img

Świadomość pochodzenia – podstawowa potrzeba dziecka

świadomość pochodzenia

Pewność co do ojcost­wa i świado­mość pochodzenia zapew­nia każde­mu człowiekowi poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spoko­ju. Umożli­wia więc dziecku praw­idłowy rozwój i min­i­mal­izu­je ryzyko pojaw­ienia się prob­lemów emocjon­al­nych. Warto zapewnić mu więc możli­wość poz­na­nia obo­j­ga rodz­iców i poz­na­nia his­torii jego pochodzenia.

Świadomość pochodzenia – dziecko powinno znać zarówno mamę, jak i tatę

Tylko wtedy będzie miało pełną świado­mość swo­jego pochodzenia. Jeśli żyje w niepewnoś­ci co do ojcost­wa – związanej z „brakiem taty” lub wąt­pli­woś­ci­a­mi, które pojaw­iły są między part­nera­mi – potrze­ba ta jest zabur­zona. Warto pamię­tać, że jeśli w związku pojaw­ia­ją się jakiekol­wiek pode­jrzenia co do tego, kto jest ojcem dziec­ka, maluch na pewno je wyczu­je. Wyko­nanie w takim przy­pad­ku tes­tu na ojcost­wo jest więc korzystne dla całej rodziny.

Zdarza­ją się również sytu­acje, w których kobi­eta nie chce poz­nać bio­log­icznego ojca dziec­ka lub gdy uniemożli­wia dziecku spotkanie z nim. Dobrze zdawać sobie sprawę, że dziecko ma pra­wo poz­nać bio­log­icznego ojca, a relac­je z obo­jgiem rodz­iców (emocjon­alne, uczu­ciowe) to pod­stawa praw­idłowego roz­wo­ju. Warto jed­nak pamię­tać, że każdy przy­padek jest inny. W razie jakichkol­wiek wąt­pli­woś­ci dobrze sko­rzys­tać z pomo­cy psy­cholo­ga.

Ciekawy artykuł: Kto jest ojcem mojego dziec­ka? Gdy boisz się poz­nać prawdę…

Brak świadomości pochodzenia – problemy w dzieciństwie i dorosłym życiu

Dziecko wychowu­jące się bez pewnoś­ci co do swoich bio­log­icznych rodz­iców psy­chol­o­gowie porównu­ją do drze­wa, którego korze­nie nie są wystar­cza­ją­co silne. Jeśli korze­nie – czyli w przy­pad­ku dziec­ka pod­stawy, na których bazu­je jego tożsamość – są słabe, pojaw­ia­ją się kłopo­ty ze wzrostem i roz­wo­jem. Brak poczu­cia bez­pieczeńst­wa, wewnętrzny chaos, bała­gan w świecie przeżyć, rozch­wian­ie emocjon­alne – to wszys­tko towarzyszy dziecku, którego świado­mość pochodzenia jest zabur­zona.

Ksz­tał­towanie włas­nej tożsamoś­ci i iden­ty­fikac­ja włas­nego „ja” to pro­ces złożony, który rozpoczy­na się już w okre­sie niemowlę­cym. To wtedy „więzy krwi” umożli­wia­ją malu­chowi iden­ty­fikację z matką i ojcem, co jest niezwyk­le ważne dla dal­szego roz­wo­ju jego struk­tu­ry osobowoś­ci. Dziecko, które nie wie, kim tak naprawdę jest i z kim może się iden­ty­fikować może mieć prob­le­my nie tylko w dziecińst­wie, ale i w dorosłym życiu. Mogą pojaw­ić się u niego zaburzenia osobowoś­ci (np. psy­chozy), nieuza­sad­nione poczu­cie winy czy lęk.

Zobacz też: Moje dziecko nie jest do mnie podob­ne… Może nie jestem jego ojcem?

Pewność co do ojcostwa – ważna również dla mężczyzny i kobiety

Brak pewnoś­ci co do ojcost­wa w wielu przy­pad­kach uniemożli­wia „przeo­braże­nie się mężczyzny w ojca”. Z tego powodu może mieć on prob­lem z roz­wo­jem instynk­tu ojcowskiego, budową więzi z dzieck­iem, opiekuńc­zoś­cią i troskli­woś­cią. Między niepewnym ojcem a dzieck­iem nie tworzy się odpowied­nia relac­ja, braku­je poczu­cia bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji.

Maluch może więc czuć się odrzu­cony, niekochany, samot­ny. Pewność co do ojcost­wa to również dla kobi­ety niezwyk­le ważny czyn­nik, który poma­ga nie tylko żyć w atmos­ferze bez­pieczeńst­wa i miłoś­ci, ale i wychowywać dziecko na człowieka szczęśli­wego i pewnego siebie.

Zobacz też: Test na ojcost­wo w aptece – jak zro­bić badanie DNA i zyskać pewność?


zdję­cie: ©RitaE/pixabay.com
Świado­mość pochodzenia – pod­sta­wowa potrze­ba dziec­ka
5 (100%) 3 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
kto jest ojcem mojego dziecka
Kto jest ojcem mojego dziecka? Gdy boisz się poznać prawdę…

Jeśli towarzyszy Ci pytanie „kto jest ojcem mojego dziecka?”, poczucie bezpieczeństwa i spokój zostają całkowicie zaburzone. Brak pewności co do...

Zamknij