img

Jak pobrać dyskretnie próbki do testu na ojcostwo od dziecka?

Aby pry­watne badanie ojcost­wa mogło zostać zre­al­i­zowane, niezbędne jest pobranie próbek od dom­nie­manego ojca oraz dziec­ka. Dzieci na ogół boją się wiz­yt w placówkach medy­cznych. Dlat­ego też poboru próbek do tes­tu najlepiej dokon­ać w przy­jaznych malu­chowi, kom­for­towych warunk­ach czyli w domu! Pobranie próbek do tes­tu ojcost­wa jest wręcz banal­nie proste i na pewno każdy rodz­ic będzie w stanie sobie z tym poradz­ić.

Pobranie próbek u małego dziecka

Stan­dar­d­owym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego do pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Pozysku­je się go za pomocą wymazówek, czyli paty­czków zakońc­zonych baweł­ni­any­mi końcówka­mi. Sama pro­ce­du­ra pobra­nia jest szy­b­ka i całkowicie bezbolesna. Rodz­ice częs­to zada­ją sobie jed­nak pytanie, jak dyskret­nie pobrać prób­ki do tes­tu na ojcost­wo? Nie chodzi tutaj oczy­wiś­cie o zata­je­nie czegoś przed naszą pociechą, ale o oszczędze­nie mu ewen­tu­al­nego stre­su. Okazu­je się, że ist­nieje na to kil­ka sprawd­zonych sposobów…

Jed­nym z nich może być pobranie wymazu pod­czas zabawy. Doskon­ałym pretek­stem do otwar­cia buzi przez dziecko może być zabawa w den­tys­tę. Poprośmy więc, aby sze­roko otworzyło usta, a my (rodz­ice – den­tyś­ci) sprawdz­imy czy wszys­tkie ząb­ki są zdrowe, przy okazji pocier­a­jąc wymazówką o wewnętrzną stronę policz­ka. Pobór próbek moż­na przeprowadz­ić również pod­czas snu. Należy robić to jed­nak bard­zo ostrożnie i delikat­nie, aby nie zbudz­ić śpiącego malucha.

Pobranie próbek u większego dziecka

Pobranie wymazów u kilku­nas­to­let­niego dziec­ka jest już nieco trud­niejsze. Nas­to­latek nie da się tak łat­wo „oszukać”. Jeśli więc nie chce­my wymaw­iać przy dorosłym dziecku słów „badanie ojcost­wa”, stara­jmy się przede wszys­tkim nie poruszać tego tem­atu w jego obec­noś­ci. Wyraże­nie „test na ojcost­wo” nawet jeśli wcześniej niez­nane, a tylko zasłyszane, na pewno wzbudzi jego cieka­wość i dal­sze niezręczne pytania…Warto pod­kreślić, że pobranie próbek (wymazów z policz­ka) może nastąpić przy okazji innych badań diag­nos­ty­cznych, np. gene­ty­cznego tes­tu na celi­ak­ię czy też nietol­er­ancję lak­tozy.


Zobacz też:

 

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Alkohol i marihuana a wynik badania ojcostwa

Osoby zlecające badania na ojcostwo często zadają pytanie: „Czy spożywanie alkoholu lub palenie marihuany może wpłynąć na wynik testu?” Dla...

Zamknij