img

Chcę, żeby syn poznał dziadków…” – badanie na pokrewieństwo

badanie na pokrewieństwo

Niedawno zgłosiła się do mnie Mag­da (imię zmienione), która chce udowod­nić dzi­ad­kom (rodz­i­com byłego part­nera), że jej syn jest rzeczy­wiś­cie ich wnukiem. Ojciec dziec­ka nie żyje, rodz­i­na od daw­na nie utrzy­mu­je kon­tak­tów. Kobi­eta chce to jed­nak zmienić, by chło­piec poz­nał rodz­inę swo­jego taty. Czy moż­na sprawdz­ić, czy dziecko rzeczy­wiś­cie jest spokrewnione ze swoi­mi dzi­ad­ka­mi? Tak! Pomoże badanie na pokrewieńst­wo.

 „Były partner nie żyje, nie mamy też żadnych próbek…”

Ale chci­ałabym udowod­nić dzi­ad­kom, że to rzeczy­wiś­cie ich wnuk. Wcześniej nie mieliśmy kon­tak­tu, były part­ner był ze swoi­mi rodzi­ca­mi pokłó­cony. Stwierdz­iłam jed­nak, że nasz syn powinien poz­nać swo­ją rodz­inę. Na szczęś­cie rodz­ice part­nera mają dobre chę­ci, ale jed­nak – dla pewnoś­ci – chcieli­by wykon­ać badanie gene­ty­czne. Czy to jest możli­we?” – pyta Mag­da.

Z pomocą przy­chodzi badanie na pokrewieńst­wo. Dzię­ki wyko­na­niu bada­nia gene­ty­cznego moż­na bowiem nie tylko sprawdz­ić, czy dziecko pochodzi od danego mężczyzny (badanie ojcost­wa). Porów­nanie genów pozwala również określić pokrewieńst­wo w innej relacji.

To może Cię zain­tere­sować: Wąt­pli­woś­ci w rodzinie: Jak sprawdz­ić czy jesteśmy spokrewnieni?

Wystarczy zbadać wnuka i dziadka, by mieć całkowitą pewność

Jak to możli­we? Krewni ojca dziec­ka w linii męskiej (czyli właśnie m.in. jego ojciec i syn) mają taki sam, iden­ty­czny chro­mo­som Y. Porów­nanie tych chro­mo­somów pozwala więc jed­noz­nacznie sprawdz­ić, czy mężczyźni są ze sobą spokrewnieni.

Każdy mężczyz­na ma 2 chro­mo­somy: Y oraz X. Chro­mo­som Y warunk­u­je płeć męską i jest przekazy­wany z pokole­nia na pokole­nie, z ojca na syna.

Ciekawy artykuł: Badanie chro­mo­so­mu Y – na czym pole­ga?

Wystarczy więc, że rodzina zdecyduje się na proste badanie na pokrewieństwo

Dzię­ki temu rodz­ice jej byłego part­nera będą mieli całkow­itą pewność, że syn Magdy to rzeczy­wiś­cie ich wnuk. Próbka­mi od dzi­ad­ka i wnu­ka mogą być wymazy z policz­ka lub mikrośla­dy (np. uży­wane szc­zotecz­ki do zębów czy inne przed­mio­ty codzi­en­nego użytku).

Na ich pod­staw­ie lab­o­ra­to­ri­um wyi­zolu­je mate­ri­ał DNA, a później porów­na chro­mo­somy Y mężczyzny i chłop­ca. Jeśli będą takie same, pokrewieńst­wo zostanie potwierd­zone.

Zobacz też: Wnucz­ka poz­nasz po chus­teczce – czyli o tes­tach na ojcost­wo i pokrewieńst­wo


zdję­cie: Anemone123/www.pixabay.com
 
Ten artykuł jest chro­niony prawa­mi autorski­mi. Niedo­puszczalne jest zwielokrot­ni­an­ie, mody­fikowanie, pub­liczne odt­warzanie i / lub udostęp­ni­an­ie Ser­wisu, jego częś­ci, mate­ri­ałów w nim zamieszc­zonych i / lub ich częś­ci, za wyjątkiem przy­pad­ków wskazanych w obow­iązu­ją­cych w tym zakre­sie przepisach prawa
Chcę, żeby syn poz­nał dzi­ad­ków…” – badanie na pokrewieńst­wo
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?[s]

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
test na ojcostwo a przeziębienie
Test na ojcostwo a przeziębienie – czy choroba może zmienić wynik?

Jesteś przeziębiony, masz grypę, rozłożyła Cię angina... ale chcesz pobrać próbkę do testu na ojcostwo? A może to dziecko właśnie...

Zamknij