img

Testy na ojcostwo Poznań

Wpis spon­sorowany

Testy na ojcostwo w Poznaniu – zyskaj pewność i zadbaj o swoją przyszłość

testy na ojcostwo

Wykon­aj w przy­chod­ni w Poz­na­niu pewny test na ojcost­wo. Bada­nia w naszej placów­ce gwaran­tu­ją naj­dokład­niejszy i jed­noz­naczny wynik. Na miejs­cu możesz pobrać prób­ki lub kupić zestaw do ich samodziel­nego pobra­nia.

Na wynik bada­nia oczeku­je się 3–5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um). Gwaran­tu­je­my wysoką jakość bada­nia. Anal­iza wykony­wana jest w cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, które wdrożyło sys­tem jakoś­ci ISO 17025.

Testy na ojcostwo Poznań – czego możesz się spodziewać?

Testy na ojcost­wo są przeprowadzane w opar­ciu o aż 24 mark­ery DNA. Gwaran­tu­je to wynik, który wyk­lucza ojcost­wo ze 100% pewnoś­cią lub potwierdza je z praw­dopodobieńst­wem wynoszą­cym 99,9999%. Taki wynik jest pewny zgod­nie z zalece­ni­a­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii.

Anal­iza aż 24 mark­erów DNA jest szczegól­nie waż­na, gdy w bada­niu biorą udzi­ał tylko ojciec i dziecko.

Do bada­nia moż­na dostar­czyć dowol­ną próbkę DNA – wszys­tkie są tak samo dobre i pewne. Mogą to być np. włosy z cebulka­mi, chus­tecz­ka z katarem, szc­zotecz­ka do zębów, niedopałek papierosa czy nawet uży­wane sztućce.  Jeżeli zdarzyła­by się taka sytu­ac­ja, że prób­ka jest niewystar­cza­jącej jakoś­ci, możesz dostar­czyć kole­jną bezpłat­nie.

Wszys­tkie prób­ki objęte są gwarancją. Dzię­ki temu przeprowadze­nie tes­tu na ojcost­wo jest nie tylko pewne, ale też bez­pieczne.   

Gdzie nas znajdziesz?

Testy na ustal­e­nie ojcost­wa – Poz­nań
Adres: ul. Słowack­iego 28a, 60–101 Poz­nań

Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do piątku od godziny 7:00 do 23:00, a w week­endy i świę­ta od 8:00 do 21:00.
 

 

 

Test wykonywany w certyfikowanym laboratorium

Nasze lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie pod­da­je się zewnętrznym kon­trolom znanych ośrod­ków cer­ty­fiku­ją­cych. Uzyskało wiele prestiżowych cer­ty­fikatów. Wdrożyliśmy także stan­dardy ISO 17025.  Zobacz cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­um»

 

“Zawsze staramy się pokazać, jak bard­zo waż­na jest wyso­ka jakość badań ofer­owanych Państ­wu. Pod­stawą jest zapewnie­nie pewnoś­ci i rzetel­noś­ci danego bada­nia – to uzysku­je­my dzię­ki bard­zo restryk­cyjnym pro­ce­durom, które reduku­ją ryzyko błę­du. Po drugie musimy mieć pewność, że nasze pro­ce­dury dzi­ała­ją, stąd reg­u­larnie pod­da­je­my się kon­trolom w między­nar­o­dowych ośrod­kach naukowych. Ważny jest też dla nas sze­roko rozu­mi­any kom­fort naszego klien­ta. Cały czas doskon­al­imy się w tym, aby klient w kon­tak­cie z nami czuł się po pros­tu swo­bod­nie i dobrze, mimo nierzad­ko ciężkiej sytu­acji życiowej.“Bar­bara Proku­rat, Dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o.

Pewny test na ojcostwo – wybierz nasze laboratorium i odzyskaj spokój

Nasze lab­o­ra­to­ri­um gwaran­tu­je Państ­wu pewne bada­nia, które moż­na wykon­ać również bez wychodzenia z domu. Zestaw do pobra­nia próbek przyśle­my na dowol­nie wskazany adres kuri­erem lub do paczko­matu. Szczegól­nie dbamy o kom­fort naszych klien­tów. 

Każdy wyko­nany w naszym lab­o­ra­to­ri­um test na ojcost­wo zaw­iera pro­file gene­ty­czne na wyniku, pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych badanie wraz z numerem uprawnień. Gwaran­tu­je to pewność i aut­en­ty­czność badań.

Dbamy również o dyskret­ną wysyłkę zestawu i ode­branie wyniku. Wynik przekazy­wany e-mailem jest zahasłowany. Dostęp do niego jest możli­wy poprzez hasło, które sam sobie stworzysz i tylko Ty znasz. Umożli­wiamy także wyko­nanie bada­nia całkowicie anon­i­mowo, bez koniecznoś­ci podawa­nia danych osobowych. 

Zobacz film przedstawiający, jak wygląda test na ojcostwo w naszym laboratorium

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu