img

Test na ojcostwo dyskretnie – jak go zrobić?

test na ojcostwo dyskretnie

Chcesz zro­bić test na ojcost­wo dyskret­nie? Nie ma w tym nic dzi­wnego! Aby dyskrec­ja była zachowana, musisz jed­nak wybrać odpowied­nie lab­o­ra­to­ri­um. Pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa i dyskrecji nie są nieste­ty wdrożone wszędzie.… Na co zwró­cić uwagę i co zapewni Ci dyskrecję w cza­sie real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo? Sprawdź!

Spis treś­ci:
Poufność kon­tak­tu
Dyskret­na przesył­ka
Test na ojcost­wo anon­i­mowo
Bez­pieczeńst­wo danych osobowych i gene­ty­cznych

Poufność kontaktu – nawet nie wiesz, jaka jest ważna…

Wyobraź sobie, że niepowołana oso­ba dzwoni do lab­o­ra­to­ri­um i jak gdy­by nigdy nic uzysku­je infor­ma­c­je na tem­at Two­jego bada­nia i wyniku… Chcesz uniknąć takiej sytu­acji, praw­da? Prze­cież tak ważne dla Ciebie jest to, żeby zro­bić test na ojcost­wo dyskret­nie! Wybierz lab­o­ra­to­ri­um, które ma wdrożone konkretne pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa i poufnoś­ci.

Na czym powin­ny one pole­gać? Najważniejsze ele­men­ty to:

  • kon­takt tylko w sposób określony przez Ciebie w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia,
  • podanie przez Ciebie hasła bez­pieczeńst­wa (lub numeru pesel, jeśli nie ustal­isz hasła) przed udzie­le­niem wszel­kich infor­ma­cji,
  • nieudzielanie infor­ma­cji w cza­sie pier­wszego kon­tak­tu (a pod­czas kon­tak­tu zwrot­nego bezpośred­nio do Ciebie).

Test na ojcostwo dyskretnie – dyskretna przesyłka

O co tak dokład­nie chodzi?

Po pier­wsze: o możli­wość wybra­nia dowol­nego adresu do wysył­ki – nie tylko domowego, ale też np. do zau­fanej oso­by, paczko­matu, poste restante, punk­tu, przy­chod­ni…

Po drugie: o możli­wość wybra­nia przesył­ki bez oznaczeń czy pieczątek lab­o­ra­to­ri­um, aby nikt nie domyślił się zawartoś­ci i żebyś nie musi­ał się tłu­maczyć.

Zobacz też: Test na ojcost­wo – czy może­my liczyć na dyskrecję?

A może test na ojcostwo anonimowo?

Nie wszyscy chcą wykony­wać bada­nia na ojcost­wo z podaniem swoich danych osobowych. Jeśli zależy Ci na anon­i­mowoś­ci, wybierz lab­o­ra­to­ri­um, które to umożli­wia. Jak wtedy oznaczane są zlece­nia?

Każde zlece­nie i każ­da prób­ka dosta­ją unikalne numery – które nigdy nie będą się pow­tarzać. Dzię­ki temu nie ma mowy o pomyłce, a badanie z powodze­niem może być wyko­nane anon­i­mowo.

Bezpieczeństwo danych osobowych i genetycznych

Two­je dane powin­ny być wyko­rzys­tane tylko do wyko­na­nia konkret­nego zlece­nia. Nie mogą być przekazy­wane innym pod­miotom ani wyko­rzysty­wane do wysyła­nia czy różnego rodza­ju reklam. Lab­o­ra­to­ri­um musi dzi­ałaś zgod­nie z aktu­al­nie obow­iązu­ją­cym prawem.

Ciekawy artykuł: Test na ojcost­wo a przez­ię­bi­e­nie – czy choro­ba może zmienić wynik?


zdję­cie: blickpixel/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.
Test na ojcost­wo dyskret­nie – jak go zro­bić?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
dlaczego warto zrobić test na ojcostwo
Dlaczego warto zrobić test na ojcostwo? [INFOGRAFIKA]

Zastanawiasz się, dlaczego warto zrobić test na ojcostwo? Wynik tego badania pozwala nie tylko unormować sytuację prawną, ale niesie za...

Zamknij