img

Kto jest ojcem mojego dziecka? Gdy boisz się poznać prawdę…

kto jest ojcem mojego dziecka

Jeśli towarzyszy Ci pytanie „kto jest ojcem mojego dziec­ka?”, poczu­cie bez­pieczeńst­wa i spokój zosta­ją całkowicie zabur­zone. Brak pewnoś­ci co do ojcost­wa i wąt­pli­woś­ci, który z part­nerów to ojciec, wywołu­ją także duży stres. Te uczu­cia i emoc­je nieko­rzyst­nie wpły­wa­ją na Twój stan psy­chiczny, Two­je relac­je z otocze­niem, a także na rozwój dziec­ka…

Kto jest ojcem mojego dziecka? To pytanie często rodzi wstyd i strach…

Przede wszys­tkim te emoc­je powodu­ją, że wiele kobi­et nie chce poz­nać rzeczy­wis­tego ojca dziec­ka i ustal­ić ojcost­wa. Chcą zachować pode­jrzenia dla siebie – boją się kon­sek­wencji wyjaw­ienia prawdy, m.in. osądza­nia.

Nie chcą, by ich decyz­je były oce­ni­ane, obaw­ia­ją się spo­jrzeń, słów i myśli – społeczeńst­wa, ale także bliskiej rodziny czy part­nerów. Nieste­ty nie bezpod­stawnie… Wciąż wiele osób oce­nia i osądza innych, nie zna­jąc tej konkret­nej sytu­acji. A prze­cież życie pisze różne sce­nar­iusze.

Zobacz też: Zro­biłam badanie ojcost­wa w ciąży – his­to­ria J.

Nikt nie ma prawa decydować o Twoim życiu

Zna­j­du­jesz się w podob­nej sytu­acji, a myśli „kto jest ojcem mojego dziec­ka?” nie dają Ci spoko­ju? Nie pozwól, by inni ludzie decy­dowali o Twoim życiu i Twoich wyb­o­rach. Warto wykazać się siłą i odwagą, wziąć sprawy w swo­je ręce. Co zro­bić?

Zas­tanów się, czy nie sko­rzys­tać z pomo­cy psy­cholo­ga, którego wspar­cie ułatwi nazwanie emocji i pod­ję­cie decyzji. Pamię­taj, że to spec­jal­ista, u którego Two­je prob­le­my i sekre­ty będą bez­pieczne. Nigdy pon­ad­to nie oce­nia, a do jego zadań należą pomoc w trud­nej sytu­acji, okazanie zrozu­mienia, wspar­cia i pomo­cy.

To może Cię zain­tere­sować: Poz­naj korzyś­ci z bada­nia DNA na ojcost­wo

Później zdaj się na swo­je sum­ie­nie. Jeśli nie zde­cy­du­jesz się na test na ojcost­wo, możesz całe życie gryźć się z wąt­pli­woś­ci­a­mi i myśla­mi, doszuki­wać podob­nych cech między part­nera­mi a dzieck­iem… Wynik bada­nia – które możesz wykon­ać jeszcze w ciąży – zapewni Ci nato­mi­ast jed­noz­naczną infor­ma­cję na całe życie. Psy­chol­o­gowie są pon­ad­to zgod­ni, że pewność co do ojcost­wa ma korzyst­ny wpływ na rozwój dziec­ka, którego ważną potrze­bą jest określe­nie włas­nej tożsamoś­ci. To pozwala też

A gdy to partner ma wątpliwości?

Być może masz całkow­itą pewność, kto jest ojcem Two­jego dziec­ka, jed­nak to Twój part­ner chce wykon­ać badanie, by mieć jed­noz­naczny dowód? W takiej sytu­acji również możesz odczuwać wstyd czy stra­ch oraz niezrozu­mie­nie, dlaczego w Waszym związku braku­je zau­fa­nia. Dobrze jed­nak starać się zrozu­mieć moty­wy mężczyzny i szcz­erze poroz­maw­iać. Tutaj również moż­na sko­rzys­tać z pomo­cy psy­cholo­ga – najlepiej ter­apii dla par.

Ciekawy artykuł: Ter­apia dla par – 6 oznak, że warto z niej sko­rzys­tać


zdję­cie: ©Free-Photos/pixabay.com

Kto jest ojcem mojego dziec­ka? Gdy boisz się poz­nać prawdę…
5 (100%) 8 Czy artykuł okazał się pomocny?s

Brak komentarzy, bądź pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X
Zadaj pytanie
Porozmawiaj o badaniu
Przeczytaj poprzedni wpis:
jak wykryć zdradę
Jak wykryć zdradę? Prosty test na niewierność

Jak wykryć zdradę? Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy twój partner lub partnerka Cię zdradza, możesz wykonać prosty i szybki test. Wystarczy...

Zamknij