołąd­kowo-jeli­towe, bóle stawów i pow­ięk­sze­nie wątro­by. Bada­nia krwi mogą wykazać też lekko pod­wyżs­zony poziom amino­trans­fer­az. Tego typu objawy możesz obser­wować u siebie ok. 30–40. roku życia.

Hemochromatoza – nieleczona może skutkować m.in. impotencją

I inny­mi prob­le­ma­mi na tle sek­su­al­nym oraz z narzą­da­mi płciowy­mi, np. spad­kiem lub całkow­itym zanikiem libido, hipog­o­nadyzmem czy niepłod­noś­cią. Inne z późnych objawów to m.in. brą­zowe plamy na skórze, cukrzy­ca, nad­ciśnie­nie, zaburzenia ryt­mu ser­ca czy nawet marskość lub rak wątro­by.

Tego typu powikła­nia wys­tępu­ją wów­czas, gdy orga­nizm jest już znaczą­co przeład­owany żelazem – ok. 50. roku życia.

Test DNA – sprawdź, czy masz hemochromatozę

Jeśli masz objawy hemochro­ma­tozy, a badanie krwi pokazu­je pod­wyżs­zone stęże­nie żelaza, jed­noz­naczną diag­nozę moż­na postaw­ić na pod­staw­ie bada­nia DNA. Im szy­b­ciej dowiesz się, czy masz mutację HFE, tym szy­b­ciej będziesz mógł rozpocząć ewen­tu­alne lecze­nie. Dzię­ki temu uchro­nisz się przed niebez­pieczny­mi i nieprzy­jem­ny­mi powikła­ni­a­mi.

Leczenie hemochromatozy – najskuteczniejsze, gdy nie ma poważnych zmian

Jeśli organy nie są jeszcze uszkod­zone, możli­we jest zapo­bieg­nię­cie wys­tąpi­e­niu niepraw­idłowoś­ci w ich pra­cy. Ter­apia hemochro­ma­tozy obe­j­mu­je dietę i upuszczanie krwi – na początku 1–2 razy w tygod­niu, żeby unor­mować poziom żelaza, a potem co kil­ka miesię­cy. Krwiou­pusty przy­pom­i­na­ją pro­ce­durę odd­awa­nia krwi.


Czat

 

Hemochro­ma­toza – możli­wa przy­czy­na dys­funkcji sek­su­al­nych
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomoc­ny?

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Ciemne strony rodzicielstwa – 4 największe trudności

Chociaż bycie tatą to jedna z piękniejszych ról i źródło ciągłej radości, musisz przygotować się też na kłopoty. Uśmiech dziecka...

Zamknij