img

Akredytacja PCA – co oznacza dla pewności testu na ojcostwo?

akredytacja PCA

Jeśli decy­du­jesz się na wyko­nanie bada­nia w akredy­towanym i cer­ty­fikowanym lab­o­ra­to­ri­um, masz pewność wyniku i najwyższej jakoś­ci anal­iz. Wyda­je się proste? Dla osób zle­ca­ją­cych test na ojcost­wo tak. Ale lab­o­ra­to­ri­um decy­du­jące się na przys­tąpi­e­nie do pro­ce­su akredy­tacji musi spełnić szereg wyma­gań… Akredy­tac­ja PCA – co to tak naprawdę oznacza?

Test na ojcostwo w akredytowanym laboratorium to większa pewność wyniku

Warto wiedzieć, że pra­cy lab­o­ra­to­ri­um, które przys­tąpiło do akredy­tacji, wnikli­wie przyglą­da się zespół nieza­leżnych spec­jal­istów. Zna­ją oni realia pra­cy w lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych „na wylot”, w związku z czym nie umknie im najm­niejszy nawet szczegół.

A sprawdzane jest dosłown­ie wszys­tko: cała doku­men­tac­ja, meto­da badaw­cza, sprzęt, stosowane opro­gramowanie kom­put­erowe, kom­pe­tenc­je per­son­elu, a nawet pomieszczenia lab­o­ra­to­ri­um. Inaczej mówiąc wszys­tko to, co przekła­da się na pewność wyniku. Dlat­ego jeśli zamierza­sz zro­bić test na ojcost­wo, najpierw dowiedz się czy lab­o­ra­to­ri­um, z którego usług chcesz sko­rzys­tać ma akredy­tację PCA.

Zobacz też: Bada­nia na ojcost­wo cena – czy wystar­czy 500 zło­tych, by mieć pewność?

Akredytacja PCA – jej cel to wdrożenie do laboratorium międzynarodowych standardów pracy

Decyzją ramową Rady Unii Europe­jskiej z dnia 30 listopa­da 2013 roku – organy ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci mogą wyko­rzys­tać bada­nia wykony­wane tylko w akredy­towanych lab­o­ra­to­ri­ach. Skąd ten wymóg? Dzię­ki akredy­tacji wyni­ki badań wys­taw­iane w pol­skim lab­o­ra­to­ri­um są hon­orowane nie tylko przez kra­jowe sądown­ict­wo, ale również w innych państ­wach należą­cych do Unii Europe­jskiej. Dla członków Unii Akredy­tac­ja PCA ofic­jal­nie potwierdza rzetel­ność i najwyższą jakość badań. Insty­tucją nada­jącą w Polsce ten cer­ty­fikat jest Pol­skie Cen­trum Akredy­tacji (PCA).

Wykonujesz testy na ojcostwo na najwyższym poziomie? Teraz to udowodnij!

Nawet jeśli lab­o­ra­to­ri­um sto­su­je się już do najwyższych stan­dard­ów jakoś­ci, to przys­tępu­jąc do akredy­tacji musi liczyć się z tym, że komis­ja każe mu to udowod­nić. Pod­czas akredy­tacji cała pra­ca lab­o­ra­to­ri­um jest bowiem oce­ni­ana przez grupę zewnętrznych spec­jal­istów. To od ich oce­ny tak naprawdę zależy, czy placówka uzys­ka akredy­tację, czy też nie.

Warto dodać, że na zdoby­ciu cer­ty­fikatu się nie kończy, bo wszys­tkie akredy­towane lab­o­ra­to­ria prze­chodzą potem taką kon­trolę raz na rok. Komis­ja sprawdza wtedy, czy placówka nadal sto­su­je się do założeń normy EN ISO/IEC 17025.

Wdrażanie normy EN ISO/IEC 17025 trwa prze­cięt­nie pon­ad rok, a więc dość dłu­go. W tym cza­sie lab­o­ra­to­ri­um musi na nowo zdefin­iować wszys­tkie stosowane do tej pory pro­ce­dury. Musi też bard­zo dokład­nie opisać, co robi, aby badanie zle­cone przez klien­ta było pewne i jak to badanie wyglą­da krok po kroku – od momen­tu zare­je­strowa­nia próbek w bazie danych, po wydanie wyniku. Akredy­tac­ja PCA niekiedy wyma­ga też wprowadzenia zmi­an w doty­chcza­sowym schema­cie pra­cy.

