img

testy na ojcostwo

testy na ojcostwo

Testy na ojcost­wo są wyko­rzysty­wane zarówno w sądzie (m.in. w sprawach o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa), jak i dla włas­nej wiedzy (by zyskać spokój na zawsze). Nic dzi­wnego – rezul­tat takiego bada­nia jest zawsze pewny, a więc jed­noz­nacznie wyk­lucza lub potwierdza ojcost­wo między badany­mi osoba­mi. Jak to możli­we? 1. Każdy…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo

Tak! Testy na ojcost­wo możesz wykon­ać nie zamaw­ia­jąc zestawu do pobiera­nia próbek. Wypełnij tylko for­mu­la­rz bada­nia dostęp­ny na stron­ie lab­o­ra­to­ri­um, wydrukuj go i pod­pisz. Wymaz z policz­ka zastąp nato­mi­ast dowol­nym mikrośla­dem. To badanie da Ci taka samą pewność, jak badanie wyko­nane ze stan­dar­d­owej prób­ki, a więc z wymazu z policz­ka.…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo

Wpis spon­sorowany     pre­mi­um­LEX jest nową marką stwor­zoną przez testD­NA – lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne spec­jal­izu­jące się w bada­ni­ach ojcost­wa i pokrewieńst­wa. W pre­mi­um­LEX wszys­tkie testy na ojcost­wo real­i­zowane są w 48 godzin, a nawet szy­b­ciej – w 24, jeśli klien­towi zależy na cza­sie. Ofer­ta pre­mi­um­LEX obe­j­mu­je zarówno pry­watne testy na…

Czytaj więcej

Wpis spon­sorowany     Z usług Kra­jowego Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trumD­NA korzys­ta­ją nie tylko oby­wa­tele Pol­s­ki. Placówka przyj­mu­je zamówienia na test na ojcost­wo również od klien­tów z zagrani­cy. Obec­ność mediów elek­tron­icznych (w tym e-maila) spraw­iła, że odległość nie jest żad­ną bari­erą w real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo.       Cen­trumD­NA…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo

To pytanie bard­zo częs­to pada z ust osób zgłasza­ją­cych się do lab­o­ra­to­ri­um. Pac­jen­ci zas­tanaw­ia­ją się, czy spoży­ty przez nich alko­hol mógł­by zmienić wynik bada­nia. Na szczęś­cie mogą być spoko­jni. Testy na ojcost­wo opier­a­ją się na anal­izie DNA, a ono jest zupełnie niewrażli­we na tego typu czyn­ni­ki. Doty­czy to również innych…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo

Wpis spon­sorowany   Testy na ojcost­wo w Cen­trumD­NA — w jaki sposób pac­jen­ci mogą opłacić badanie W Kra­jowym Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trum DNA pac­jent najpierw opła­ca zestaw do pobiera­nia próbek lub usługę pobra­nia ich na miejs­cu w placów­ce medy­cznej. Drugą część bada­nia może nato­mi­ast opłacić już w trak­cie anal­izy, albo…

Czytaj więcej
testy na ojcostwo

Testy na ojcost­wo warto wykon­ać w lab­o­ra­to­ri­um, które pracu­je zgod­nie nor­ma­mi przez­nac­zony­mi dla tego typu placówek. Nor­mą reg­u­lu­jącą dzi­ałal­ność lab­o­ra­toriów gene­ty­cznych jest nor­ma ISO 17025. Jeśli lab­o­ra­to­ri­um ją posi­a­da, albo jest w trak­cie jej wdraża­nia, to syg­nał, że warto mu zau­fać. Ale to nie jedy­na rzecz, na którą powinieneś zwró­cić…

Czytaj więcej
Test na ojcostwo po śmierci ojca

W kwiet­niu 2016 roku fani Prince’a zszokowała infor­ma­c­ja o nagłej śmier­ci gwiaz­do­ra. Piosenkarz nie spisał tes­ta­men­tu, ofic­jal­nie nie miał też dzieci, a jedynie rodzeńst­wo. Od tego cza­su do sądu zgłosiło się pon­ad 700 osób, które poda­jąc się za krewnych czy­ha­ją na majątek artysty. O tym, kto otrzy­ma for­tunę po Prince…

Czytaj więcej

testD­NA wprowadz­iło nową markę testów na ojcost­wo – pre­mi­um­LEX, która wyróż­nia się bard­zo szy­bkim cza­sem real­iza­cji anal­iz DNA oraz pełnym wspar­ciem ekspertów dla klien­ta. W  pre­mi­um­LEX moż­na wykon­ać testy na ojcost­wo do celów pry­wat­nych i sądowych oraz bada­nia pokrewieńst­wa. Testy na ojcost­wo:  szy­bko,  pewnie i bez­piecznie Wynik testów DNA na…

Czytaj więcej
Prywatny czy sądowy test na ojcostwo

Wyni­ki pry­wat­nych i sądowych testów na ojcost­wo są równie jed­noz­naczne. Inaczej wyglą­da tylko sposób pobiera­nia próbek. W bada­ni­ach sądowych ich przy­go­towanie ma miejsce placów­ce medy­cznej, a tożsamość badanych zosta­je potwierd­zona. Test pry­wat­ny może być anon­i­mowy, a prób­ki pac­jent pobiera samodziel­nie w domu. Testy DNA na ojcost­wo rozwiązaniem prob­le­mu? Na pomoc…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu