img

Testy na ojcostwo — na co zwrócić uwagę przy wyborze testu

testy na ojcostwo

Testy na ojcost­wo warto wykon­ać w lab­o­ra­to­ri­um, które pracu­je zgod­nie nor­ma­mi przez­nac­zony­mi dla tego typu placówek. Nor­mą reg­u­lu­jącą dzi­ałal­ność lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych jest nor­ma ISO 17025. Jeśli lab­o­ra­to­ri­um ją posi­a­da, albo jest w trak­cie jej wdraża­nia, to syg­nał, że warto mu zau­fać. Ale to nie jedy­na rzecz, na którą powinieneś zwró­cić uwagę przy wyborze firmy, która wykona dla Ciebie test na ojcost­wo.

Testy na ojcostwo – ważne jest to, na podstawie ilu markerów wykonano badanie

Od tego zależy bowiem tak naprawdę pewność wyniku, zwłaszcza jeśli licz­ba uczest­ników bada­nia ogranicza się do 2 osób – ojca i dziec­ka. W takim przy­pad­ku najlepiej wybrać lab­o­ra­to­ri­um, które bada 24 mark­ery DNA. Oczy­wiś­cie w stan­dard­zie, tak żebyś nie musi­ał już dopła­cać za pełniejszą anal­izę. 

Testy na ojcostwo – im więcej wykonanych badań, tym lepiej

Pro­fesjon­al­nym wykony­waniem testów na ojcost­wo powin­ny się zaj­mować wyłącznie oso­by posi­ada­jące odpowied­nie doświad­cze­nie w prowadze­niu tego typu anal­iz. Warto wiec przed pod­ję­ciem ostate­cznej decyzji, co do wyboru lab­o­ra­to­ri­um, sprawdz­ić, jaką liczbę badań na ojcost­wo wykon­ało ono do tej pory.

Pon­ad­to musisz wiedzieć, że dobre lab­o­ra­to­ri­um to takie, które potrafi przeanal­i­zować bard­zo wiele różnych próbek (źródeł DNA) – zarówno w postaci wymazów z policz­ka, jak i włosów, szc­zoteczek do zębów, maszynek do gole­nia, czy chus­teczek z wydzieliną z nosa. Lab­o­ra­to­ri­um powin­no potrafić wydać jed­noz­naczny wynik tes­tu na ojcost­wo, nieza­leżnie od rodza­ju badanego mate­ri­ału.

Testy na ojcostwo – ważny jest system kontroli jakości badań

Przed wybraniem firmy, której zle­cisz swój test na ojcost­wo dowiedz się, co takiego ta fir­ma robi, aby zag­waran­tować ci pewny i jed­noz­naczny wynik. Są lab­o­ra­to­ria, które po otrzy­ma­niu wyniku wyk­lucza­jącego ojcost­wo wykonu­ją całą anal­izę jeszcze raz, ale już z innej prób­ki. Taki zabieg ma na celu wye­lim­i­nowanie możli­woś­ci popełnienia błę­du przez człowieka.

Niek­tóre dba­ją też o to, aby przy najważniejszych eta­pach bada­nia zawsze obec­ny był dru­gi pra­cown­ik, który mógł­by w razie czego wych­wycić ewen­tu­al­ną niepraw­idłowość. Na pewność wyniku wpły­wa też oczy­wiś­cie stan sprzę­tu oraz jakość stosowanych odczyn­ników. Ważne więc, aby upewnić się, że lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie sprawdza czy aparatu­ra, na której pracu­je jest spraw­na, a odczyn­ni­ki pochodzą od czołowych pro­du­cen­tów.

 

Co to jest test na ojcostwo

Test na ojcost­wo – jest możli­wy do zro­bi­enia w kilku opc­jach. Test na ojcost­wo moż­na zro­bić do celów pry­wat­nych i sądowych. Jego wybór zależy od bezpośred­niej potrze­by zle­ca­jącego. Test na ojcost­wo opar­ty na anal­izie 24 mark­erów DNA jest najskuteczniejszą metodą potwierdzenia lub wyk­luczenia ojcost­wa. Najlepiej wykon­ać go w cer­ty­fikowanym i rzetel­nym lab­o­ra­to­ri­um.

 

Równie ważnym ele­mentem, jeśli idzie o jakość badań są cer­ty­fikaty nadawane przez zewnętrzne ośrod­ki cer­ty­fiku­jące. Otrzy­mać takie cer­ty­fikaty nie jest łat­wo, dlat­ego jeśli widzisz je na stron­ie inter­ne­towej firmy, to znaczy, że jest ona god­na zau­fa­nia i pracu­je według najwyższych stan­dard­ów.

Testy na ojcostwo – oferta badania musi być przejrzysta

Wybier­a­jąc ofer­tę lab­o­ra­to­ri­um musisz wiedzieć za co tak naprawdę płacisz, a jed­nocześnie mieć pewność, że nie zosta­niesz zaskoc­zony żad­ny­mi ukry­ty­mi kosz­ta­mi. Znacz­na część firm ofer­u­ją­cych testy na ojcost­wo na wyniku bada­nia umieszcza tylko infor­ma­cję, czy badany mężczyz­na jest, czy nie jest ojcem dziec­ka. Za wszys­tkie dodatkowe ele­men­ty ofer­ty, takie jak pro­file gene­ty­czne na wyniku, a nawet możli­wość sko­rzys­ta­nia z pomo­cy kuri­era, klient musi już ponieść dodatkowy koszt. Najlepiej więc wybrać taką placówkę medy­czną, która zag­waran­tu­je powyższe usłu­gi w pod­sta­wowej cenie.

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy można ustalić ojcostwo w czasie ciąży
Czy można ustalić ojcostwo w czasie ciąży?

Czy można ustalić ojcostwo w czasie ciąży? Tak – można ustalić ojcostwo w czasie ciąży. We krwi matki znajduje się...

Zamknij