img

500 plus dla samotnego rodzica a alimenty – to warto wiedzieć

500 plus dla samotnego rodzica, 500 plus dla samotnego rodzica a alimenty

Świad­cze­nie 500 plus – czy należy się samot­ne­mu rodz­i­cowi? Owszem, jed­nak konieczne są ustalone ali­men­ty od drugiego rodz­i­ca. W tym przy­pad­ku bard­zo ważne mogą okazać się wyni­ki tes­tu na ojcost­wo. Tym bardziej, że bada­nia DNA mogą być przy­dać się obu stronom – mężczyźnie (który ma wąt­pli­woś­ci) i kobiecie (chcącej uzyskać ali­men­ty i świad­cze­nie 500+).

Z tego artykułu dowiesz się:

500 plus dla samotnego rodzica a alimenty – czy muszą być ustalone?

Pro­gram 500+ zakła­da, że warunk­iem uzyska­nia przez samot­nego rodz­i­ca 500 zło­tych na dziecko jest ustal­e­nie ali­men­tów od drugiego rodz­i­ca (wyjątkiem są takie sytu­acje jak jego śmierć).

Aby ustal­ić ali­men­ty, moż­na złożyć w sądzie pozew lub uzyskać tytuł wykon­aw­czy usta­la­ją­cy ali­men­ty (potem musi go zatwierdz­ić sąd). W uproszcze­niu: taki tytuł to np. umowa w formie aktu notar­i­al­nego czy zgo­da zawarta przed medi­a­torem.

Poczy­taj więcej: 500 plus na pier­wsze dziecko – kry­te­ria dochodowe

Mam wątpliwości, czy na pewno jestem ojcem”

Mężczyz­na niepewny swo­jego ojcost­wa ma wąt­pli­woś­ci, czy płace­nie ali­men­tów jest w jego przy­pad­ku słuszne. W końcu nie da się odzyskać wpła­conych już ali­men­tów… Zna­j­du­jesz się w takiej sytu­acji?

Wyjś­ciem może być wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo. Dzię­ki wynikowi upewnisz się, czy powinieneś płacić ali­men­ty i pode­jmiesz właś­ci­wą decyzję.

Jestem samotną matką i chcę uzyskać alimenty”

Długie batal­ie sądowe czy test na ojcost­wo? Wybór wyda­je się prosty. Tym bardziej, że pewność, jaką mężczyźni uzysku­ją dzię­ki wynikowi bada­nia DNA, jest dla wielu z nich bodźcem do dobrowol­nego uzna­nia ojcost­wa i płace­nia ali­men­tów.

A jeśli mimo wszys­tko dal­sze kro­ki będą potrzeb­ne? Wynik tes­tu przy­da się w sądzie i będzie dowo­dem w spraw­ie o ustal­e­nie ojcost­wa i zasądze­nie ali­men­tów.

Jak zrobić badania ojcostwa i mieć pewność?

Wyda­je Ci się, że to będzie skom­p­likowane? Nic bardziej myl­nego! Bada­nia DNA na ojcost­wo zro­bisz szy­bko i na pod­staw­ie dowol­nych próbek, np. wymazu z policz­ka, włosów z cebulka­mi, smocz­ka, sztućców, niedopał­ka papierosa i wielu innych.

Wynik tes­tu na ojcost­wo:

  • zapewni Ci spokój na zawsze,
  • pozwali rozwiązać sprawę i uproś­ci postępowanie,
  • da szan­sę na unor­mowanie rodzin­nej i prawnej sytu­acji.

Ciekawy artykuł: Jak nie płacić ali­men­tów bezpod­stawnie?


zdję­cie: image4you/pixabay.com

500 plus dla samot­nego rodz­i­ca a ali­men­ty – to warto wiedzieć
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Całowanie przed testem na ojcostwo – czy wpłynie na wynik?
Całowanie przed testem na ojcostwo – czy wpłynie na wynik?

Długi i namiętny pocałunek tuż przed pobraniem wymazu do testu na ojcostwo? Być może zastanawiasz się, czy wpłynie na wynik,...

Zamknij