img

Badanie na celiakię

badanie na celiakie

Badanie na celi­ak­ię przys­parza wielu zmartwień nie tylko lekar­zom ale też pac­jen­tom. Ponieważ na rynku usług medy­cznych dostęp­nych jest kil­ka możli­woś­ci pac­jent częs­to czu­je się zagu­biony i nie wie, jakie badanie wybrać. Które badanie na celi­ak­ię jest więc najlep­sze?

Badanie na celiakię — rozpocznij od genetyki

Pier­wsze badanie na celi­ak­ię, jakie warto wykon­ać przy pode­jrze­niu celi­akii to test gene­ty­czny. Jego zadaniem jest określe­nie, czy pac­jent ma predys­pozy­cję do zachorowa­nia na celi­ak­ię. Jeśli test gene­ty­czny wskaże, że pac­jent ma typowy układ genów dla celi­akii tzn. HLA DQ2.2, HLA DQ2.5 lub HLA DQ8 to znaczy, że powinien on wykon­ać dodatkowe bada­nia, aby sprawdz­ić, czy choro­ba jest akty­w­na.

Warto pod­kreślić przy tym, że test gene­ty­czny to jedyne badanie na celi­ak­ię, które pozwala wyk­luczyć tę chorobę prak­ty­cznie w 100% nie tylko ter­az ale również w przyszłoś­ci. Powin­ni po niego sięgnąć wszyscy pac­jen­ci, których krewni cho­ru­ją na celi­ak­ię oraz oso­by z grupy ryzy­ka np. te, które cho­ru­ją już na jed­ną z chorób autoim­muno­log­icznych takich jak cho­ci­aż­by pop­u­lar­na ostat­nio choro­ba Hashimo­to.

Ponieważ test gene­ty­czny jest badaniem, które moż­na wykon­ać pry­wat­nie i bez skierowa­nia jest ide­al­ny także dla wszys­t­kich tych, którzy chcieli­by się pro­fi­lak­ty­cznie prze­badać w kierunku choro­by trzewnej. Wykonu­je się go raz na całe życie — jego wynik jest zawsze aktu­al­ny zatem częs­to pozwala zaoszczędz­ić sporo pieniędzy.

Przeciwciała — kolejne ważne badanie na celiakię

Jeśli test gene­ty­czny wykaże, że masz geny odpowiedzialne za celi­ak­ię kole­jnym krok­iem jest wyko­nanie bada­nia prze­ci­w­ci­ał.
Badanie na celi­ak­ię obe­j­mu­je następu­jące prze­ci­w­ci­ała:

  • prze­ci­wko trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej (tTG),
  • prze­ci­wko endomy­si­um mięśni gład­kich (EmA),
  • prze­ci­wko deami­d­owanej gli­a­dynie (potocznie: „nowej gli­a­dynie” DGP lub GAF)

Prze­ci­w­ci­ała te są charak­terysty­czne dla celi­akii. Ich wys­tępowanie prak­ty­cznie jed­noz­nacznie wskazu­je na chorobę trzewną. Jeśli jed­nak pac­jent nie ma prze­ci­w­ci­ał, to nie oznacza, że jest zdrowy. Należy pamię­tać, że część chorych na celi­ak­ię w ogóle nie wyt­warza prze­ci­w­ci­ał. W takiej sytu­acji pomoc­na jest biop­s­ja jeli­ta i oce­na kosmków jeli­towych. To badanie na celi­ak­ię poma­ga też w oce­nie stop­nia zaawan­sowa­nia choro­by.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu