img

Test na ojcostwo z zagranicy – czy to możliwe?

test na ojcostwo z zagranicy

Jak najbardziej! Akredy­towane i cer­ty­fikowane lab­o­ra­to­ria kieru­ją swo­je ofer­ty także do osób, które mieszka­ją za granicą. Jeśli chcesz wykon­ać test na ojcost­wo z zagrani­cy, nie musisz nawet przy­jeżdżać do Pol­s­ki! Sprawdź, jak zamówić taki test i jak wyglą­da pro­ce­du­ra – bez wzglę­du na to, gdzie mieszkasz.

Test na ojcostwo z zagranicy – zamów przez internet lub telefon

Żeby wykon­ać test na ojcost­wo z zagrani­cy, wystar­czy dostęp do inter­ne­tu lub tele­fonu. Zle­cić badanie możesz z dowol­nego miejs­ca na świecie. Lab­o­ra­to­ria najczęś­ciej udostęp­ni­a­ją bezpłatne czaty, drogę mailową, spec­jalne for­mu­la­rze na stron­ie www i numery tele­fonu – w wygod­ny dla siebie sposób możesz więc zle­cić test na odległość.Jak to wyglą­da w prak­tyce?

Na dowol­ny adres zamaw­iasz zestaw do pobra­nia próbek (częs­to możesz wybrać też dyskret­ną wysyłkę – bez pieczątek lab­o­ra­to­ri­um), pobierasz mate­ri­ał i wypeł­ni­asz doku­men­ty, a potem odsyłasz wszys­tko do Pol­s­ki. Proś­ciej się chy­ba nie da!

Pobranie próbek do badania – zrobisz to prosto i szybko

W zestaw­ie zna­j­du­ją się wymazów­ki do pobiera­nia mate­ri­ału i dokład­na instrukc­ja pobra­nia. Wymazy możesz pobrać więc w dowol­nym miejs­cu, szy­bko i wygod­nie. Jeśli chcesz, do bada­nia możesz przekazać też inne prób­ki, np. maszynkę do gole­nia, szc­zoteczkę do zębów, gumę do żucia, włosy z cebulka­mi, smoczek, niedopałek papierosa, czap­kę i wiele innych przed­miotów.

Zobacz też: Gdzie kupić test na ojcost­wo?

Boisz się, że prób­ka uleg­nie zniszcze­niu w trans­porcie? Jeśli jest dobrze zabez­piec­zona (np. zapakowana w kop­ertę papierową, a nie plas­tik, gdzie mogła­by zapleśnieć), spoko­jnie dotrze do lab­o­ra­to­ri­um i będzie nadawała się do anal­izy. Dla pewnoś­ci warto wybrać takie lab­o­ra­to­ri­um, które ofer­u­je bezpłatne badanie kole­jnego mate­ri­ału – gwarancję na prób­ki.

Test na ojcostwo z zagranicy – co z wynikiem?

Dobre lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne przekazu­je wynik w taki sposób, jaki będzie najwygod­niejszy – tele­fon­icznie, mailowo, pocztą. Nie musisz więc przy­jeżdżać do Pol­s­ki, żeby ode­brać swój wynik i cieszyć się pewnoś­cią. To bard­zo wygod­ny sposób, który pozwala wykon­ać test na ojcost­wo z dowol­nego miejs­ca na świecie.


zdję­cie: PublicDomainPictures/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.


Test na ojcost­wo z zagrani­cy – czy to możli­we?
5 (100%) 1 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
akredytacja PCA
Akredytacja PCA – co oznacza dla pewności testu na ojcostwo?

Jeśli decydujesz się na wykonanie badania w akredytowanym i certyfikowanym laboratorium, masz pewność wyniku i najwyższej jakości analiz. Wydaje się...

Zamknij