img

Badania DNA pokrewieństwa PDF – bezpłatny poradnik

Badania DNA pokrewieństwa

Czy jesteśmy rodzeńst­wem? Czy to na pewno dziecko mojego syna? Czy między dzi­ad­ka­mi a wnukiem ist­nieją więzy krwi? Bada­nia DNA pokrewieńst­wa PDF – pobierz bezpłat­ny porad­nik i zyskaj odpowiedzi na te i inne pyta­nia!

Badania DNA pokrewieństwa PDF – z poradnika dowiesz się przede wszystkim…

  • jakie relac­je moż­na zbadać?
  • dlaczego warto zde­cy­dować się na test gene­ty­czny?
  • czy wynik bada­nia pokrewieńst­wa moż­na wyko­rzys­tać w sądzie?
  • z jakich próbek moż­na wykon­ać badanie DNA?
  • gdzie zro­bić badanie pokrewieńst­wa?

Badania DNA pokrewieństwa

Poczy­taj artykuły na tem­at badań na pokrewieńst­wo:


Artykuł pow­stał we współpra­cy z www.testDNA.pl

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest lab­o­ra­to­ri­um badaw­czym akredy­towanym przez PCA Nr AB 1618. Posi­a­da również cer­ty­fikaty ISFG i GEDNAP. Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­noś­ci w tes­tach na ojcost­wo w między­nar­o­dowych bada­ni­ach biegłoś­ci CTS. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa oraz diag­nos­ty­ki medy­cznej. Współpracu­je z pon­ad 20 sąda­mi z całej Pol­s­ki. Bada­nia w testD­NA zle­ca­ją oso­by pry­watne, lekarze, detek­ty­wi, proku­ratu­ra. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już 15 lat.
Bada­nia DNA pokrewieńst­wa PDF – bezpłat­ny porad­nik
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
święta po rozwodzie
Święta po rozwodzie – 4 przydatne wskazówki

Święta po rozwodzie nie należą do najłatwiejszych... Trudno ustalić sposób i miejsce spędzania tego okresu, dlatego odpowiednio wcześnie warto wszystko...

Zamknij