img

wynik testu na ojcostwo

Wynik testu na ojcostwo

Wynik bada­nia DNA na ojcost­wo, oprócz wskaza­nia, czy dany mężczyz­na to ojciec danego dziec­ka, powinien posi­adać również szereg innych ele­men­tów. Są to np. pro­file gene­ty­czne badanych, piecząt­ki i pod­pisy czy opis wyko­rzys­tanej metody. Dzię­ki temu moż­na mieć gwarancję co do jego pewnoś­ci i tego, że test został przeprowad­zony w sposób…

Czytaj więcej
Wynik testu ojcostwa - jak wygląda i o czym informuje?

Aktu­al­iza­c­ja: 20 sierp­nia 2016 r.  Za pomocą tes­tu na ojcost­wo moż­na uzyskać wynik potwierdza­ją­cy lub wyk­lucza­ją­cy pokrewieńst­wo badanego mężczyzny z badanym dzieck­iem. I jest to infor­ma­c­ja zawsze pew­na i jed­noz­nacz­na. O to jak wyglą­da wynik tes­tu na ojcost­wo zapy­tal­iśmy Kra­jowe Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trumD­NA.  REKLAMA Po zakończe­niu anal­izy pac­jent otrzy­mu­je…

Czytaj więcej
Testy DNA a ustalenie ojcostwa

Najbardziej pewną metodą wery­fikacji spornego bio­log­icznego ojcost­wa jest dziś test DNA na ojcost­wo – pry­wat­ny, sądowy, po urodze­niu albo jeszcze w cza­sie ciąży. Każdy z nich jest tak samo wiary­god­ny. Testy DNA na ojcost­wo wykony­wane są zawsze według podob­nej pro­ce­dury. Najpierw od mężczyzny i dziec­ka pobiera się dowolne prób­ki, potem…

Czytaj więcej
Ekspresowy test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 24 listopa­da 2015 Czas real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo bywa różny w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um. Zwyk­le wynosi on od 5 do 14 dni roboczych. Niek­tóre firmy są w stanie wydać jed­noz­naczny wynik anal­izy w jeszcze krót­szym cza­sie, nawet od 3 do 5 dni. Sytu­acje życiowe klien­tów bywa­ją jed­nak skom­p­likowane. Niekiedy…

Czytaj więcej

Aktu­al­iza­c­ja: 25 lip­ca 2017 r.  Wynik tes­tu na ojcost­wo jest zawsze pewny i jed­noz­naczny. Anal­iza mate­ri­ału gene­ty­cznego pozwala na wyk­lucze­nie dom­nie­manego ojcost­wa w pon­ad 99,99% lub jego potwierdze­nie w 100%. Cza­sem lab­o­ra­to­ria uzysku­ją jed­nak wynik niejed­noz­naczny? Co on oznacza i jak należy w takiej sytu­acji postępować? W teś­cie ojcost­wa bada…

Czytaj więcej
prywatny test na ojcostwo

Klien­ci zgłasza­ją­cy się do lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych w celu zlece­nia tes­tu na ojcost­wo bard­zo częs­to infor­mu­ją, że chcieli­by wykon­ać badanie wyk­lucza­jące ojcost­wo — lub odwrot­nie — uzyskać rezul­tat, który je potwierdzi. Wyni­ka to zwyk­le z przeko­na­nia, że ist­nieją dwa rodza­je tes­tu – potwierdza­jące, bądź zaprzecza­jące ojcost­wo. Niek­tórzy myślą, że jeśli zlecą…

Czytaj więcej

Ter­mi­nolo­gia doty­czą­ca badań na ustal­e­nie ojcost­wa wprowadza wiele osób w spore zakłopotanie. Lab­o­ra­to­ria ofer­u­jące bada­nia DNA nie sto­su­ją jed­nej nomen­klatu­ry i cza­sem klien­ci mają prob­lem z ustal­e­niem czym jest konkret­ny test. Ponieważ w przesyłanych do nas pyta­ni­ach pojaw­ia­ją się sfor­mułowa­nia w sty­lu „test na potwierdze­nie ojcost­wa” lub „test na wyk­lucze­nie…

Czytaj więcej

Coraz więcej mężczyzn potrze­bu­je tes­tu ojcost­wa, jako bada­nia rozstrzy­ga­jącego. Nic więc dzi­wnego, że lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne, które do tej pory spec­jal­i­zowały się w innych tes­tach DNA rozsz­erza­ją swo­ją ofer­tę również o tego typu bada­nia. To z kolei wiąże się z trud­noś­cią w wyborze god­nego zau­fa­nia zlece­nio­daw­cy.  a Jeśli chcesz wiedzieć, na…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu