img

Jak nie płacić alimentów bezpodstawnie?

alimenty, jak nie płacić alimentów, jak nie płacić alimentów bezpodstawnie

Ali­men­ty płaci się nawet do momen­tu, gdy dziecko skończy naukę i się usamodziel­ni – do 24–26 roku życia. Jeśli policzymy po 500 zło­tych miesięcznie za ten okres, wyjdzie… 144–156 tysię­cy zło­tych! To naprawdę spo­ra kwo­ta, a okazu­je się, że coraz więk­sza licz­ba mężczyzn płaci ali­men­ty na nie swo­je dziecko. Jak nie płacić ali­men­tów bezpod­stawnie?

Spis treś­ci:

Jakie są konsekwencje zasądzenia alimentów?

Mało kto zas­tanaw­ia się, jakie są kon­sek­wenc­je zasądzenia ali­men­tów. Tak naprawdę w takiej sytu­acji:

  • będziesz zobow­iązany, aby płacić ali­men­ty nawet tak dłu­go, aż dziecko skończy naukę i się usamodziel­ni – jeśli nie będziesz tego robił, grozi Ci kara (m.in. pozbaw­ie­nie wol­noś­ci);
  • jeśli okaże się, ze to wcale nie Ty jesteś ojcem – nie odzyskasz zapła­conych środ­ków finan­sowych (bez wzglę­du na to, czy dojdzie do zaprzeczenia ojcost­wa);
  • rozwiązanie Two­jej sprawy może nie być takie proste – moż­na spotkać się z głosa­mi, że sądy zaczy­na­ją dzi­ałać w imię myśli „dziecko musi mieć ojca”.

Czy na pewno będę płacić alimenty na moje dziecko?

Towarzyszy Ci to pytanie? Uwierz – nie zniknie z Two­jej głowy z dnia na dzień. Niepewność będzie naras­tać i naras­tać… Wielu mężczyzn zma­ga się z taki­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi, jed­nak częs­to mimo wszys­tko decy­du­ją się płacić ali­men­ty.

Gdy po lat­ach niepewność sta­je się nie do zniesienia, robią badanie i dowiadu­ją się, że przeczu­cie wcale ich nie myliło. Co wtedy? Zapła­cone ali­men­ty nie zostaną zwró­cone, w przy­pad­ku dobrego kon­tak­tu z dzieck­iem – trud­no może być też zer­wać kon­takt…

To może Cię zain­tere­sować: Moje dziecko nie jest do mnie podob­ne… Może nie jestem jego ojcem?

Jak nie płacić alimentów bezpodstawnie?

Jeśli masz jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci – sprawdź, czy to na pewno Two­je dziecko. Pomogą Ci w tym bada­nia DNA, które potwierdzą albo wyk­luczą ojcost­wo w sposób jed­noz­naczny.

Do tes­tu wystar­czą takie prób­ki jak smoczek, nad­gryziony chru­pek kukury­dziany, cza­pecz­ka, sztućce, chus­tecz­ka z katarem czy paty­czek z woskow­iną z ucha. Jeśli anal­i­zowane są 24 mark­ery gene­ty­czne, pewny wynik uzyskasz przy bada­niu tylko siebie i dziec­ka.

Wyobraź sobie, że:

  • test na ojcost­wo potwierdza ojcost­wo – wtedy zysku­jesz pewność do koń­ca życia, że to na pewno Two­je dziecko i możesz spoko­jnie zaplanować dal­sze życie;
  • test na ojcost­wo wyk­lucza ojcost­wa – wtedy unikniesz płace­nia ali­men­tów na dziecko, które nie jest Two­je i oszczędzisz nawet 144–156 tysię­cy zło­tych.

Poczy­taj więcej o teś­cie na ojcost­wo: Test na ojcost­wo krok po kroku


zdję­cie: BeatriceBB/pixabay.com

Jak nie płacić ali­men­tów bezpod­stawnie?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
badania genetyczne, jakie badania genetyczne można zrobić, czy warto robić badania genetyczne, ile kosztują badania genetyczne
Badania genetyczne – testy na ojcostwo i…?

Badania genetyczne to nie tylko testy na ojcostwo. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie: od ustalenia biologicznego pokrewieństwa, przez wykrywanie chorób...

Zamknij