img

Badania na ojcostwo cena – czy wystarczy 500 złotych, by mieć pewność?

badania na ojcostwo cena

Chcesz zro­bić badanie ojcost­wa? Cena jest ter­az jed­nym z czyn­ników, na które zwracasz uwagę. Moż­na śmi­ało powiedzieć, że jed­nym z ważniejszych. Czy jed­nak 500 zło­tych wystar­czy, by mieć jed­noz­naczny wynik? Bada­nia na ojcost­wo cena – sprawdź, na co zwró­cić uwagę przy wyborze tes­tu i jakie ele­men­ty mają wpływ na jego koszt!

Badanie DNA na ojcostwo cena – czy rzeczywiście fnajniższa jest najlepsza?

Nieste­ty zdarza­ją się lab­o­ra­to­ria, które ofer­u­ją bada­nia w niskiej cenie, ale jed­nocześnie niezbyt dobrej jakoś­ci… Badanie DNA na ojcost­wo cena – na czym mogą oszczędzać tanie placów­ki?

Doświad­cze­nie, pro­fesjon­al­izm i fachowość mają prze­cież swo­ją cenę… Udzi­ał w bada­ni­ach biegłoś­ci, między­nar­o­dowych pro­gra­mach oraz zewnętrznych i wewnętrznych kon­tro­lach jakoś­ci jest dla lab­o­ra­to­ri­um kosz­towny, jed­nak daje gwarancję, że wszys­tko jest real­i­zowane, jak należy.

Niezwyk­le istot­na jest także akredy­tac­ja PCA, zapew­ni­a­ją­ca najwyższą jakość każdej anal­izy. Co ważne, bada­nia DNA na ojcost­wo do celów sądowych mogą wykony­wać tylko bada­nia, które są akredy­towane.

Częs­to zdarza się, że lab­o­ra­to­ria ofer­u­jące bada­nia w bard­zo niskiej cenie oszczędza­ją po pros­tu na tych wszys­t­kich kon­tro­lach. Sprawdź więc, czy lab­o­ra­to­ri­um może pochwal­ić się cer­ty­fikata­mi i akredy­tacją PCA!

To może Cię zain­tere­sować: Bada­nia ojcost­wa na pod­staw­ie mikrośladów? Zro­bi je doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um

Badanie ojcostwa cena — niska może być tylko ceną początkową…

Badanie ojcost­wa cena – bard­zo częs­to zdarza się, że 500 zło­tych jest jedynie pod­sta­wowym kosztem tes­tu… Za dodatkowe ele­men­ty (w droższych bada­ni­ach zna­j­du­jące się w cenie), np. rezul­tat w języku pol­skim, pro­file gene­ty­czne na wyniku czy dodatkową próbkę trze­ba więc po pros­tu zapłacić więcej. A prze­cież takie pro­file gene­ty­czne na wyniku są gwarancją, że badanie w ogóle się odbyło!

Badania na ojcostwo cena – kuszą Cię tanie testy na ojcostwo?

Gdy robisz bada­nia na ojcost­wo cena jest waż­na. Ale czy na pewno warto wybier­ać naj­tańszą opcję? Wyobraź sobie następu­jące sytu­acje…

Nieupoważniona osoba dowiaduje się, że robisz badanie

Chcesz, żeby wszys­tko odbyło się dyskret­nie, ale pewnie nawet nie zas­tanaw­iasz się nad tym, czy wyko­nane badanie zostawi jakieś „śla­dy”. Mogą to być np. płat­ność na kon­cie inter­ne­towym, SMS z infor­ma­cją z lab­o­ra­to­ri­um, przekazanie infor­ma­cji każdej oso­bie, która tylko zadz­woni, brak hasła…

Bada­nia na ojcost­wo cena – zwyk­le w lab­o­ra­to­ri­ach, które nie dba­ją o dyskrecję, jest ona niska. Co jest ważne, by Two­je dane były bez­pieczne?

Pro­ce­dury bez­pieczeńst­wa! Wybierz lab­o­ra­to­ri­um, które kon­tak­tu­je się tylko zwrot­nie z osobą, do której dane zna­j­du­ją się na for­mu­la­rzu i gdzie ustal­isz hasło bez­pieczeńst­wa znane tylko przez Ciebie. Warto dopy­tać też o płat­ność na pocz­cie, żeby nie zostaw­iać danych na kon­cie.

Zobacz też: Test na ojcost­wo – czy może­my liczyć na dyskrecję?

Uzyskujesz niepewny wynik

Taki, który potwierdza ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem niższym niż 99,9999%. Warto zdawać sobie sprawę, że nie jest on zgod­ny z rekomen­dac­ja­mi Pol­skiego Towarzyst­wa Medy­cyny Sądowej i Krymi­nologii, a więc uzna­je się go za niejed­noz­naczny i niepewny.

Otrzy­manie takiego rezul­tatu nie sprawi, że pozbędziesz się wąt­pli­woś­ci, praw­da? Wtedy będzie trze­ba wykon­ać badanie jeszcze raz, w doświad­c­zonym i akredy­towanym lab­o­ra­to­ri­um, a Ty zapłacisz dru­gi raz.

Dla pewnoś­ci ważne są m.in.: anal­iza 24 mark­erów DNA (wynik pewny nawet przy bada­niu wyłącznie dziec­ka i ojca), pro­ce­dury, cer­ty­fikaty, doświad­cze­nie lab­o­ran­tów, odczyn­ni­ki najwyższej jakoś­ci.

Próbka od dziecka jest niewystarczająca

To może być prob­lem szczegól­nie wtedy, gdy rzad­ko widu­jesz się z dzieck­iem… Możesz stracić niepow­tarzal­ną okazję, by mieć pewność! Badanie ojcost­wa cena – tak, tanie bada­nia mogą się tak skończyć.

Wpływ na niepowodze­nie mają np. niedoświad­c­zony per­son­el, słabe odczyn­ni­ki czy możli­wość anal­izy tylko pod­sta­wowych próbek (krew, wymaz, szc­zotecz­ka do zębów).

Jeśli lab­o­ra­to­ri­um ma doświad­cze­nie, zba­da każdą próbkę – nawet pestkę z arbuza, nakład­kę na zęby czy nad­gryzioną chrup­kę kukury­dzianą!

Pamię­taj pon­ad­to, że przy tanich tes­tach za dodatkową próbkę zwyk­le trze­ba dopłacić np. 200 zło­tych. Przy trochę wyższej cenie warto dopy­tać o gwarancję na prób­ki (dosłanie następ­nej bez dodatkowych kosztów).

Ciekawy artykuł: Z tych próbek moż­na wykon­ać badanie DNA

Firma znika, a Ty chcesz dostać odpis wyniku

Chcesz kupić badanie w ser­wisie auk­cyjnym lub w tzw. „fir­mie krzak”? Być może lab­o­ra­to­ri­um nie ma nawet stacjonarnych placówek? Zadaj sobie pytanie, czy nie będziesz potrze­bował infor­ma­cji na tem­at Two­jego bada­nia albo odpisu wyniku za jak­iś czas?

Doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um, które ist­nieje wiele lat na rynku, na pewno Ci to wszys­tko dostar­czy. Tym bardziej, że ma nie tylko lata doświad­czenia i stacjonarne placów­ki, ale też pro­ce­dury archi­wiz­a­cji doku­men­tów.


Czat

Badania na ojcostwo cena – 11 elementów, które są ważne

Robisz bada­nia na ojcost­wo cena jest waż­na – to oczy­wiste. Ale zwróć uwagę, czy lab­o­ra­to­ri­um ofer­u­je w cenie:

 • Badanie 24 mark­erów DNA.
 • Brak ukry­tych kosztów – stała cena.
 • Rezul­tat potwierdza­ją­cy ojcost­wo z praw­dopodobieńst­wem min. 99,9999%.
 • Pro­file gene­ty­czne na uzyskanym wyniku.
 • Akredy­tac­ja PCA ISO 17025 i zdobyte cer­ty­fikaty.
 • Korzys­tanie z najwyższej jakoś­ci odczyn­ników.
 • Dar­mowe kon­sul­tac­je 7 dni w tygod­niu.
 • Posi­adane placów­ki stacjonarne.
 • Bezpłatne badanie kole­jnej prób­ki – gwaranc­ja.
 • Badanie wyk­lucza­jące ojcost­wo robione 2 razy.
 • Wyko­nanie bada­nia z każdej prób­ki DNA.

Badanie ojcostwa cena – w wyborze laboratorium pomoże Ci bezpłatny poradnik

Zachę­cam do pobra­nia bezpłat­nego porad­ni­ka, w którym zna­jdziesz infor­ma­c­je, jak wybrać lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj, że taki test wykonu­jesz raz w życiu!

jak wybrać laboratorium genetyczne darmowy poradnik

Badanie DNA na ojcostwo cena – czy jest najważniejsza?

Odpowiada­jąc na pytanie: gdy robisz badanie DNA na ojcost­wo cena jest oczy­wiś­cie istot­na. Ale nie jest najważniejsza, ponieważ w przy­pad­ku testów na ojcost­wo dobrze sprawdza się powiedze­nie „co tanie, to dro­gie”.

Cho­ci­aż może się wydawać, że cena jest wyso­ka – wybranie odpowied­niego lab­o­ra­to­ri­um pozwala zmin­i­mal­i­zować ryzyko dopłat, a przede wszys­tkim niejed­noz­nacznego rezul­tatu. Chy­ba chcesz mieć pewność, czy na pewno jesteś ojcem?

Zobacz także: Test na ojcost­wo a przez­ię­bi­e­nie – czy choro­ba może zmienić wynik?


zdję­cie: image4you/pixabay.com

Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.

Bada­nia na ojcost­wo cena – czy wystar­czy 500 zło­tych, by mieć pewność?
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?s
Przeczy­taj więcej:

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
czy to mój wnuk
Czy to mój wnuk? Badania pokrewieństwa

„Czy to mój wnuk?” Coraz częściej zdarzają się sytuacje, kiedy dziadkowie nie mają pewności co do pokrewieństwa… z własnym wnukiem....

Zamknij