img

jak wygląda wynik testu na ojcostwo

Wpis spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 21 listopa­da 2016 r.  Wyni­ki testów na ojcost­wo wys­taw­iane w poszczegól­nych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych wyglą­da­ją bard­zo różnie. Jedne zaw­ier­a­ją wyłącznie infor­ma­c­je o tym, czy anal­iza potwierdz­iła czy wyk­luczyła ojcost­wo. Inne dodatkowo uwzględ­ni­a­ją jeszcze pro­file gene­ty­czne badanych oraz rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej. Jak wyglą­da wynik tes­tu na ojcost­wo w…

Czytaj więcej
Wynik testu ojcostwa - jak wygląda i o czym informuje?

Aktu­al­iza­c­ja: 20 sierp­nia 2016 r.  Za pomocą tes­tu na ojcost­wo moż­na uzyskać wynik potwierdza­ją­cy lub wyk­lucza­ją­cy pokrewieńst­wo badanego mężczyzny z badanym dzieck­iem. I jest to infor­ma­c­ja zawsze pew­na i jed­noz­nacz­na. O to jak wyglą­da wynik tes­tu na ojcost­wo zapy­tal­iśmy Kra­jowe Cen­trum Badań Gene­ty­cznych Cen­trumD­NA.  REKLAMA Po zakończe­niu anal­izy pac­jent otrzy­mu­je…

Czytaj więcej
X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu