img

Uznanie ojcostwa – na czym polega?

uznanie ojcostwa

Uznanie ojcost­wa to dobrowolne oświad­cze­nie mężczyzny, że jest ojcem danego dziec­ka. Aby było skuteczne, musi ono zostać potwierd­zone przez matkę w ciągu trzech miesię­cy. Uznanie ojcost­wa sto­su­je się w sto­sunku do dzieci, które przyszły na świat w związku niefor­mal­nym. Zasady uzna­nia ojcost­wa są reg­u­lowane przez Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy. Co jeszcze warto wiedzieć?

Uznanie ojcostwa – gdzie i kiedy?

Oświad­cze­nie o uzna­niu ojcost­wa najczęś­ciej skła­da się przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego. Może to jed­nak nastąpić też za granicą przed kon­sulem lub przed sądem opiekuńczym.

Mężczyz­na może uznać ojcost­wo jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka. Może zro­bić to również, gdy jest ono na świecie – do momen­tu ukończenia przez nie pełno­let­nioś­ci. A jeśli dziecko zmarło? Uznanie ojcost­wa jest możli­we w cza­sie 6 miesię­cy od dnia, w którym mężczyz­na dowiedzi­ał się o śmier­ci (lub do dnia, w którym dziecko ukończyło­by pełno­let­niość).

Pamię­taj! Do 2009 roku bard­zo podob­na insty­tuc­ja nazy­wała się uznanie dziec­ka.

Uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka

Wielu rodz­iców łączy te dwie for­mal­noś­ci – mężczyz­na skła­da oświad­cze­nie o uzna­niu ojcost­wa pod­czas zgłoszenia nar­o­dzin (w ciągu 21 dni od dnia wyda­nia przez szpi­tal kar­ty urodzenia).

Ciekawy artykuł: Jak zare­je­strować dziecko krok po kroku?

Uznanie ojcostwa – kiedy jest niemożliwe?

Przede wszys­tkim w sytu­acji, gdy dziecko ma innego ojca prawnego lub gdy toczy się postępowanie o ustal­e­nie ojcost­wa.

Może się zdarzyć, że cho­ci­aż dziecko przyjdzie na świat w związku niefor­mal­nym, jego mat­ka będzie miała męża (lub będzie do 300 dni od unieważnienia albo usta­nia małżeńst­wa). W takiej sytu­acji dzi­ała dom­nie­manie ojcost­wa – ojcem prawnym będzie jej (były) mąż. I to nawet w sytu­acji, gdy nie utrzy­mu­ją ze sobą kon­tak­tów. Przed uznaniem ojcost­wa konieczne będzie zaprzecze­nie ojcost­wa.

Uznanie ojcostwa – gdy nie ma pewności…

Całkow­itą pewność co do ojcost­wa gwaran­tu­ją tylko bada­nia DNA. Moż­na wykon­ać je jeszcze na etapie ciąży lub od drugiej doby życia dziec­ka. Dla wielu mężczyzn wynik takiego tes­tu jest impulsem do uzna­nia ojcost­wa.

To może Cię zain­tere­sować: Test DNA na ojcost­wo – gdzie moż­na go wykon­ać?


zdję­cie: freestocks-photos/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.
Uznanie ojcost­wa – na czym pole­ga?
5 (100%) 2 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży
Test na ojcostwo od 8 tygodnia ciąży [INFOGRAFIKA]

Czy wiesz, że badanie na ojcostwo można wykonać już od 8 tygodnia ciąży? To najwcześniej dostępne badanie tego typu na...

Zamknij