To może Cię zain­tere­sować: Bada­nia na ojcost­wo na NFZ?

Akredytacja PCA: komisja ocenia poprawność metody badawczej, pomiaru oraz jakość aparatury

Nazy­wa się to wal­i­dacją. Pokazu­je ona, czy stosowana w lab­o­ra­to­ri­um meto­da badaw­cza zda­je egza­min przy tes­tach na ojcost­wo, inny­mi słowy – czy jest właś­ci­wa. Żeby meto­da badaw­cza otrzy­mała pozy­ty­wną ocenę, musi speł­ni­ać cały szereg różnych kry­ter­iów: musi być m.in. odpowied­nio czuła, dać się odt­worzyć w dowol­nym momen­cie i pozwalać na uzyskanie praw­idłowego pro­filu gene­ty­cznego badanej oso­by. Tych kry­ter­iów jest oczy­wiś­cie znacznie więcej.

Każde laboratorium musi przedstawić swój program zapewniania jakości badań

Niek­tóre z punk­tów tego pro­gra­mu narzu­ca sama nor­ma, o innych decy­du­je już lab­o­ra­to­ri­um. Obow­iązkowym ele­mentem pro­gra­mu jest np. uczest­nict­wo w tzw. bada­ni­ach biegłoś­ci oraz bada­ni­ach między­lab­o­ra­to­ryjnych.

Niezbędne jest również okre­sowe sprawdzanie stanu tech­nicznego stosowanej aparatu­ry oraz dbałość o zachowanie steryl­nych warunk­ów pra­cy. Niek­tóre lab­o­ra­to­ria usta­la­ją nawet pro­file gene­ty­czne swoich pra­cown­ików, na wypadek zanieczyszczenia próbek klien­ta obcym DNA. Dzię­ki temu lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie szy­bko zwery­fikować, czy to obce DNA pochodzi od które­goś z lab­o­ran­tów.

Wprowadza się też drugiego pra­cown­i­ka przy najważniejszych eta­pach bada­nia. Mon­i­toru­je on pracę kole­gi i upew­nia się czy całe badanie wykonu­je poprawnie. Taki pro­gram zapew­ni­a­nia jakość badań może też obe­j­mować powtórną anal­izę przy otrzy­ma­niu wyniku wyk­lucza­jącego ojcost­wo.

Inny­mi słowy, jeśli badanie wyk­luczy ojcost­wo, to lab­o­ra­to­ri­um wykona je dla Ciebie jeszcze raz. Wszys­tko po to, abyś miał pewność, że test na ojcost­wo mówi prawdę. Równie ważnym ele­mentem pro­gra­mu jest sys­tem szkoleń, którym obe­j­mowani powin­ni być wszyscy nowo przyję­ci pra­cown­i­cy.

Test na ojcostwo w akredytowanym laboratorium – dlaczego warto wybierać tylko takie

Na pier­wszy rzut oka mogło­by się wydawać, że dla lab­o­ra­to­ri­um akredy­tac­ja PCA zgod­na z nor­mą EN ISO/IEC 17025 jest tylko kole­jnym sposobem na wzmoc­nie­nie pozy­cji na rynku. Oczy­wiś­cie pod­nosi ona rangę lab­o­ra­to­ri­um. Jed­nak ostate­cznie najbardziej zysku­je na nim sam klient, dla którego doku­ment ten jest niczym innym, jak gwarancją pewnego wyniku. Właśnie dlat­ego akredy­tac­ja PCA powin­na być głównym argu­mentem za wyborem danego lab­o­ra­to­ri­um do tes­tu na ojcost­wo.

Ciekawy artykuł: Jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um gene­ty­czne? DARMOWY PORADNIK


autor: Testynaojcostwo.pl |zdję­cie: Bog­dan Mircea Hoda/pl.123rf.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.
Akredy­tac­ja PCA – co oznacza dla pewnoś­ci tes­tu na ojcost­wo?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
czy to moja rodzina
Czy to moja rodzina?

Czy to moja rodzina – co robić, gdy to pytanie nie daje spokoju? Badania DNA pozwalają ustalić nie tylko ojcostwo,...

Zamknij