img

tanie testy na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 5.03.2018 Artykuł spon­sorowany Na rynku pojaw­iła się właśnie nowa mar­ka świad­czą­ca usłu­gi z zakre­su testów na ojcost­wo. Geneti­cus wszys­tkie swo­je bada­nia wykonu­je w atestowanym, pol­skim lab­o­ra­to­ri­um. Główny punkt pobrań DNA do testów w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa mieś­ci się Krakowie. Pry­wat­ny test na ojcost­wo dla 2 osób wykonasz już za…

Czytaj więcej
Testy ojcostwa cena

Spec­jal­nie dla Państ­wa stworzyliśmy  dzi­ał „Aktu­alne pro­moc­je”, w którym będziemy zamieszczać infor­ma­c­je na tem­at okazyjnych cen testów na ojcost­wo wykony­wanych przez pol­skie firmy. Korzys­ta­jąc z wszel­kich rabatów otrzy­mu­ją Państ­wo możli­wość zro­bi­enia pewnego tes­tu na ojcost­wo w dużo atrak­cyjniejszej cenie. Zachę­camy do wejś­cia na stronę z aktu­al­ny­mi pro­moc­ja­mi! » Peł­na infor­ma­c­ja o…

Czytaj więcej
Tanie testy na ojcostwo

Różnice w cenach testów  na ojcost­wo ofer­owanych przez pol­skie lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne się­ga­ją nawet 1500 zł. Zas­tanaw­iasz się z czego to wyni­ka? Pole­camy artykuł: “Tanie testy na ojcost­wo. Sprawdź ile kosz­tu­ją testy DNA i na co uważać” Tanie testy na ojcost­wo Wynoszą­ca nawet 1500 zł różni­ca w cenie testów na ojcost­wo…

Czytaj więcej

Obec­nie testy na ojcost­wo są dostęp­ne za 500 i za 2000 zł. Zas­tanaw­ia cię, czym różnią się te bada­nia i czy dają tak samo pewny wynik? Pole­camy artykuł “Cena czyni cuda w tes­tach na ojcost­wo?” (…) Typowy Kowal­s­ki decy­du­jąc się na wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo musi dokon­ać wyboru pomiędzy tan­i­mi bada­ni­a­mi a…

Czytaj więcej
Bezpłatny test na ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja: 20 sierp­nia 2016 r.  Testów na ojcost­wo nie wykonu­je się w celach medy­cznych, a tylko takie są refun­dowane przez NFZ. W związku z tym nie ma czegoś takiego jak bezpłat­ny test na ojcost­wo. Za jego real­iza­cję płaci oso­ba, która się go doma­ga, prze­ważnie jest nią zlece­nio­daw­ca. Ist­nieje jed­nak kil­ka…

Czytaj więcej
Jak zaprzeczyć ojcostwo

Aktu­al­iza­c­ja 24 listopa­da 2015 Bada­nia ojcost­wa — czy cena rzeczy­wiś­cie ma takie znacze­nie? Przeglą­da­jąc ofer­ty testów na ojcost­wo nie sposób nie zauważyć ogrom­nej rozpię­toś­ci cenowej. Bada­nia DNA kosz­tu­ją od ok. 700 zł do nawet 1500 zł (mowa o tes­tach pry­wat­nych czyli real­i­zowanych dla włas­nej wiedzy zamaw­ia­jącego, bada­nia sądowe są jeszcze…

Czytaj więcej
Testy ojcostwa cena

Aktu­al­iza­c­ja: 5.03.2018 r. Czy wiesz, że testy ojcost­wa moż­na wykon­ać już za 500 zł? W Internecie są takie ofer­ty, a na forach inter­ne­towych mężczyźni dzielą się swoi­mi opini­a­mi na ich tem­at. Są też bada­nia, których koszt wynosi nawet 2 500 zł. Od czego to zależy? Testy na ojcost­wo za 500…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu