img

ustalenie ojcostwa w ciąży

spokój w ciąży

Kiedy dowiedzi­ałam się o ciąży, naprawdę się ucieszyłam. Zawsze prag­nęłam dziec­ka, ale mój poprzed­ni chłopak był prze­ci­wny. Z nowym part­nerem – Jarkiem jestem od niedaw­na, jed­nak od początku czułam, że to z nim stworzę prawdzi­wą rodz­inę. Tylko jed­na rzecz spędza­ła mi sen z powiek – czy to na pewno Jarek…

Czytaj więcej
ustalenie ojcostwa w ciąży

Artykuł spon­sorowany – aktu­al­iza­c­ja: 11 lip­ca 2018 r.  Testy na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić bard­zo wcześnie, bo już od 8. tygod­nia ciąży. Wynik bada­nia DNA jed­noz­nacznie wskaże, czy badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem dziec­ka – badanie w ciąży jest tak samo wiary­godne, jak wykony­wane po nar­o­dz­i­nach. Jak krok po kroku ustal­ić…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo w ciąży

Pole­camy ciekawy artykuł o tes­tach na ojcost­wo w cza­sie ciąży. Dowiesz się na czym pole­ga­ją, jakie prób­ki się bada i jaka jest pewność wyniku, a także dlaczego warto ustal­ić ojcost­wo w cza­sie ciąży. Test DNA na ojcost­wo w ciąży pozwala jed­noz­nacznie ustal­ić bio­log­iczne ojcost­wo już po 10 tygod­niu ciąży. Testy…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo w ciąży

Mężczyz­na może dowiedzieć się czy jest ojcem dziec­ka zan­im się ono urodzi. Chci­ałbyś wykon­ać takie badanie i nie wiesz od czego zacząć? Pole­camy artykuł “Im wcześniej, tym lep­iej. Testy na ojcost­wo w ciąży” Test DNA na ojcost­wo zro­bisz już po 10 tygod­niu ciąży i zyskasz taką samą pewność, jaką daje…

Czytaj więcej
Alimenty jeszcze w czasie ciąży

Ali­men­ty na dziecko możesz otrzy­mać jeszcze przed jego nar­o­dz­i­na­mi. Nie wiesz co powin­naś zro­bić, aby uzyskać finan­sowe wspar­cie w cza­sie ciąży? Pole­camy artykuł “Ali­men­ty możli­we jeszcze w cza­sie ciąży” (…) Czy kobi­eta, która nie jest w związku małżeńskim z ojcem swo­jego dziec­ka może doma­gać się od niego finan­sowego wpar­cia? Okazu­je się, że…

Czytaj więcej

Wynik tes­tu na ojcost­wo jest zawsze pewny. Bez wzglę­du na to, czy badanie odbędzie się po urodze­niu dziec­ka czy jeszcze w cza­sie ciąży, infor­ma­c­je, których dostar­czy rodz­i­com będą w pełni wiary­godne. Test na ojcost­wo w ciąży daje też wiele możli­woś­ci jeśli chodzi o rodzaj próbek, które moż­na w nim wyko­rzys­tać.…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu