img

Zażywasz statyny? Sprawdź, co na to Twoje geny

statyny skutki uboczne

Pamię­tasz mój artykuł na tem­at zespołu Gilber­ta – jed­nego z najczęst­szych schorzeń gene­ty­cznych? Może powodować nie tylko żół­taczkę, ale też niepraw­idłową reakcję na niek­tóre sub­stanc­je lecznicze. Jed­ny­mi z takich właśnie sub­stancji są statyny, czyli leki wyko­rzysty­wane przy wysokim poziomie cho­les­terolu. Zaży­wasz statyny lub lekarz ma zami­ar właśnie je u Ciebie wdrożyć? Warto wcześniej sprawdz­ić, czy to będzie dla Ciebie rzeczy­wiś­cie najlep­sze rozwiązanie.

Statyny – nie zawsze będą całkowicie bezpieczne

Oso­by z zespołem Gilber­ta to szczegól­na gru­pa, w której wprowadze­nie leczenia staty­na­mi powin­no odby­wać się naprawdę ostrożnie. Dlaczego? Zespół Gilber­ta wiąże się ze słabym dzi­ałaniem jed­nego z enzymów, co jest spowodowane mutacją w genie UGT1A1.

To z kolei może powodować niepraw­idłowe przyswa­janie niek­tórych sub­stancji leczniczych, w tym właśnie statyn, co potenc­jal­nie wiążę się z możli­woś­cią wys­tąpi­enia dzi­ałań niepożą­danych – wymienionych w ulotce leku.

Mój artykuł na tem­at zespołu Gilber­ta: Zespół Gilber­ta – czy słysza­łeś o jed­nej z najczęst­szych chorób gene­ty­cznych?

Statyny skutki uboczne – jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy mutacji w genie UGT1A1?

Zdarza­ją się np. bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, zaparcia, nud­noś­ci, bóle głowy czy wzrost stęże­nia enzymów wątrobowych. Co ważne – może okazać się, że ze wzglę­du na mutację w genie UGT1A1 lek dzi­ała moc­niej lub sła­biej.

Przed wprowadze­niem konkret­nego leku i jego daw­ki warto mieć zatem wiedzę o zes­pole Gilber­ta, by lekarz od razu mógł dos­tosować lecze­nie do możli­woś­ci orga­niz­mu.

Pamię­taj pon­ad­to, że przy zes­pole Gilber­ta mogą pojaw­ić się okre­sowe żół­tacz­ki i inne objawy (z powodu wzros­tu poziomu biliru­biny).

Ciekawy artykuł: Zaburzenia funkcji sek­su­al­nych? To może być nietol­er­anc­ja glutenu

Statyny a zespół Gilberta – czy można się jakoś przebadać?

Tak – dostęp­ne są bada­nia gene­ty­czne w kierunku mutacji w genie UGT1A1, które wystar­czy wykon­ać raz w życiu, zysku­jąc ważną infor­ma­cję na tem­at swo­jego zdrowia. Jeśli zaży­wasz statyny lub dopiero rozpoczniesz ter­apię, warto zatem rozważyć wyko­nanie takiego testu.

Pamię­taj jed­nak, że decyzję na tem­at leczenia zawsze pode­j­mu­je lekarz, a wyni­ki bada­nia mogą mu w tym pomóc. Nigdy nie zmieni­aj dawkowa­nia leków bez jego zgody.


Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa.

zdję­cie: frolicsomepl.pixabay.com

Zaży­wasz statyny? Sprawdź, co na to Two­je geny
5 (100%) 4 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
świadomość pochodzenia
Świadomość pochodzenia – podstawowa potrzeba dziecka

Pewność co do ojcostwa i świadomość pochodzenia zapewnia każdemu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Umożliwia więc dziecku prawidłowy rozwój i...

Zamknij